شناسایی این که ما با دنیا چگونه تبادل و تعامل می کنیم، انرژی خود را به کجا هدایت می کنیم، اطلاعات را چگونه جمع آوری می کنیم، چگونه تصمیم می گیریم و ترجیح می دهیم در شرایط سازمان یافته فعالیت می کنیم یا استقلال بیشتری داشته باشیم.

اطلاعات در یک پیوستار از صفر تا پانزده پردازش میشود که عدد بیشتر غالب بودن آن گرایش یا کارکرد را نشان میدهد و دارای دو گرایش و دو کارکرد میباشد و شامل:

2- گرایش کلی

که تعیین میکند با دنیا چگونه تبادل و تعامل می کنیم و شامل:

1-2- برون گرایی

برون گراها افرادی اجتماعی، دوستدار دیگران، باجرأت، فعال، سرخوش، با انرژی، خوشبین، دوستدار هیجان و تحریک و امیدوار به موقعیت هایشان وآینده، کنجکاو و در عمل قاطع، فعال و اهل گفتگو هستند. این افراد علاقمند به تحقیق و پژوهش می باشند.

2-2- درون گرایی

درون گراها افرادی محافظه کار، مستقل، تکرو، خجالتی، خوددار، یکنواخت و متعادل، کمرو و دوستدار تنهایی هستند.

3- کارکرد اصلی

که تعیین میکند چگونه اطلاعات را جمع آوری می کنیم و شامل:

1-3- حسی (S)

افرادی که ترجیح میدهند با استفاده از چشم و گوش و دیگر حواس پنجگانه به آنچه که در اطرافشان می گذرد پی ببرند و به ویژه آنها به هر آنچه که در اطرافشان وجود دارد، توجه میکنند و آن را به خوبی درک میکنند.

2-3- شهودی (N)

اشخاصی که ترجیح میدهند با دیدن " تصویر بزرگ از آنچه هست" و تمرکز بر پیوندها و ارتباطات موجود میان حقایق، اطلاعات را درک کنند و آنها به ویژه ترجیح میدهند با درک و دیدن امکانات جدید ( خلاقیت ) و روشهای مختلف انجام کارها، اطلاعات را جمع آوری کنند.

4- کارکرد مُعین

که تعیین میکند چگونه تصمیمگیری می کنیم، شامل

1-4- فکری (T)

افرادی که در تصمیمگیری از تفکر استفاده میکنند ( به نتایج منطقی انتخاب با عمل توجه دارند) آنها سعی دارند از لحاظ فکری خود را از یک موقعیت جدا کرده و بی طرفانه و به شکل عینی آن را آزموده و علت و معلول را تجزیه و تحلیل کنند.

2-4- احساسی ( F)

به احساسات دیگران توجه میکنند، نیازها و ارزشها را درک میکنند، احساساتشان را نشان میدهند.

گرایش خاص که تعیین میکند ما ترجیح می دهیم در شرایط سازمان یافته فعالیت کنیم یا استقلال بیشتر ی داشته باشیم، شامل

3-4- منضبط (J)

تابع قانون بوده و بر اساس آن برنامه خودشان را بطور دقیق مشخص کرده و بر انجام آنها در سر وقت تعیین شده پافشاری میکنند.

4-4- ملاحظه کار (P)

قوانین را خودشان تعیین میکنند و در انجام کارهایی که از قبل پیش بینی نشده یا فعالیتهایی که به سرعت و واکنش فوری نیاز دارد، موفق هستند.

 

5- انجام آزمون

 

پاسخگوی گرامی :
هر یک از عبارات زیر را به دقت بخوانید و مشخص کنید که کدام یک از عبارات شما را خوب توصیف میکند و جلوی همان عبارت عدد (1)بگذارید.
نام و نام خانوادگی: سن: تحصیلات :
شغل:    
1- الف : معمولاً احساسات وعواطف خود را درخویش نگه می دارم .  
ب : معمولاً احساسات وعواطف خودرا بادیگران وبه راحتی درمیان می گذارم .  
2- الف : امور قطعی وعینی، مهم هستند .  
ب : نظریه ها مهم هستند.  
3- الف : هنگام تصمیمگیری به آنچه که منطق وخرد بر آن حکم میکند، عمل می کنم .  
ب : هنگام تصمیمگیری به آنچه که عاطفه ودل گواه میدهد ، عمل می کنم .  
4- الف : مابل هستم انعطاف پذیر باشم ودرلحظه های آخر تصمیم بگیرم .  
ب : مایل هستم همه چیز برنامه ریزی شده باشد .  
5- الف : کم ولی عمیق  
ب : زیاد ولی سطحی  
6- الف : واقعیات عینی (آنچه که وجود دارد ) را مورد بررسی قرار می دهم .  
ب : حقایق ( آنچه که باید وجود داشته باشد ) را با قدرت تخیل خود مجسم می کنم .  
7- الف : قاضی و داور عادل بهتر است .  
ب : معلم ومربی مهربان بهتر است .  
8- الف : ترجیحاً ملاقاتها ودیدارهای خود را هر طور که پیش آید وبراساس موقعیت آزادانه انجام می دهم .  
ب : : ترجیحاً دیدار با افراد و وعده ملاقات خود را از پیش تعیین می کنم .  
9- الف : کم حرف ومحتاط هستم .  
ب : توجه دیگران را به خود جلب می کنم .  
10- الف : اگر معلم بودم ترجیح می دادم ، دروسی را تدریس کنم که واقعیات و امور قطعی وعینی را شامل شوند .  
ب : اگر معلم بودم، ترجیحاً دروسی را تدریس می کردم که حقایق ونظریه ها و تئوری ها را شامل شوند .  
11- الف : قاطع ، محکم واستوار  
ب : انعطاف پذیر ، ملایم ولطیف  
12- الف : غالباً انجام کارهای پیش پا افتاده و جزئی را فراموش می کنم .  
ب : به منظور جلوگیری از فراموش شدن انجام کارها ،آنها را یادداشت می کنم .  
13- الف : در مهمانی ها ،جلسات وگردهمایی ها ، منتظر می مانم تا دیگران به سوی من بیایند .  
ب : در مهمانی ها ،جلسات وگردهمایی ها من سر صحبت را با دیگران باز می کنم .  
14- الف : گفتار مشروح و صریح  
ب : مفاهیم ادبی  
15- الف : برنامه ریزی و آینده نگری  
ب : توجه کمتر به آینده  
16- الف : معمولاً کارها را شروع می کنم وحین اجرا به رفع اشکالات اجرایی وتدارک مورد نیاز می پردازم .  
ب : قبل از اجرای طرح ها وکارها برنامه ریزی را انجام می دهم .  
17- الف : دوستان کمتر ولی تماس بیشتر  
ب : دوستان بیشتر ولی تماس کمتر  
18- الف : واقعی ومشخص  
ب : بر اساس قوه تخیل و ذوق  
19- الف : منطق و دلیل  
ب : احساس وعاطفه  
20- الف : در انجام کارهایی که از قبل پیش بینی نشده وبا فعالیتهایی که به سرعت وعکس العمل فوری نیاز دارد ، موافق هستم .  
ب : در انجام کار هایی که بر اساس طرح و برنامه میباشد موفق هستم .  
21- الف : به طور معمول دوستان کمی داشته ولی روابط صمیمانه ای دارم .  
ب : به طور معمول با افراد زیادی دوستی و آشنایی دارم .  
22- الف : به امور قطعی ومسلم و واقعیات جاری توجه دارم .  
ب : به پیش بینی اتفاقات وعلل وقایع فکر می کنم .  
23- الف : مغز من بر قلب من حاکم است .  
ب : قلب من بر مغز من حاکم است .  
24- الف : معمولاً در کارهای روزانه مایلم بر حسب ضرورتها وفوریت هایی که پیش می آید عمل کنم .  
ب : معمولاً در کارهای روزانه مایلم که طبق برنامه عمل کنم .  
25- الف : از احساسات و عواطف درونی خود کمتر با دیگران صحبت می کنم .  
ب : افکار و عواطف خود را آزاد وراحت بیان می کنم .  
26- الف : کلمه مشخص و دقیق  
ب : کلمه تمثیلی و کنایه ای  
27- الف : آدم منصف  
ب : آدم قدردان  
28- الف : معمولاً کارها را شروع می کنم ودر حین اجرا به رفع مشکلات پیش آمده می پردازم .  
ب : معمولاً قبل از شروع کارها مقدمات کار را آماده ومشکلات را پیش بینی می کنم .  
29- الف : کارهای فردی  
ب : کارهای گروهی  
30- الف : واقعیات ( آنچه که هست ) و پدیده ها  
ب : حقایق ( آنچه که باید باشد) وایده ها  
31- الف : عدل و انصاف  
ب : بذل وبخشش  
32- الف : تهیه فهرست از کار هایی که باید در روز تعطیل انجام داد را کاری بیهوده وعبث می دانم .  
ب : تهیه فهرست از کار هایی که باید در روز تعطیل انجام داد را کاری جدی و سودمند می دانم .  
33- الف : معمولاً در مهمانی ها ومجالس با شخص یا اشخاصی که از قبل می شناسم گفتگو می کنم .  
ب : معمولاً در مهمانی ها ومجالس به دنبال اشخاص جدیدی هستم تا با آنها گفتگو کرده وآشنا شوم .  
34- الف : دوستان من اکثراً واقع گرا و واقع بین هستند .  
ب : دوستان من اکثراً کسانی هستند که قوه تخیل قوی دارند .  
35- الف : فردی که با دلایل و استدلال با موضوعات برخورد کند ، بهتر است .  
ب : فردی که با عاطفه و احساس واقعی و دلسوزی با موضوعات برخورد میکند بهتر است .  
36- الف : غالباً خود را ملزم به انجام کارهای سر وقت معین و مشخص ندانسته و خود را در محدوده زمان مقید نمی کنم .  
ب : غالباً برنامه خود را به طور مشخص و دقیق تعیین کرده وبر انجام آنها در سر وقت مقرر اصرار می ورزم .  
37- الف : آرام و کم صدا  
ب : با نشاط وفعال  
38- الف : دوست دارم فردی واقع گرا ودقیق باشم .  
ب : دوست دارم فردی مبتکر وخلاق باشم .  
39- الف : به تجزیه وتحلیل موضوعات علاقه دارم .  
ب : به فیلم ها وبحث های عاطفی که به مسائل انسانی می پردازند ، علاقه دارم .  
40- الف : معمولاً زندگی خود را با توجه به اوضاع واحوالی که پیش می آید ، تنظیم و اداره می کنم .  
ب : معمولاً کارهایی را که مایل به انجام آن هستم یادداشت کرده یا حداقل به طور مرتب به خاطر می سپارم .  
41- الف : کم حرف  
ب : خوش صحبت  
42- الف : عینیت  
ب : ذهنیت  
43- الف : دوست دارم فردی باشم متفکر ، که عاقلانه رفتار میکند .  
ب : دوست دارم فردی باشم عاطفی ، که با احساسات انسانی رفتار میکند .  
44- الف : بعضی افراد مرا آدمی بی نظم و دارای زندگی شلوغ می دانند .  
ب : بعضی افراد مرا آدمی متوقع و غیر قابل انعطاف می دانند .  
45- الف : پس از مکث وتأمل کافی ، نسبت به بحث یا سؤالات مطرح شده اظهار نظر می کنم .  
  ب : در هر لحظه که فرصت شد سؤالات را مطرح یا نظر خود را اعلام می کنم .  
46- الف : ثبات واستحکام  
ب : تغییر وانعطاف  
47- الف : بیشتر از نتیجه گیریهای منطقی واستدلال استفاده می کنم .  
ب : بیشتر بر اساس عواطف وعقاید شخصی نسبت به زندگی یا افراد عمل می کنم .  
48- الف : هر وقت که مناسب بود وفرصت دست داد نسبت به انجام کارها آزادانه و بدون فشار اقدام می کنم .  
ب : این مهم است که از قبل بدانم چه کاری یا چه چیزی از من انتظار دارند تا به انجام آنها بپردازم .  
49- الف : ترجیح می دهم در جمع افراد توسط فرد دیگری معرفی شوم .  
ب : معمولاً در جمع افراد ، دیگران را به یکدیگر معرفی می کنم .  
50- الف : تلاش می کنم با رعایت ترتیب ، مراحل پیش بینی شده کارها را انجام دهم .  
ب : هنگام انجام دادن کارها از قسمت های بی اهمیت آن صرف نظر کنم .  
51- الف : نسبت به هر گروه یا افراد سازمانی که با آنها کار می کنم ، براساس تجزیه وتحلیل دقیق اوضاع واطلاعات موجود اظهار نظر می کنم  
ب : نسبت به هر گروه یا افراد سازمانی که با آنها کار می کنم ، براساس درک نیازهایشان عواطف انسانی و خود را به جای آنها گذاشتن اظهار نظر می کنم .  
52- الف : معمولاً بدون فوت وقت یک کار یا پروژه را شروع و به هر قسمتی از آن که ممکن باشد زودتر می پردازم .  
ب : معمولاً در انجام کارها آنها را به اجزای مشخص تقسیم کرده وسپس به ترتیب به انجام بخشهای مشخص شده می پردازم .  
53- الف : به کارهای فردی ( یا حداکثر با یکی دو نفر دیگر ) علاقمندم .  
ب : به کارهای گروهی علاقمندم .  
54- الف : یکی از اشکالات اساسی زندگی من ، یکنواختی و چسبیدن به برنامه و کار مشخص بوده است .  
ب : یکی از اشکالات اساسی زندگی من از شاخه ای به شاخه ای پریدن و داشتن برنامههای متعدد بوده است .  
55- الف : قاطع بودن  
ب : ملایم بودن  
56- الف : علاقمندم جلسات و گردهمایی ها هنگامی شروع شود که همگی افراد حضور و آمادگی لازم را داشته و احساس راحتی کنند.  
ب : علاقمندم جلسات رأس ساعت مقرر شروع شود و روی وقت شناسی تأکید دارم .  
57- الف : از نظر دیگران ممکن است فردی گوشه گیر و منزوی به نظر برسم .  
ب : از نظر دیگران ممکن است فردی پر حرف وسطحی به نظر برسم .  
58- الف : کارها را با نظم و ترتیب و مرحله به مرحله انجام می دهم .  
ب : قسمت های مهم وجالب کار را زودتر انجام می دهم .  
59- الف : اصول وحق  
ب : مهربانی وگذشت  
60- الف : مقید بودن به برنامهای که از قبل مشخص شده باشد برای من جالب نیست .  
ب : از انجام دادن کارهایی که از قبل مشخص شده باشد احساس رضایت دارم .  

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٩:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/۱٦