سطوح آزمون

در این آزمون مجموعه نمرات سطوح نیاز 100 میباشد و بیشرین درصد را نیاز غالب میدانیم. و پنج سطح نیاز را به شرح ذیل می سنجد.

1-2- نیازهای زیستی ( فیزیولوژیکی)

شامل نیازهای اولیه انسان نظیر هوا، غذا، مسکن، اجتناب از درد.

2-2- نیازهای ایمنی

احساس ایمنی کردن، برخورداری از احساس اطمینان، احساس از خطر دور بودن. ارضای نیازهای ایمنی مستلزم پایداری، امنیت و رهایی از ترس و اضطراب است.

3-2- نیازهای تعاملات اجتماعی

نظیرنیاز به عشق، دوستی، مورد قبول واقع شدن و تعلق داشتن، نیاز به احترام نظیر نیاز به احساس دستیابی به توفیق، رسیدن به پذیرش و شناسایی توسط دیگران. شایان ذکر است نیازبه احترام دو جنبه اصلی دارد 1- نیاز به عزت نفس 2- نیاز به احترامی که دیگران آن را برای ما فراهم میکنند.

4-2- نیاز به پیشرفت

آنچه که افراد به آن نیاز دارند تا به پیشرفت مورد نظر خود برسند و ارتقاء یابند.

5-2- نیاز به قدرت

آنچه که به افراد در سازمان قدرت اعطاء میکند. قدرت می تواند احراز پست جدید، تفویض اختیار بیشتر، به عنوان فردی جهت مشورت قرار گرفتن، توجه بیشتر به نظرات، دریافت های مالی بیشتر ( نقدی و غیر نقدی همچون خودرو)، امکان استفاده ساعات کار سیال، به عنوان عضو کمیته های تخصصی انتخاب شدن، محرم اسرار بودن و....

 

3- انجام آزمون

 

پاسخ گویی گرامی
برای هر سوال دو پاسخ در نظر گرفته شده که نظر خود را نسبت به دو پاسخ با تخصیص امتیازهای از صفر تا پنج نشان دهید.
به طور کلی مهمترین عامل در ارزشیابی یک شغل برای من این است که:
الف ) پرداختهای آن شغل برای رفع نیازهای من و خانواده ام کافی باشد
ج ) شغل مذکور شرایط مطلوبی برای ایجاد روابط هماهنگ و صمیمانه کاری بوجود آورد .
حال اگر شما پاسخ ( الف ) را کاملاً با واکنش خود در این موقعیت مطابق می بینید و پاسخ (ج ) را به هیچ نحودرست نمی دانید پنج امتیاز در خانه جلوی (الف ) و صفر امتیاز در خانه جلوی (ج )قرار می دهید. اما اگر پاسخ ( الف ) تا حدودی پاسخ شماست ولی پاسخ (ج ) نظر شما را گویاتر بیان میکند. می توانید دو امتیاز را به پاسخ ( الف ) بدهید و سه امتیاز را به پاسخ (ج) بدهید . به طور خلاصه باید پنج امتیاز را ، در هر سوال بین دو پاسخ طوری تقسیم کنید که واکنش شما را در موقعیتی که سوال مطرح کرده به بهترین وجه نشان دهد. برای سوالات پاسخ درست و غلط وجود ندارد و پاسخی که بیشتر با واکنش شما تطبیق کند باید امتیاز بیشتری را به خود اختصاص دهد. برای دادن امتیاز باید اعدا صحیح بکار ببرید که در این صورت شش ترکیب در پاسخ به هر سوال وجود خواهد داشت.
این ترکیب ها عبارتند از :
توجه داشته باشید که مجموع امتیازها در هر سوال از پنج تجاوز نکند و حتماً عدد صحیح باشد و بکوشید به هر سوال واقعیترین و نزدیکترین پاسخی را بدهید که به روحیات و زمنیه ها روانی شما بیشترین مطابقت را دارد .بدین منظور سعی کنید خود را در موقعیتی که سوال میکند قرار داده و به پاسخها امتیاز دهید .
نام ونام خانوادگی:
سن:
تحصیلات:
شغل: تاهل:
1 به طور کلی مهمترین عامل در ارزشیابی یک شغل برای من این است که :
هـ ) در شغل مذکور امکان ترقی و رشد موجود بوده و دارای آزادی عمل باشم .  
د ) در شغل مذکور امکان رشد سریع براساس تلاشهای فردی موجود باشد .  
2 اگر من بلادرنگ تصمیم بگیرم حرفه و شغلم را ترک کنم علت اصلی آن :
ب ) مخاطرات شغلی مانند کار با وسایل ناکافی یا عدم مقرارت حمایتی از نظر مادی است .  
ج ) تکی بودن کار و نداشتن همکاری است که بتوانم با او در کارم تشریک مساعی و برنامه ریزی کنم .  
3 من شخصاً عقیده دارم پاداش در کار :
هـ ) نهفته در خود کار است ،کاری که با معنی و برانگیزاننده باشد و انسان را به خود جلب کند .  
الف ) در رابطه با میزان حقوق ، پاداشهای مادی و شرایط خوب کاری است.  
4 من عقیده دارم روحیه و انگیزه کاری من در شغلم بیشترین آسیب را در صورتی می بیند که :
ج ) همکارانم در موضاعات روزانه با من سر لجاجت و لجبازی داشته باشند .  
الف ) مرا تحت فشار بگذارند که به سرعت کارهایم را انجام دهم، بطوری که فرصت بسیار کمی برای غذا خوردن و چای داشته باشم .  
5 به طور کلی مهمترین عامل در ارزشیابی یک شغل برای من این است که:
ب ) شغل مذکور از امنیت خوبی برخوردار بوده و برنامه و مزایای شغلی آن در سطح مطلوبی باشد .  
د ) در شغل مذکور امکان رشد سریع براساس تلاشهای فردی موجود باشد .  
6 در تصمیمگیری نسبت به اینکه شغل بالاتر ی را بپذیرم یا نه من بیشتر به این نکته فکر می کنم که :
ج ) آیا افراد جدید در شغل مذکورکه با آنها کار خواهم کرد را دوست داشته و با آنها سازگاری خواهم داشت .  
ب ) شغل جدید ممکن است یک ریسک بوده و تمام خدمات و زحمات من را از بین ببرد.  
7 من عقیده دارم روحیه و انگیزه کاری من در شغلم بیشترین آسیب را در صورتی می بیند که :
هـ ) احساس کنم از مهارتها و استعدادهای واقعی من استفاده نمیشود.  
د ) سایرهمکاران در انجام وظیفه، در یک حد خاص مورد توجه بوده و ارتقاء پیدا کنند، اما من با انجام وظیفه در همان حد، چنین وضعیتی نداشته باشم  
8 من مایلم در شغل خود حداکثر تلاش و کوشش را به عمل آورم اگر:
الف ) شرایط کاری مثل فضای محل کار ، وسایل ، مواد وتجهیزات مدرن و مطلوب باشد.  
ب ) برای اشتباهات تنبیه و مجازاتی در کار نباشد و امکان از دست دادن کارم خیلی کم باشد .  
9 در تصمیمگیری نسبت به اینکه شغل بالاتر ی را بپذیرم یانه من بیشتر به این نکته فکر می کنم که :
ب ) شغل جدید ممکن است یک ریسک بوده و تمام خدمات و زحمات من را از بین ببرد.  
هـ ) در شغل جدید ممکن است من بتوانم زمینه های نویی را پیدا کنم و ابتکار بیشتری را ازخود بروز دهم .  
10 اگر من بلادرنگ تصمیم بگیرم حرفه و شغلم را ترک کنم علت اصلی آن :
الف ) مشکلات ناشی از محیط کار مثل نور کم ، تجهیزات ابتدایی، نداشتن تهویه و مانند آنهاست .  
ب ) مخاطرات شغلی مانند کار با وسایل ناکافی یا عدم مقرارت حمایتی از نظر مادی است .  
11 من شخصاً عقیده دارم پاداش در کار :
د ) شغل نشانگر قابلیتها وتواناییهای من باشد و به دیگران نشان دهد من جزء افراد برتر در گروه هستم .  
ج ) شغل دارای جنبه های اجتماعی قوی بوده و برای من ارزش اجتماعی ایجاد کند .  
12 من مایلم در شغل خود حداکثر تلاش و کوشش رابه عمل آورم اگر:
ج ) محیط کاری من از لحاظ روابط گروهی مطلوب بوده و افراد باهم روابط صمیمانه ای داشته باشند.  
د ) انجام وظیفه افراد در نظر گرفته شده و پاداشهای متناسبی به آنها پرداخت گردد.  
13 من عقیده دارم روحیه و انگیزه کاری من در شغلم بیشترین آسیب را در صورتی می بیند که :
د ) سایرهمکاران در انجام وظیفه در یک حد خاص، مورد توجه بوده و ارتقاء پیدا کنند، اما من با انجام وظیفه در همان حد، چنین و ضعیتی نداشته باشم  
ج ) همکارانم در موضاعات روزانه با من سر لجاجت و لجبازی داشته باشند .  
14 به طور کلی مهمترین عامل در ارزشیابی یک شغل برای من این است که:
الف ) پرداختهای آن شغل برای رفع نیازهای من و خانواده ام کافی باشد .  
ب ) شغل مذکور از امنیت خوبی برخوردار بوده و برنامه و مزایای شغلی آن در سطح مطلوبی باشد .  
15 من شخصاً عقیده دارم پاداش در کار :
ج ) شغل دارای جنبه های اجتماعی قوی بوده و برای من ارزش اجتماعی ایجاد کند.  
هـ ) نهفته در خود کار است ،کاری که با معنی و برانگیزاننده باشد و انسان را به خود جلب کند .  
16 من عقیده دارم روحیه و انگیزه کاری من در شغلم بیشترین آسیب را در صورتی می بیند که :
الف ) مرا تحت فشار بگذارند که به سرعت کارها یم را انجام دهم، بطوری که فرصت بسیار کمی برای غذا خوردن و چای داشته باشم .  
ب ) عملکرد من صرفاً در رابطه با تحقق هدفهای عملیاتی مورد قضاوت و ارزیابی قرار گیرد .  
17 به طور کلی مهمترین عامل در ارزشیابی یک شغل برای من این است که:
د ) در شغل مذکور امکان رشد سریع براساس تلاشهای فردی موجود باشد .  
الف ) پرداختهای آن شغل برای رفع نیازهای من و خانواده ام کافی باشد .  
18 من شخصاً عقیده دارم پاداش در کار :
ب ) شغل مزایای کافی داشته باشد و برنامههایی از قبیل بیمه درمانی، بازنشستگی وپرداخت غرامت را در برداشته باشد .  
د ) شغل نشانگر قابلیتها و تواناییهای من باشد و به دیگران نشان دهد من جزء افراد برتر در گروه هستم .  
19 در تصمیمگیری نسبت به اینکه شغل بالاتر ی را بپذیرم یا نه من بیشتر به این نکته فکر می کنم که :
هـ ) در شغل جدید ممکن است من بتوانم زمینه های نویی را پیدا کنم و ابتکار بیشتری را ازخود بروز دهم .  
د ) شغل جدید شأن و منزلت بالایی را داشته ودارا ی حرمت اجتماعی باشد.  
20 اگر من بلادرنگ تصمیم بگیرم حرفه و شغلم را ترک کنم علت اصلی آن :
ج ) تکی بودن کار و نداشتن همکاری است که بتوانم با او در کارم تشریک مساعی و برنامه ریزی کنم .  
د ) کار از نظر من دارای مقام و مرتبت نازلی باشد .  
21 به طور کلی مهمترین عامل در ارزشیابی یک شغل برای من این است که:
هـ ) در شغل مذکور امکان ترقی و رشد موجود بوده و دارای آزادی عمل باشم .  
ب ) شغل مذکور از امنیت خوبی برخوردار بوده و برنامه و مزایای شغلی آن در سطح مطلوبی باشد .  
22 اگر من بلادرنگ تصمیم بگیرم حرفه و شغلم را ترک کنم علت اصلی آن :
هـ ) کار خیلی جزیی و پیش پا افتاده بوده و متناسب با توان و مهارت من نباشد .  
د ) کار از نظر من دارای مقام و مرتبت نازلی باشد .  
23 من عقیده دارم روحیه و انگیزه کاری من در شغلم بیشترین آسیب را در صورتی می بیند که :
د ) سایرهمکاران در انجام وظیفه در یک حد خاص مورد توجه بوده و ارتقاء پیدا کنند اما من با انجام وظیفه در همان حد، چنین وضعیتی نداشته باشم  
الف ) مرا تحت فشار بگذارند که به سرعت کارهایم را انجام دهم ، بطوری که فرصت بسیار کمی برای غذا خوردن و چای داشته باشم .  
24 من مایلم در شغل خود حداکثر تلاش و کوشش را به عمل آورم اگر:
ج ) محیط کاری من از لحاظ روابط گروهی مطلوب بوده و افراد با هم روابط صمیمانه ای داشته باشند.  
الف ) شرایط کاری مثل فضای محل کار ، وسایل ، مواد و تجهیزات مدرن و مطلوب باشد.  
25 من شخصاً عقیده دارم پاداش در کار :
ج ) شغل دارای جنبه های اجتماعی قوی بوده و برای من ارزش اجتماعی ایجاد کند .  
ب ) شغل مزایای کافی داشته باشد و برنامههای از قبیل بیمه درمانی ،بازنشستگی و پرداخت غرامت را در برداشته باشد .  
26 در تصمیمگیری نسبت به اینکه شغل بالاتر ی را بپذیرم یا نه من بیشتر به این نکته فکر می کنم که :
الف ) شغل جدید وقت گیر بوده و بخشی از اوقات فراغت و تفریح مرا نیز خواهد گرفت.  
هـ ) در شغل جدید ممکن است من بتوانم زمینه های نویی را پیدا کنم و ابتکار بیشتری را ازخود بروز دهم .  
27 به طور کلی مهمترین عامل در ارزشیابی یک شغل برای من این است که:
د ) در شغل مذکور امکان رشد سریع براساس تلاشهای فردی موجود باشد .  
ج ) شغل مذکور شرایط مطلوبی برای ایجاد روابط هماهنگ و صمیمانه کاری بوجود آورد .  
28 اگر من بلادرنگ تصمیم بگیرم حرفه و شغلم را ترک کنم علت اصلی آن :
ب ) مخاطرات شغلی مانند کار با وسایل ناکافی یا عدم مقرارت حمایتی از نظر مادی است .  
هـ ) کار خیلی جزیی و پیش پا افتاده بوده و متناسب با توان و مهارت من نباشد .  
29 من عقیده دارم روحیه و انگیزه کاری من در شغلم بیشترین آسیب را در صورتی می بیند که :
هـ ) احساس کنم از مهارتها و استعدادهای واقعی من استفاده نمیشود.  
ج ) همکارانم در موضاعات روزانه با من سر لجاجت و لجبازی داشته باشند .  
30 من مایلم در شغل خود حداکثر تلاش و کوشش را به عمل آورم اگر:
د ) انجام وظیفه افراد در نظر گرفته شده و پاداشهای متناسبی به آنها پرداخت گردد.  
ب ) برای اشتباهات تنبیه و مجازاتی در کار نباشد و امکان از دست دادن کارم خیلی کم باشد .  
31 در تصمیمگیری نسبت به اینکه شغل بالاتر ی را بپذیرم یا نه من بیشتر به این نکته فکر می کنم که :
ب ) شغل جدید ممکن است یک ریسک بوده و تمام خدمات و زحمات من را از بین ببرد.  
الف ) شغل جدید وقت گیر بوده و بخشی از اوقات فراغت و تفریح مرا نیز خواهد گرفت.  
32 من شخصاً عقیده دارم پاداش در کار :
ب) شغل مزایای کافی داشته باشد و برنامههای از قبیل بیمه درمانی ،بازنشستگی و پرداخت غرامت را در برداشته باشد.  
الف ) در رابطه با میزان حقوق ، پاداشها ی مادی و شرایط خوب کاری است.  
33 اگر من بلادرنگ تصمیم بگیرم حرفه و شغلم را ترک کنم علت اصلی آن :
د ) کار از نظر من دارای مقام ومرتبت نازلی باشد .  
ب ) مخاطرات شغلی مانند کار با وسایل ناکافی یا عدم مقرارت حمایتی از نظر مادی است .  
34 به طور کلی مهمترین عامل در ارزشیابی یک شغل برای من این است که:
ج ) شغل مذکور شرایط مطلوبی برای ایجاد روابط هماهنگ و صمیمانه کاری بوجود آورد .  
هـ ) در شغل مذکور امکان ترقی و رشد موجود بوده و دارای آزادی عمل باشم .  
35 من مایلم در شغل خود حداکثر تلاش وکوشش رابه عمل آورم اگر:
ب ) برای اشتباهات تنبیه و مجازاتی در کار نباشد و امکان از دست دادن کارم خیلی کم باشد .  
ج ) محیط کاری من از لحاظ روابط گروهی مطلوب بوده و افراد باهم روابط صمیمانه ای داشته باشند.  
36 در تصمیمگیری نسبت به اینکه شغل بالاتر ی را بپذیرم یا نه من بیشتر به این نکته فکر می کنم که :
د ) شغل جدید شأن و منزلت بالایی را داشته و دارا ی حرمت اجتماعی باشد.  
ب ) شغل جدید ممکن است یک ریسک بوده و تمام خدمات و زحمات من را از بین ببرد.  
37 من عقیده دارم روحیه و انگیزه کاری من در شغلم بیشترین آسیب را در صورتی می بیند که :
ب ) عملکرد من صرفاً در رابطه با تحقق هدفهای عملیاتی، مورد قضاوت و ارزیابی قرار گیرد .  
ج ) همکارانم در موضاعات روزانه با من سر لجاجت و لجبازی داشته باشند .  
38 اگر من بلادرنگ تصمیم بگیرم حرفه و شغلم را ترک کنم علت اصلی آن :
د ) کار از نظر من دارای مقام و مرتبت نازلی باشد .  
الف ) مشکلات ناشی از محیط کار مثل نور کم ، تجهیزات ابتدایی ، نداشتن تهویه و مانند آنهاست .  
39 من شخصاً عقیده دارم پاداش در کار :
د ) شغل نشانگر قابلیتها و تواناییهای من باشد و به دیگران نشان دهد من جزء افراد برتر در گروه هستم .  
الف ) در رابطه با میزان حقوق ، پاداشهای مادی و شرایط خوب کاری است.  
40 من مایلم در شغل خود حداکثر تلاش و کوشش رابه عمل آورم اگر:
هـ ) بازده کارم را ازجهت منافع مالی و پیشرفت آتی ارضا کننده بیابم .  
ب ) برای اشتباهات تنبیه و مجازاتی در کار نباشد و امکان از دست دادن کارم خیلی کم باشد .  
41 به طور کلی مهمترین عامل در ارزشیابی یک شغل برای من این است که:
ب ) شغل مذکور از امنیت خوبی برخوردار بوده و برنامه و مزایای شغلی آن در سطح مطلوبی باشد .  
ج ) شغل مذکور شرایط مطلوبی برای ایجاد روابط هماهنگ و صمیمانه کاری بوجود آورد .  
42 اگر من بلادرنگ تصمیم بگیرم حرفه و شغلم را ترک کنم علت اصلی آن :
ج ) تکی بودن کار و نداشتن همکاری است که بتوانم با او در کارم تشریک مساعی وبرنامه ریزی کنم .  
هـ ) کار خیلی جزیی و پیش پا افتاده بوده و متناسب با توان و مهارت من نباشد .  
43 من مایلم در شغل خود حداکثر تلاش و کوشش رابه عمل آورم اگر:
د ) انجام وظیفه افراد در نظر گرفته شده و پاداشهای متناسبی به آنها پرداخت گردد.  
الف ) شرایط کاری مثل فضای محل کار ، وسایل ، مواد و تجهیزات مدرن و مطلوب باشد  
44 در تصمیمگیری نسبت به اینکه شغل بالاتر ی را بپذیرم یا نه من بیشتر به این نکته فکر می کنم که :
هـ ) در شغل جدید ممکن است من بتوانم زمینه های نویی را پیدا کنم و ابتکار بیشتری را ازخود بروز دهم .  
ج ) آیا افراد جدید در شغل مذکورکه با آنها کار خواهم کرد را دوست داشته و با آنها سازگاری خواهم داشت .  
45 به طور کلی مهمترین عامل در ارزشیابی یک شغل برای من این است که:
الف ) پرداختهای آن شغل برای رفع نیازهای من و خانواده ام کافی باشد .  
ج ) شغل مذکور شرایط مطلوبی برای ایجاد روابط هماهنگ و صمیمانه کاری بوجود آورد .  
46 من شخصاً عقیده دارم پاداش در کار :
د ) شغل نشانگر قابلیتها و تواناییهای من باشد وبه دیگران نشان دهد من جزء افراد برتر در گروه هستم .  
هـ ) نهفته در خود کار است ،کاری که با معنی و برانگیزاننده باشد و انسان را به خود جلب کند.  
47 من مایلم در شغل خود حداکثر تلاش و کوشش را به عمل آورم اگر:
د ) انجام وظیفه افراد در نظر گرفته شده پاداشهای متناسبی به آنها پرداخت گردد.  
هـ ) بازده کارم را ازجهت منافع مالی و پیشرفت آتی ارضا کننده بیابم .  
48 اگر من بلادرنگ تصمیم بگیرم حرفه و شغلم را ترک کنم علت اصلی آن :
هـ ) کار خیلی جزیی و پیش پا افتاده بوده و متناسب با توان و مهارت من نباشد .  
الف ) مشکلات ناشی از محیط کار مثل نور کم ، تجهیزات ابتدایی ، نداشتن تهویه و مانند آنهاست .  
49 من عقیده دارم روحیه و انگیزه کاری من در شغلم بیشترین آسیب را در صورتی می بیند که :
د ) سایرهمکاران در انجام وظیفه، در یک حد خاص مورد توجه بوده و ارتقاء پیدا کنند اما من با انجام وظیفه در همان حد، چنین وضعیتی نداشته باشم  
ب ) عملکرد من صرفاً در رابطه با تحقق هدفهای عملیاتی مورد قضاوت و ارزیابی قرار گیرد .  
50 من شخصاً عقیده دارم پاداش در کار :
الف ) در رابطه با میزان حقوق ، پاداشها ی مادی و شرایط خوب کاری است.  
ج ) شغل دارای جنبه های اجتماعی قوی بوده و برای من ارزش اجتماعی ایجاد کند .  
51 من مایلم در شغل خود حداکثر تلاش و کوشش را به عمل آورم اگر:
ج ) محیط کاری من از لحاظ روابط گروهی مطلوب بوده و افراد باهم روابط صمیمانه ای داشته باشند.  
هـ ) بازده کارم را ازجهت منافع مالی و پیشرفت آتی ارضا کننده بیابم .  
52 اگر من بلادرنگ تصمیم بگیرم حرفه و شغلم را ترک کنم علت اصلی آن :
ج ) تکی بودن کار و نداشتن همکاری است که بتوانم با او در کارم تشریک مساعی وبرنامه ریزی کنم .  
الف ) مشکلات ناشی از محیط کار مثل نور کم ، تجهیزات ابتدایی ، نداشتن تهویه و مانند آنهاست .  
53 به طور کلی مهمترین عامل در ارزشیابی یک شغل برای من این است که:
هـ ) در شغل مذکور امکان ترقی و رشد موجود بوده و دارای آزادی عمل باشم .  
الف ) پرداختهای آن شغل برای رفع نیازهای من و خانواده ام کافی باشد .  
54 در تصمیمگیری نسبت به اینکه شغل بالاتر ی را بپذیرم یا نه من بیشتر به این نکته فکر می کنم که :
د ) شغل جدید شأن و منزلت بالایی را داشته و دارا ی حرمت اجتماعی باشد.  
ج ) آیا افراد جدید در شغل مذکورکه با آنها کار خواهم کرد را دوست داشته و با آنها سازگاری خواهم داشت .  
55 من عقیده دارم روحیه و انگیزه کاری من در شغلم بیشترین آسیب را در صورتی می بیند که :
هـ ) احساس کنم از مهارتها و استعدادهای واقعی من استفاده نمیشود.  
ب ) عملکرد من صرفاً در رابطه با تحقق هدفهای عملیاتی مورد قضاوت و ارزیابی قرار گیرد .  
56 من شخصاً عقیده دارم پاداش در کار :
ب ) شغل مزایای کافی داشته باشد و برنامههای از قبیل بیمه درمانی ، بازنشستگی و پرداخت غرامت رادر برداشته باشد .  
هـ ) نهفته در خود کار است ،کاری که با معنی و برانگیزاننده باشد و انسان را به خود جلب کند .  
57 من مایلم در شغل خود حداکثر تلاش و کوشش را به عمل آورم اگر:
الف ) شرایط کاری مثل فضای محل کار ، وسایل ، مواد و تجهیزات مدرن و مطلوب باشد.  
هـ ) بازده کارم را ازجهت منافع مالی و پیشرفت آتی ارضا کننده بیابم .  
58 در تصمیمگیری نسبت به اینکه شغل بالاتر ی را بپذیرم یا نه من بیشتر به این نکته فکر می کنم که :
د ) شغل جدید شأن و منزلت بالایی را داشته و دارا ی حرمت اجتماعی باشد.  
الف ) شغل جدید وقت گیر بوده و بخشی از اوقات فراغت و تفریح مرا نیز خواهد گرفت.  
59 من عقیده دارم روحیه و انگیزه کاری من در شغلم بیشترین آسیب را در صورتی می بیند که :
الف ) مرا تحت فشار بگذارند که به سرعت کارهایم را انجام دهم ، بطوری که فرصت بسیار کمی برای غذا خوردن و چای داشته باشم .  
هـ ) احساس کنم از مهارتها و استعدادهای واقعی من استفاده نمیشود.  
60 در تصمیمگیری نسبت به اینکه شغل بالاتر ی را بپذیرم یانه من بیشتر به این نکته فکر می کنم که :
ج ) آیا افراد جدید در شغل مذکورکه با آنها کار خواهم کرد را دوست داشته وبا آنها سازگاری خواهم داشت .  
الف ) شغل جدید وقت گیر بوده و بخشی از اوقات فراغت و تفریح مرا نیز خواهد گرفت

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٩:٤۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/۱٦