# اختلال_درد___این_بیماران_تعمداً_و_یا_از_روی_تقلید