این پرسشنامه توسط دکتر رابرت جی استرنبرگ در سال 1991 تهیه شده است. سبک تفکر به شناخت، بازآرائی یا تغییر شناختی اطلاعات بدست آمده از محیط و نمادهای ذخیره شده در حافظه دراز مدت افراد بالاخص وقتی تفکر هدایت شده یا جهت دار است و حل مسئله و خلق ایده های نو را مد نظر دارد، میباشد.

 

1-1- اعتبار و روایی

ضریب اعتبار خرده آزمونها از 57% تا 84% میباشد.

2- پرسشنامه سبک تفکر

13سبک تفکر وجود داردکه براساس پنج بُعد کارکرد، شکل، سطح، دامنه و گرایش به ترتیب زیر طبقهبندی شدهاند.

1-2- کارکرد

شامل سه نوع سبک است که عبارتند از:

1-1-2- قانونگذارانه

تمایل به ایجاد اختراع، طراحی دارد و کارها را به روش خود انجام میدهد.

2-1-2- اجرایی

تمایل به پیروی از دستورات دارد و آنچه را که به او گفته میشود انجام میدهد.

3-1-2- قضایی

تمایل به قضاوت و ارزیابی افراد و کارها دارد.

2-2- شکل

شامل چهار سبک مختلف است که عبارتند از:

1-2-2- مونارکی

تمایل دارد در یک زمان به انجام یک کار بپردازد و تقریباً همه انرژی و توان خود را به آن اختصاص میدهد.

2-2-2- سلسله مراتبی

تمایل دارد در یک زمان، کارهای زیادی انجام دهد و برای آنچه که انجام میدهد و چگونگی و موقعیت آن و نحوه تخصیص انرژی و منابع آن اولویت بندی میکند.

3-2-2- الیگارکی

تمایل دارد در یک زمان کارهای زیادی انجام دهد اما در اولویت بندی کارها دچار مشکل است.

4-2-2- آنارکی

تمایل دارد روشهای تصادفی را برای حل مسئله به کار گیرد، از نظام ها، قوائد و دستور العمل ها و به طور کلی از هر نوع محدودیتی بیزار و متنفر است.

3-2- سطح

شامل دو نوع سبک است که عبارتند از:

1-3-2- کلی

تمایل دارد با کلیات، صور کلی و انتزاعی درگیر باشد.

2-3-2- جزئی

تمایل دارد با جزئیات و نمونه های عینی و خاص درگیر باشد.

4-2- دامنه

شامل دو نوع سبک است که عبارتند از:

1-4-2- درونی

تمایل دارد به تنهایی کار کند و بر دنیای درونی خویش متمرکز باشد و متکی به خود است.

2-4-2- بیرونی

تمایل دارد با دیگران کار کند، به جهان بیرون متمرکز است و به دیگران وابسته است.

5-2- گرایش

شامل دو نوع سبک است که عبارتند از:

6-2- آزادمنشانه

تمایل دارد کارها را با روشهای جدید انجام دهد و با آداب و رسوم مخالف است و با آنها مبارزه میکند.

1-6-2- محافظه کارانه

تمایل دارد کارها را با روشهای از پیش تجربه شده و صحیح انجام دهد و از آداب و رسوم پیروی میکند.

 

3- انجام آزمون

 

پاسخگوی گرامی
ضمن عرض تشکر از همکاری شما ، خواهشمند است ، برای هر یک از سؤالات بعد از فکر کردن صادقانه نظر خودرا از کاملاً موافقم تاکاملاً مخالفم نسبت به هر پرسش باگذاشتن عدد( 1 )درمقابل ستون مربوطه اعلام فرماید .
نام ونام خانوادگی:   سن: تحصیلات:
شغل:
ردیف   کاملاً مخالفم مخالفم تاحدودی مخالفم نظری ندارم تاحدودی موافقم موافقم کاملاً موافقم
1 از مسائلی که مستلزم توجه به جزئیات است لذت می برم.              
2 هنگامی که با نظرات مختلف روبه رو می شوم مایلم ببینم کدام یک برای انجام صحیح است.              
3 هنگام شروع به یک فعالیت دوست دارم با افکار خودم کار را آغاز کنم.              
4 دوست دارم ببینم چگونه مشکلی با پیروی از قوانین مشخص حل میشود.              
5 پیش از شروع به یک فعالیت،دوست دارم خودم راه انجام کار را بیابم.              
6 دوست دارم کارهای روزمره را به منظور بهبود روش انجام آنها تغییر دهم.              
7 از کار روی طرحهای که به من این امکان را میدهند تا شیوه های مبتکرانه برای انجام آنها را امتحان کنم، لذت می برم.              
8 اگر به اطلاعات بیشتری نیاز داشته باشم، ترجیح می دهم با دیگران در مورد آن صبحت کنم تا اینکه گزارش های ارائه شده در مورد آن را بخوانم.              
9 هنگام انجام یک کار، می دانم اجزاء کار چگونه به هدف کلی آن کار مربوط میشوند.              
10 دوست دارم افکار را سبک و سنگین کنم و ببینم تا کجا پیش می روند.              
11 از موقعیت ها و کارهایی که در آنها درگیر جزئیات نباشم لذت می روند.              
12 موقعیت هایی را دوست که در آنها نقش مرسوم و متداولی ایفا کنم.              
13 طرحهایی را دوست دارم که در آنها بتوانم با دیگران کار کنم.              
14 دوست دارم با یک مشکل واحد و عینی رو به رو شوم تا اینکه با یک مشکل کلی یا چند جانبه.              
15 هنگامی که خودم بتوانم تصمیم بگیرم کار را چگونه انجام دهم احساس خرسندی بیشتری می کنم.              
16 هنگام شروع به یک کار، دوست دارم فهرستی از کارهایی که باید انجام دهم تهیه و آنها را براساس اهمیت تنظیم کنم.              
17 هنگام رویارویی با مشکلات، از درجه اهمیت هر یک از آنها به ترتیب مواجه شدن با آنها درک خوبی دارم.              
18 هنگام حل یک مشکل یا انجام یک کار، مایلم از مقرارت و دستورالعمل های مشخصی پیروی کنم.              
19 دوست دارم به تنهایی روی یک مشکل یا مسئله کار کنم.              
20 می دانم که حل کردن یک مشکل معمولاً منجر به مشکلات بسیار دیگری میشود که به همان اهمیت هستند.              
21 معمولاً چندین کار را با هم انجام می دهم.              
22 هنگامی که کارهای زیادری را باید انجام دهم، درک واضحی از ترتیب انجام دادن آنها ندارم.              
23 به سادگی از یک کار به کار دیگری می پردازم زیرا که به نظرم همه آنها به طور یکسانی اهمیت دارند.              
24 اگر چندین کار مهم برای انجام داشته باشم، کاری را که به نظرم بیشترین اهمیت را دارد انجام می دهم.              
25 به اجزای کارها بیشتر توجه می کنم تا اینکه با تاثیر کلی یا اهمیت آنها.              
26 مایلم جنبه های کلی مشکلات یا نتیجه کلی هر طرحی را مورد تاکید قرار دهم.              
27 هنگامی که می خواهم تصمیمگیری کنم، مایلم فقط یک عامل اساسی را در نظر بگیرم.              
28 هنگامی که عهده دار کاری هستم، دوست دارم از شیوه ها و اندیشه های که قبلاً در مورد آنها بکار رفته است پیروی کنم.              
29 از موقعیت هایی که بتوانم روشهای مختلف انجام کارها را مقایسه و ارزیابی کنم لذت می برم.              
30 دوست دارم در طرحهای کار کنم که با موضوعات کلی تمرکز کنم تا موضوعات جزیی.              
31 موقعیت هایی را دوست دارم که بتوانم بر موضوعات کلی تمرکز کنم تا موضوعات جزیی.              
32 هنگام انجام کارها از مقررات و شیوه های متداول استفاده می کنم.              
33 دوست دارم نظرات ضد و نقیص را بررسی و ارزیابی کنم.              
34 دوست دارم اندیشه ها و شیوه های انجام کارها به روش قدیمی را زیر سوال برده و راه حل های بهتری جستجو کنم.              
35 هنگام بحث یا ارائه گزارش دوست دارم اندیشه های خودم و دیگران را با هم در آمیزم.              
36 هنگامی که کاری را به شیوه مرسوم و متداول انجام می دهم از مشکلاتی که در حین انجام کار پیش می آید تنفر دارم.              
37 مایلم حقایق و جزئیات اطلاعات را بدون محتوی خاصی باشند به خاطر بسپارم.              
38 هنگانم رویارویی با یک مشکل، از اندیشه ها و روشهای خودم برای حل آن استفاده می کنم.              
39 موقعیت های را دوست درام که با دیگران در تعامل باشم و همگی با هم کار کنیم.              
40 دوست دارم تمامی مراحل یک کار را بدون مشورت کردن با دیگران زیر نظر داشته باشم.              
41 هنگام بحث و نوشتن نظرات، بر ایده اصلی و چگونگی ارتباط اجزاء آن با یکدیگر تأکید می کنم.              
42 هنگام تصمیمگیری، مایلم به اندیشه ها و نحوه انجام کار به شیوه خودم متکی باشم.              
43 تمایل زیادی به توجه به جزئیات ندارم.              
44 هنگامی که کارهای بسیاری برای انجام دادن وجود دارند، سعی می کنم در زمانی که در اختیار دارم هر تعداد از آنها را که می توانم انجام دهم.              
45 هنگام رویاروی با یک مشکل، ترجیح می دهم روشهای جدیدی را برای حل آنها به کار ببرم.              
46 هنگام رویاروی با یک مشکل، دوست دارم آن را به شیوه معمول و متداول حل کنم.              
47 باید یک کار را قبل از شروع کار دیگری به اتمام برسانم.              
48 هنگام تلاش در تصمیمگیری، بر قضاوت های خودم از موقعیت تکیه می کنم.              
49 طرحهای را دوست دارم که بتوانم عقاید و نظرات مختلفی را بررسی و ارزیابی کنم.              
50 هنگامی که کارهای زیادی برای انجام دادن داشته باشم، هر چه اول به ذهنم برسد را انجام می دهم.              
51 هنگام بحث کردن و نوشتن درباره یک مسئله، فکر می کنم جزئیات و حقایق مهمتر از تصویر کلی آن مسئله هستند.              
52 از موقعیت های که نقش یا نحوه مشارکت من در آنها به طور واضحی تعریف شده باشد لذت می برم.              
53 معمولاً می دانم که چه کارهایی را باید انجام دهم اما گاهی اوقات در تصمیمگیری برای ترتیب انجام آنها دچار مشکل هستم.              
54 هنگام شروع به یک کار، دوست دارم بدانم چه کارهایی را و با چه ترتیبی باید انجام دهم.              
55 دوست دارم در فعالیتهای شرکت کنم که با دیگران به عنوان عضوی از گروه تبادل نظر کنم.              
56 مشکلات و وظایفی را که قوانین مشخص و ثابتی را برای انجام آنها وجود داشته باشد دوست دارم.              
57 هنگانم بحث یا نوشتن درباره عقاید، صرفاً به یک عقیده اصلی می پردازم.              
58 در مورد کاری که باید انجام دهم بیشتر به نتیجه کلی اهمیت می دهم تا جزئیات آن.              
59 از کارهایی که بتوانم آنها را با پیروی از دستورالعمل ها انجام دهم لذت می برم.              
60 از موقعیت هایی که در آنها بتوانم از یک رشته راهبردهای معمول پیروی کنم لذت می برم.              
61 هنگامی که چندین کار به عهده می گیرم، معمولاً هر کدام از کارها را بطور یکسان و بدون اولویت بندی شروع کنم.              
62 قبل از شروع به هر کاری، بررسی می کنم که ببینم چه شیوه یا روشی را باید کارها برد.              
63 از کارهایی که مستلزم تحلیل، ارزیابی یا مقایسه است لذت می برم.              
64 هنگام تلاش برای اتمام یک کار، مایلم مشکلاتی که بر سر راه پیش می آیند را نادیده بگیرم.              
65 هنگام کار روی یک طرح، دوست دارم نظراتم را با دیگران در میان بگذارم و از آنها نظر بخواهم.              
66 از طرحهای که به من این امکان را میدهند تا یک موقعیت را از زاویه ای جدید نگاه کنم لذت می برم.              
67 در انجام هر کاری، مایلم ببینم آنچه را که انجام می دهم چگونه در تصویر کلی آن کار می گنجد.              
68 هنگام تصمیمگیری سعی می کنم که به نظرات دیگران توجه کنم.              
69 هنگام بحث یا نوشتن نظرات، دوست دارم روشهای دیگران را در انجام کارها مورد انتقاد قرار دهم.              
70 هنگام تصمیمگیری دوست دارم دید گاههای مختلف را با هم مقایسه کنم.              
71 گاهی اوقات در الویت بندی کارهای متعددی که باید انجام دهم دچار مشکل می شوم.              
72 هنگامی که تعیین درجه اهمیت کارهایی که باید انجام دهم دشوار باشد سعی می کنم که همه آنها را همزمان انجام دهم.              
73 هنگام بحث یا صحبت درباره عقاید، دوست دارم مسائل را به ترتیب اهمیت سازماندهی کنم.              
74 دوست دارم مسائل و مشکلات قدیمی را بیابم و روشهای جدیدی برای حل آنها پیدا کنم.              
75 کارها و مشکلاتی را ترجیح می دهم که بتوانم طرح ها یا روشهای دیگران را مورد ارزشیابی قراردهم.              
76 دوست دارم کارها را با روش ها جدیدی که در گذشته دیگران به کار نبسته اند انجام دهم.              
77 دوستدارم که هر نوبت فقط روی یک کار تمرکز داشته باشم.              
78 دوست دارم پیش از اینکه کارها را شروع کنم، آنها را الویت بندی کنم.              
79 معمولاً هنگامی که روی طرحی کار می کنم، مایلم تقربیاً تمام حنبه های آن کار را از نظر اهمیت به طور یکسان در نظر بگیرم.              
80 موضوعات کلی و اساسی را به جزئیات و واقیت های ترجیح می دهم.              
81 دوست دارم به جمع آوری جزئیات و اطلاعات خاص مربوط به طرحهایی که روی آنها کار می کنم بپردازم.              
82 از کارهایی که بتوانم مستقلاً آنها را انجام دهم لذت می برم.              
83 سعی می کنم چندین کار همزمان انجام دهم بطوری که بتوانم آنها را به هر ترتیبی که بخواهم انجام دهم.              
84 هنگام سعی برای تصمیمگیری، همه دیدگاههای را در نظر می گیرم.              
85 ترجیح می دهم گزارش های از طلاعات مورد نیاز را بخوانم تا اینکه از دیگران سوال کنم.              
86 هنگام نوشتن وبحث درباره عقاید، دوست دارم زمینه و عقایدم، یعنی تصویر کلی آنها را نشان دهم.              
87 موقعیت های را که می توانم بدون اتکا به دیگران اندیشه های خود را به اجرا در آورم ترجیح می دهم.              
88 دوست دارم که به همه مشکلات بپردازم حتی آنهایی که ظاهراً جزئی به نظر می رسند.              
89 دوست دارم که به همه مسائل مشخص بپردازم نا مسائل کلی.              
90 هنگام برخورد با یک مشکل، دوست دارم خودم به تنهایی آن را حل کنم.              
91 از هر وسیله ای برای رسیدن به هدفم استفاده می کنم.              
92 هنگام شروع یک کار، دوست دارم عقاید دوستان و هم سالانم را بدانم.              
93 در استفاده از شیوه صحیح حل هر مسئله ای دقت می کنم.              
94 معمولاً هنگامی که کارهایی برای انجام دادن دارم، وقت و توجه ام را بطور یکسان بین آنها تقسم می کنم.              
95 از مشکلاتی که می توانم در حل آنها از روش خودم استفاده کنم لذت می برم.              
96 از موقعیت که فرصت استفاده از افکار و روشهای خودم را دارم لذت می برم.              
97 موقعیت هایی را دوست دارم که بتوانم روشهای جدید برای انجام کارها را آزمایش کنم.              
98 از طرحهایی که ساختار روشن و برنامه و هدف مشخص دارند لذت می برم.              
99 هنگام نوشتن یا بحث درباره عقاید، از راهبردهای رسمی ارائه مطالب پیروی می کنم.              
100 دوست دارم کارها را با روشهای که قبلاً در مورد آنها به کار رفته است، انجام دهم.              
101 هنگام نوشتن یا بحث درباره عقاید، از هر فکری که به ذهنم برسد استفاده می کنم.              
102 هنگام نوشتن و بحث کردن درباره عقاید، صرفاً دوست دارم از نظرات خودم استفاده کنم.              
103 هنگامی که کاری را شروع می کنم، دوست دارم همه روشهای ممکن انجام آن کار حتی مصحک ترین روش ها را نیز در نظر بگیرم.              
104 مایلم یک مشکل را بدون در نظر گرفتن آن به طور کلی، به اجزای کوچکتری که بتوانم آنها را حل کنم تقسیم نمایم

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٩:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/۱٦