# دلهره_به_شکل_یک_بحران_حاد_معمولا__چند_دقیقه_طول_می