# ترسهای_ساده__و_ترسهای_اجتماعی_و_ترسهای_در_جمع_بودن