کردن را در خود پرورش دهید و به خاطر

هر چیزی که برایتان اتفاق می افتد تشکر
کنید .

 بدانید که هر گامی به جلو گامی به سوی

دستیابی به چیزی بزرگتر و بهتر از وضعیت

فعلیتان
است .هر کاری که می کنید از یکی از روحیه های

خواستن یا ترس نشات می گیرد


افراد موفق همیشه به دنبال موقعیتهای کمک

به دیگران هستند

. افراد ناموفق همیشه


می پرسند" از این چه چیزی نصیب من می شود ؟ "


برداشتن قدم اول است که برنده ها را از بازنده

ها متمایز می سازد

اگر به افراد موفق غبطه بخورید میدانی از نیروی

 جاذبه منفی می سازید که شما را از انجام

 

 


هر چه که برای موفقیت لازم است باز می

دارد . ولی اگر افراد موفق را مورد ستایش قرار دهید


میدانی از نیروی جاذبه مثبت می سازید که

شما را به سویی می کشاند که هر چه بیشتر و بیشتر


شبیه به افرادی شوید که دوست دارید شبیه

آنان باشید .


هیچ کسی آنقدر زنده نمی ماند که بتواند هر

چیزی را که باید بیاموزد از ابتدا یاد بگیرد . برای


موفق شدن ، قطعاً و موکداً باید افرادی را بیابیم

که قبلاً بهای آموختن چیزهایی را که برای

 دستیابی


به اهدافمان نیاز داریم پرداخته باشند .


احتمالاً بزرگترین موقعیت شما در زیر پایتان

قراردارد ، در شغل ، صنعت ، آموزش ، تجربه یا


علائق فعلی شما


هر چه بیشتر به دنبال آسایش خاطر باشید

کمتر آن را می یابید . ولی هر چه بیشتر در


جستجوی موقعیت باشید بیشتر احتمال دارد به

آسایش خاطری که می خواهید برسید .
همیشه آینده را نسبت به گذشته ترجیح

دهید . اکنون چه کنیم ؟امروز بزرگترین منبع یگانة ثروت در بین گوشهای

 شما قرار گرفته استهر چه را که عمیقاً باور داشته باشید برایتان به

واقعیت تبدیل می گرددنمی توانید اختیار آنچه را که برایتان اتفاق می

افتد در دست بگیرید .

ولی می توانید اختیار


رفتارتان نسبت به آنچه را که برایتان اتفاق می

افتد را داشته باشید و به این ترتیب به جای

اینکه به


تغییرات اجازه دهید اربابتان شوند شما ارباب

تغییرات خواهید شد .هر چه از خود اعتبار بیشتری به دیگران بدهید

 اعتبارتان بیشتر می شود . هر چه بیشتر به


دیگران کمک کنید آنها هم بیشتر مایل به کمک

کردن به شما می شوند


موفقیت از درون شما آغاز می شود

 


 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/۱٠

 

کردن را در خود پرورش دهید و به خاطر

هر چیزی که برایتان اتفاق می افتد تشکر
کنید .

 بدانید که هر گامی به جلو گامی به سوی

دستیابی به چیزی بزرگتر و بهتر از وضعیت

فعلیتان
است .هر کاری که می کنید از یکی از روحیه های

خواستن یا ترس نشات می گیرد


افراد موفق همیشه به دنبال موقعیتهای کمک

به دیگران هستند

. افراد ناموفق همیشه


می پرسند" از این چه چیزی نصیب من می شود ؟ "


برداشتن قدم اول است که برنده ها را از بازنده

ها متمایز می سازد

اگر به افراد موفق غبطه بخورید میدانی از نیروی

 جاذبه منفی می سازید که شما را از انجام

 

 


هر چه که برای موفقیت لازم است باز می

دارد . ولی اگر افراد موفق را مورد ستایش قرار دهید


میدانی از نیروی جاذبه مثبت می سازید که

شما را به سویی می کشاند که هر چه بیشتر و بیشتر


شبیه به افرادی شوید که دوست دارید شبیه

آنان باشید .


هیچ کسی آنقدر زنده نمی ماند که بتواند هر

چیزی را که باید بیاموزد از ابتدا یاد بگیرد . برای


موفق شدن ، قطعاً و موکداً باید افرادی را بیابیم

که قبلاً بهای آموختن چیزهایی را که برای

 دستیابی


به اهدافمان نیاز داریم پرداخته باشند .


احتمالاً بزرگترین موقعیت شما در زیر پایتان

قراردارد ، در شغل ، صنعت ، آموزش ، تجربه یا


علائق فعلی شما


هر چه بیشتر به دنبال آسایش خاطر باشید

کمتر آن را می یابید . ولی هر چه بیشتر در


جستجوی موقعیت باشید بیشتر احتمال دارد به

آسایش خاطری که می خواهید برسید .
همیشه آینده را نسبت به گذشته ترجیح

دهید . اکنون چه کنیم ؟امروز بزرگترین منبع یگانة ثروت در بین گوشهای

 شما قرار گرفته استهر چه را که عمیقاً باور داشته باشید برایتان به

واقعیت تبدیل می گرددنمی توانید اختیار آنچه را که برایتان اتفاق می

افتد در دست بگیرید .

ولی می توانید اختیار


رفتارتان نسبت به آنچه را که برایتان اتفاق می

افتد را داشته باشید و به این ترتیب به جای

اینکه به


تغییرات اجازه دهید اربابتان شوند شما ارباب

تغییرات خواهید شد .هر چه از خود اعتبار بیشتری به دیگران بدهید

 اعتبارتان بیشتر می شود . هر چه بیشتر به


دیگران کمک کنید آنها هم بیشتر مایل به کمک

کردن به شما می شوند


موفقیت از درون شما آغاز می شود

 


 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/۱٠