به گذشته برگردید به زمانیکه میخواستید بدنی سالم و متناسب داشته باشید،  شاید حتی یک روز قبل این اندیشه را در سر داشتهاید.

شما به اهدافتان فکر  کردهاید، شما به این نکته فکر کردید که دوست دارید  بدنتان در چه وضعیتی  قرار داشته باشد و .. و هنوز بر روی مبل راحتی خانه  نشسته و در حال تماشای  برنامههای محبوب تلویزیونی خود هستید ”من تنبل هستم“ و همین امر دلیل آن است که نمیتوانم  اندام موزونی داشته باشم“.

لطفاً این گفته مرا با عشق بپذیرید و بدانید که من واقعاً آن را با تمام   ظرافت و حساسیتش ابراز میکنم: شما باید به تنبلی غلبه کنید. بهطور جدی   باید این کار را انجام دهید. تنبل بودن به شما کمک نمیکند تا حتی یک کار   را در زندگی خود انجام دهید.

این کارها شامل خوردن صحیح، ورزش و داشتن یک رابطه سالم با دیگران است،   اما شما هرگز نباید بهطور ناگهانی به یک سو شتاب بگیرید، در حالی که هنوز   آمادگی دریافت روشهای جدید گیجکننده را ندارید اگر روشهای سالم و جدید   را در ابتدا امتحان کنید، احتمال نگهداری و حفظ آنها بیشتر است.


بدینترتیب  شما میتوانید به آسانی به مرحلهای انتقال بیابد که در آن آنچه را برای  خود لازم میدانید، انجام دهید:


▪ ببینید فعالیتهای جدید چهقدر با برنامههای کاری شما مطابقت دارند.
▪ ببینید تمرینها و ورزشهای جدید چه قدر مطمئن هستند
▪ این نکته را کشف کنید که عادتهای جدید چگونه میتوانند به آسانی بهوجود   آمده و عادتهای قدیمی را که دیگر مفید نیستند از میان بردارند.........● عادت به تنبلی

  تنبلی فقط یک عادت است یک اعتیاد است تنبل بودن برای افراد راحت شده است   درست مثل بقیه موارد اعتیاد (مانند مصرف الکل، غذای خاص، برنامههای خاص   تلویزیونی و غیره) اعتبادها موجب احساس راحتی در ما میشوند، آنها قابل   پیشبینی میباشند ما آنها را درک میکنیم، آنها نیاز خارج از وجود ما را   تأمین میکنند.

تنبلی نیز موجب راحتی ما است اما این کار را با ایجاد شرایط استراحت  انجام  نمیدهد، تنبلی را حتی ما را با رساندن تلاشهای ما به حداقل عملی   میسازد. تنبلی واقعاً یک اعتیاد به بیحرکتی و رخوت است: اعتیاد به نشستن   در درون یک زندگی که به گرد یک نقطه نشسته و یا خمیده میچرخد ما این عادت   را داریم که کاری را انجام دهیم که آن را ترجیح میدهیم و نه کاری را که   انجام آن برایمان خوب میباشد. بهطور کلی انجام دادن کارهای مورد علاقه   اشتباه نیست. این مسئله در مورد احساس راحتی و استراحت کردن نیز صدق   میکند.

استراحت کردن موجب تجدید قوا و احیاء دوباره است. ما بر روی این  سیارهایم  تا زندگی کنیم و یاد بگیریم و لذت بردن نیز بخشی است که ما  سزاوار آنیم،  اما وقتی نیاز مهمتر ما سلامتی ما است، تعطیلات دائمی و  استراحت موجب مرگ  ما و نه تجدیدقوا میشود. تنبلی به منزله مقاومتی است که  در جسم ما تجسم  مییابد. تنبلی مقاومت در برابر زندگی است...تنبلی شامل موارد بسیاری  میباشد:

● ترس بهائی از تغییر

  شما فکر میکنید که عادتهایتان هویت شما را میسازند. بنابراین  هویتی از  ”من چه هستم“ برای خود خلق کنید (من صبحانه نمیخورم. من شبها  تلویزیون  تماشا میکنم، من هر شب دسر میخورم. من باید نوشابه بخورم و  غیره) اما این  وجود نمیخواهید که بهعنوان ”فرد چاق تنبلی که ...“ شناخته  شوید.


● کبود دانش و آگاهی در مورد چگونگی شروع ورزش و تغذیه بهتر


چه کاری میتوانم در مورد تنبلیام انجام دهم؟
نترسید، عصبی و یا ناامید از خود نباشید! به شیوهای جدید در این مورد فکر کنید، شما در حال کشف چگونگی غلبه بر مقاومت هستید. شما از این نکته آگاهی یافتهاید که به تنبلی در زندگی خود نیازی ندارید. با داشتن این نکته در ذهنتان حرکت کیند. به آنچه که در موردش تنبل هستید فکر کنید.

حتماً تا به حال آن موارد را  نشناختهاید. شاید این مورد مربوط به ورزش  کردن است. شاید به شناخت تغذیه  بهتر ارتباط دارد... شاید مربوط به شروع یک  زندگی با روشی سالمتر است...  شاید به تصمیمگیری برای خواندن کتابهای  بهتر ارتباط دارد... یا به کاستن  ساعات تماشای تلویزیون (با اینترنت) و تا  دیروقت بیدار ماندن... (با احساس  آزادی به تمامی عادتهایتان فکر کنید!)  فکر کنید که آیا خود را با عادتتان  شناسائی میکنید.

اگر شما بگوئید من (نام یک عادت) هستم پس شما خود را با  آن عادت هویتیابی میکنید.

در اینجا چند مورد ارائه میشود:

▪ من، خیلی چای/ نوشابه / قهوه مینوشم،
▪ من اخبار / سریال/ فیلم آخر شب را تماشا میکنم،
▪ من طرفدار مسابقه هستم،
▪ من همیشه روی را حتی نشسته و تلویزیون تماشا میکنم.
▪ من عاشق کار کردن هستم،
▪ من هیچ وقت ورزش نمیکنم.
▪ من هر روز کیک میخورم،
▪ من دردها و مشکلات مزمن خود را نادیده میگیرم.
▪ من میدانم چاقم، بنابراین لباسهای سایز بزرگتر را میخرم. و غیره

از خود بپرسید آیا داشتن یک زندگی بهتر ارزش تغییر این چیزها را دارد:   تغییر این هویتها آیا از اینکه خود را تنبل بنگارید، راضی هستید؟ و   نکتهای عمیقتر آنکه آیا راضی هستید که کارهائی انجام دهید که خود را در   مورد آنها تنبل میدانید؟

  احتمالاً شما راضی نیستید وگرنه این مقاله را نمیخواندید.
فقط تغییر  کنید  در یک آن شما میتوانید از یک آدم تنبل به کسی تبدیل شوید که  میخواهد یاد  بگیرد چگونه ورزش کند وقتیکه آگاه شدید که نمیخواهید آن  خصوصیات (عادات  غلط) را داشته باشید شما به قلمرو جدیدی قدم میگذارید که  در آن کشف  میکنید که چگونه فردی نو باشید و به عمل دست میزنید ممکن است  هنوز کامل و  عالی نباشید و مدتی طول بکشد تا به حد دلخواه برسید ولی دیگر هیچگاه خود  را تنبل خطاب نخواهید نمود.
به مدیریت  استرس و زمان فکر کنید و در مورد آنها تصمیم بگیرید. غذای  سالم نخورید و  برنامهٔ ورزشی بیاید که سلامت شما در سالهای آینده را  تأمین نماید.

● تجربهای در مورد تنبلی
در اینجا روشی آسان ارائه میشود: هرگاه کار و یا فعالیتی برای انجام  دادن  داشتید و احساس کردید که تنبلی به سراغتان آمده است شما میدانید که  تنبلی  به چه شکلی عمل میکند: ”من میخواهم این کار را انجام دهم“سعی کنید که آن  کار را به هر نحوی شده انجام دهید. با تمامی فکرتان این  کار را انجام داده  و در مورد آن فکر کنید. من نمیگویم که به آن عشق  بورزید قرار نیست که شما  عاشق همه چیز باشید.


فقط به انجام آن کار فکر کنید:
در مورد این واقعیت فکر کنید که شما  به هر  حال دارید آن کار را انجام میدهید. با وجود آنکه تک تک سلولهای  شما  میخواهند بهجائی دیگر رفته و کار یدیگر انجام دهند! سعی کنید که  بهطور  منفی از آن شکایت نکنید و نگوئید که از آن متنفرید، فقط به انجام  دادن آن و  افکار قبلیتان راجع به انجام ندادنش فکر کنید.


احتمالاً و در اغلب مواقع، ذهن شما آرام میگردد ممکن است کم کم احساس  کنید  که اینکار خیلی هم بد نیست و یا شاید از انجام آن شاد شوید، در حالی  که  قبلاً انجامش را به تأخیر میانداختید و این بهترین بخش قضیه است. حتی  شاید  شما کشف کنید که تا به حال از این کار میترسیدید و خود این کار  آنقدرها  هم بد نبوده است.

در اینجا مسئله مهم درک ما در برابر واقعیتها است. اغلب مواقع، ما مسائل   را بدتر از آنچه هستند، میبینیم و در واقع ترس و افکار منفی ما بدتر از   خود آنها است. اگر تصمیم به تغییر هویتهائی گرفتهاید که به شما کمک   نمیکند و یا میخواهید اعتیاد به رخوت و تنبلی - که واقعاً موجب مرگتان   است - را ترک کنید شما میتوانید زندگی خود را دوباره بسازید.