مقیاس عصبیت (Neuroticism)

مقیاس عصبیت (Neuroticism) یا روان نژندگرایی میزان سازگاری، ناسازگاری و ثبات عاطفی را می سنجد (نمره بالاتر از 55 در حد نامطلوب و یا در حد خیلی نامطلوب است)و شامل:

 1. اضطراب: افراد مضطرب نگران و یا مستعد نگرانی، ترسیده، عصبی، پرتنش و وحشت زده هستند.
 2. پرخاشگری: گرایش فرد به تجربه های خشم و حالت های وابسته به آن همچون احساس درماندگی و ناکامی.
 3. افسردگی: این افراد ناامید بوده و تنهایی را اغلب با غم و اندوه تجربه میکنند.
 4. کمرویی: هیجان شرم و دستپاچگی هسته اصلی این صفت میباشد. افرادکمرو درمیان دیگران ناراحت، حساس به ریشخند دیگران و مستعد احساس حقارت هستند، کمرویی شبیه شرم و اضطراب اجتماعی است.
 5. تکانشوری: عدم توانایی کنترل امیال و هوس ها
 6. آسیب پذیری از استرس: آسیب پذیری نسبت به استرس ( به معنی فشار روانی ناشی از مشکلات روزمره که توانایی فرد را مختل میکند).

3- وجدانی بودن

وجدانی بودن: فرد با وجدان دارای هدف و خواست های قوی و از پیش تعیین شده است (نمره بالاتر از 55 در حد مطلوب و یا در حد خیلی مطلوب است) برخی این شاخص را تمایل به موفقیت نامیده اند و شامل:

 1. شایستگی: شایستگی به احساس فرد نسبت به توانایی ها، عقل، تدبیر و تأثیر بر محیط باز میگردد.
 2. نظم وترتیب: افرادی مرتب، آراسته و با نظم و ترتیب هستند ( البته اگر فردی در محدوده خیلی نامطلوب باشد این امکان که او دارای اختلال شخصیت وسواسی باشد نیز وجود دارد).
 3. وظیفه شناسی: این افراد با نظارت وجدانشان به انجام اعمال فردی می پردازند.
 4. تلاش برای موفقیت: این افراد سالم و پر تلاش بوده و اکثراً دارای اهداف مشخصی می باشند.
 5. خویشتنداری (نظم وترتیب ): این افراد کاری را که آغاز کرده اند حتی با وجود تحمل سختی و مشکلات به سرانجام می رسانند.
 6. محتاط دریهای: گرایش به تفکر دقیق قبل از عمل و سپس نبود انعطاف پذیری در برنامه است.

4- توافق

توافق: شاخص توافق بر گرایشات ارتباط بین فردی است و این شاخص به سمت جنبه های مثبت اجتماعی و سلامت روانی بیشتر سوق دارد (نمره بالاتر از 55 در حد مطلوب و یا در حد خیلی مطلوب است). در حد خیلی نامطلوب اختلالات شخصیت خودشیفتگی، ضداجتماعی و پارانوئید همراه است و شامل:

 1. اعتماد: این افراد به دیگران اعتماد کرده و دیگران نیز می توانند به آنها اعتماد کنند.
 2. رک گویی: افراد با سادگی و صداقت
 3. نوع دوستی: دوستدار دیگران و امدادگر بودن
 4. همراهی: با واکنش های فرد به تعارض های بین فردی ارتباط دارد.
 5. تواضع: این افراد منافع خود را نادیده می گیرند( البته اگر فردی در محدوده خیلی نامطلوب باشد این امکان که او دارای اختلال شخصیت خودشیفته بیمارگونه نیز است، وجود دارد ).
 6. درک دیگران: این مقیاس وجوه همدلی و توجه به دیگران را اندازه می گیرد. ( در محدودة مطلوب افراد واقع بین، دارای ترجیحات منطقی براساس واقعیت ها و در محدوده نامطلوب این امکان که او دارای اختلال شخصیت وابسته بیمارگونه نیز باشد وجود دارد ).

5- بازبودن (انعطاف پذیری)

بازبودن (انعطاف پذیری): نمره بالای این مقیاس انعطاف پذیری بیشتر را نشان میدهد. بازبودن به جنبه ها و محدوده های تجربی که فرد در برابر آنها انعطاف پذیر است اختصاص داده شده است (نمره بالاتر از 55 در حد انعطاف پذیر و یا در حد خیلی انعطاف پذیر است و شامل:

 1. تخیل: تصورات روشن و زندگی تخیلی فعال، خلاقیت و عمق دادن به تخیل
 2. زیبا شناسی: افرادی که به هنر و زیبابی توجه میکنند.
 3. عواطف: فرد دارای قدرت خوبی برای درک عواطف و هیجانات شخصی است و دیدگاه مثبت نسبت به هیجانات دارد.
 4. فعالیت ( کنش ها): علاقمند به فعالیتهای مختلف مانند رفتن به محل های جدید و خوردن غذاهای غیر معمول
 5. نظرات: مشتاق و علاقمند به داشتن ذهنی باز و درک جنبه های نوین
 6. ارزشها: باز بودن در ارزشها یعنی آمادگی برای شنیدن و دیدن ارزشهایی غیر از ارزشهای خود شخص و امتحان مجدد ارزشهای اجتماعی، سیاسی و مذهبی.

6- برون گرایی/ دورن گرایی

برون گرایی/ دورن گرایی: نمره بالای این مقیاس را افراد برون گرا و نمره پایین این مقیاس را افراد درون گرا تشکیل میدهند.

1-6- برون گرایی

برون گرایی: برون گراها افرادی اجتماعی، دوستدار دیگران، باجرأت، فعال، سرخوش، با انرژی، خوشبین، دوستدار هیجان و تحریک و امیدوار به موقعیت هایشان و آینده، کنجکاو و در عمل قاطع، فعال و اهل گفتگو هستند. این افراد علاقمند به تحقیق و پژوهش می باشند».

2-6- درون گرایی

درون گرایی: درون گراها افرادی محافظه کار، مستقل، تکرو، خجالتی، خوددار، یکنواخت و متعادل، کمرو و دوستدار تنهایی هستند.

 1. صمیمیت (گرمی ): بیشترین ارتباط باکیفیت را در رابطه بین فردی دارند.
 2. معاشرتی بودن: این افراد از بودن در جمع لذت می بردند و احساس شادمانی میکنند.
 3. ابراز وجود: این افراد قادر هستند تواناییهای خود را باجرأت بیان نمایند.
 4. فعال بودن: این افراد از فعالیت لذت می برند.
 5. هیجان خواهی: این افراد هیجان های بالا و تحریک پذیری را تجربه میکنند.
 6. هیجان های مثبت: هیجان های مثبت: این افراد تمایل به تجربه هیجان های مثبت مانند شادی، لذت، عشق و ... دارند.

7- اجرای آزمون

 

پاسخ گویی گرامی
لطفاً عبارات را به دقت بخوانید وپاسخی که به بهترین نحو ، نظر شما را در رابطه با آن عبارت نشان میدهد از کاملاً موافق تا کاملاً مخالفم عدد ( 1 ) بگذارید .
باید توجه داشته باشید که پاسخ غلط ودرست وجود ندارد وبرای پاسخ گویی احتیاج به تخصص خاصی وجود ندارد خود را صادقانه توصیف کنید و نقطه نظریات خود را با حداکثر صحت بیان کنید و به تمام سوالات پاسخ دهید .
لطفاً جنسیت خود را با نوشتن عدد یک زیر جنسیت خودتان ثبت نماید جنسیت:
مونث مذکر
نام ونام خانوادگی: : تحصیلات :سن
شغل:  
ردیف عبارات کاملاً موافقم موافقم خنثی مخالفم کاملاً مخالفم
1 فرد نگرانی نیستم          
2 بیشتر افرادی را که با آنها در تماس هستم ، واقعا دوست دارم          
3 خیال پردازی من بسیار قوی است.          
4 نسبت به قصد و نیت دیگران حساس و مشکوک هستم.          
5 دیگران مرا فردی عاقل و محتاط می شناسند.          
6 اغلب از طرز برخورد دیگران با خود عصبانی می شوم.          
7 معمولاً از جاهای شلوغ گریزانم.          
8 جنبه های هنری و زیبایی شناسی برای من زیاد اهمیت ندارند.          
9 آدم مکار یا زیرکی نیستم.          
10 ترجیح می دهم در طی هر کاری آزادی انتخاب داشته باشم تا اینکه هر کاری را با نقشه از پیش تعیین شده انجام دهم.          
11 بندرت احساس تنهایی و غم می کنم.          
12 من فردی مسلط ، استوار و قاطع هستم.          
13 زندگی بدون عواطف و هیجانات قوی برایم جالب نیست.          
14 بعضی ها فکر میکنند که من فردی خودخواه و خود محورم.          
15 سعی می کنم که همه کارهایم را با احساس مسئولیت انجام دهم.          
16 در مواجه با دیگران همیشه نگران هستم که نکند مرتکب اشتباهی شوم.          
17 در کار و تفریح عجله و شتاب ندارم.          
18 بر اموراتم مسلط هستم.          
19 همکاری را بر رقابت با دیگران ترجیح می دهم.          
20 سخت گیر نیستم و مسائل را جدی نمی گیرم.          
21 به ندرت خود را بیش از حد درگیر مسائل می کنم.          
22 اغلب تشنه هیجان هستم.          
23 اغلب از کلنجار رفتن با نظریه ها با مفاهیم انتزاعی (ذهنی) لذت می برم.          
24 بدم نمی آید به استعدادم و کارهایی که انجام داده ام ببالم.          
25 به خوبی می توانم کارهایم را طوری تنظیم کنم که درست سر زمان تعیین شده انجام شوند.          
26 اغلب احساس درماندگی می کنم و دنبال کسی می گردم که مشکلاتم را برطرف کند.          
27 هرگز از شدت خوشحالی از جا نپریده ام.          
28 فکر می کنم آموزش مطالب متناقض به دانشجویان فقط به سردرگمی و گمراهی آنها منجر خواهد شد.          
29 لازم است که رهبران سیاسی از جنبه های انسانی سیاستهای خود آگاهی بیشتری داشته باشند.          
30 در طول سالهای گذشته بعضی وقت های دست به کارهای احمقانه ای زده ام.          
31 زود می ترسم.          
32 از مصاحبت با دیگران چندان لذت نمی برم.          
33 سعی می کنم کلیه افکارم را در جهات واقع بینانه هدایت کنم و از تخیل و رویا پردازی اجتناب نمایم.          
34 فکر می کنم اغلب مردم در زندگی دارای حسن نیت هستند.          
35 من کارهای اجتماعی همچون رای دادن را جدی نمی گیرم.          
36 خلقی (روحیه ای) با ثبات دارم.          
37 دوست دارم همیشه افراد زیادی دور و برم باشد.          
38 گاهی کاملاً جذب (محو) موسیقی می شوم که به آن گوش می دهم.          
39 اگر ضرورت داشته باشد آمادگی درستکاری کردن ( گول زدن ) دیگران برای رسیدن به اهدافم را دارم .          
40 وسایل متعلق به خود را تمیز و مرتب نگه می دارم.          
41 کاملا احساس بی ارزشی می کنم.          
42 گاهی نمی توانم آن طور که باید و شاید قاطع باشم.          
43 به ندرت هیجانات و عواطف قوی در خودم احساس می کنم.          
44 سعی می کنم در مقابل همه مؤدب باشم.          
45 گاهی آن طور که باید و شاید قابل اتکا و اعتماد نیستم.          
46 وقتی با دیگران هستم راحتم و بندرت نگران رفتار خود هستم.          
47 وقتی کاری را می کنم آن را با اشتیاق انجام می دهم.          
48 فکر می کنم یاد گرفتن سرگرمی جدید و مهارت پیدا کردن در انجام آن کار جالبی است.          
49 هنگامی که لازم است می توانم از دیگران ایراد بگیرم و به آنها گوش زد نمایم.          
50 دارای اهداف روشنی هستم و برای رسیدن به آنها طبق برنامه کار می کنم.          
51 مقاومت در مقابل خواسته ها و هوس هایم برایم آسان نیست.          
52 دوست ندارم تعطیلات خود را در جاهای شلوغ و پرهیجان بگذرانم.          
53 بحث های فلسفی برایم خسته کننده است.          
54 ترجیح می دهم در مورد خودم و کارهایم (دستاوردهایم) حرف نزنم.          
55 قبل از شروع هر کاری وقت زیادی را تلف می کنم.          
56 احساس می کنم که می توانم با اغلب مشکلاتم مقابله کنم.          
57 گاهی حالت سرخوشی و نشاط شدیدی را احساس می کنم.          
58 فکر می کنم که قوانین و سیاستهای اجتماعی بایستی مطابق با نیازهای زمان که در حال تغییر است ، تحول پیدا کنند.          
59 در روشهایم سرسخت و لجوج هستم.          
60 قبل از اینکه تصمیم بگیرم به همه جوانب کار فکر می کنم.          
61 به ندرت احساس اضطراب یا ترس می کنم.          
62 دیگران مرا به عنوان فردی گرم و صمیمی می شناسند.          
63 من زندگی تخیلی فعالی دارم.          
64 فکر می کنم اگر اجازه بدهی (امکان بدهی) بیشتر مردم از تو سوء استفاده میکنند.          
65 سعی می کنم از آنچه اتفاق می افتد مطلع باشم و معمولاً تصمیم های موثر و دقیق بگیرم .          
66 دیگران مرا فردی عصبانی مزاج و تحریک پذیر می شناسند (من به عنوان فردی که زود عصبانی میشود شناخته می شوم.)          
67 غالباً ترجیح می دهم که کارها را به تنهایی انجام بدهم.          
68 تماشای باله و رقص های مدرن برایم خسته کننده است (گوش دادن به موسیقی سنتی یا کلاسیک برایم خسته کننده است.)          
69 حتی اگر بخواهم نمی توانم کسی را فریب دهم.          
70 فرد بسیار منظمی نیستم.          
71 به ندرت غمگین و افسرده هستم.          
72 معمولاً رهبری را در جمع هایی که جزو آن بوده ام به عهده داشته ام.          
73 اینکه راجع به موضوعات چه احساسی دارم برایم مهم است.          
74 برخی فکر میکنند من فردی حسابگر و خشک هستم.          
75 بدهکاریهایم را سر موقع و کامل پرداخت می کنم.          
76 گاهی آنچنان خجالت زده شده ام که فقط می خواستم خود را پنهان کنم.          
77 کارهایم را به کندی ولی پیوسته و به مرور انجام می دهم.          
78 هنگامی که راه درست انجام کاری را پیدا می کنم آن روش را همواره در آن مورد ادامه می دهم.          
79 حتی هنگامی که ابراز خشم منطقی است در بروز آن تردید دارم.          
80 وقتی برنامهای را برای بهبودی وضعیت خود شروع می کنم معمولاً بعد از چند روز آن را کنار می گذارم.          
81 مقابله با هوس هایم کار مشکلی است.          
82 گاهی کارهایی را فقط برای سرگرمی و وقت تلف کردن انجام داده ام.          
83 از حل جدول و معما لذت می برم.          
84 بر این باورم که از بیشتر مردم بهتر هستم.          
85 فرد فعال (مولدی) هستم که همیشه کارم را کامل انجام می دهم.          
86 هنگامی که تحت فشارهای روحی زیادی هستم گاه احساس می کنم که دارم خورد می شوم.          
87 شخص خوشحال و امیدواری نیستم.          
88 معتقدم که هنگام تصمیمگیری در مسایل اخلاقی باید پیرو مراجع مذهبیمان باشیم.          
89 ما هرگز نمی توانیم برای افراد فقیر و سالمند کار زیادی بکنیم.          
90 گاهی اول عمل می کنم بعد می اندیشم.          
91 اغلب احساس عصبی بودن و تنش می کنم.          
92 اغلب مرا فردی سرد و غیر صمیمی می شناسند.          
93 دوست ندارم وقتم را با خیال پردازی تلف کنم.          
94 فکر می کنم که اغلب مردمی که با آنها رابطه دارم درستکار و قابل اعتماد هستند.          
95 غالب اوقات بدون آمادگی کافی درگیر کارها می شوم.          
96 فردی حساس و دمدمی مزاج به حساب نمی آیم.          
97 اگر برای مدت طولانی تنها باشم واقعاً نیاز به دیگران را حس می کنم.          
98 نقش های موجود در طبیعت مرا مبهوت میکنند.          
99 کاملاً درستکار بودن در تجارت و کسب روش مناسبی نیست.          
100 برای اینکه بدانم چی کجاست ترجیح می دهم هر چیزی را در جای خودش قرار دهم.          
101 بعضی اوقات عمیقاً احساس پشیمانی و تقصیر می کنم.          
102 غالباً در جلسات می گذارم دیگران بیشتر حرف ها را بزنم.          
103 بندرت به احساسات آتی خود توجه می کنم.          
104 عموماً سعی می کنم شخص با ملاحظه و منطقی باشم.          
105 گاهی در بازیهای تک نفره (با خودم) تقلب می کنم.          
106 اگر دیگران سر به سر من بگذارند وبا من شوخی کنن زیاد ناراحت نمی شوم .          
107 اغلب احساس می کنم که سرشار از انرژی هستم .          
108 من اغلب غذاهای جدید و نا آشنا را امتحان می کنم.          
109 اگر اشخاصی را دوست نداشته باشم ، برایم مهم نیست که متوجه شوند .          
110 برای دستیابی به اهدافم جدیت می کنم .          
111 موقع خوردن غذای مورد علاقه ام میل دارم خیلی بخورم .          
112 سعی می کنم فیلم های ترسناک وتکان دهنده را ببینم .          
113 گاهی هنگامی که دیگران درباره موضاعات بسیار انتزاعی ( ذهنی ) ونظری صحبت میکنند حوصله ام سرمیرود.          
114 سعی می کنم آدم متواضع وفرو تنی باشم .          
115 برایم مشکل است خودم را مجبور به انجام وظایفم کنم .          
116 من در مواقع حساس وبحرانی خونسردی خود را حفظ کنم .          
117 بعضی از اوقات احساس خوشحالی می کنم ( قند تو دلم آب میشود ) .          
118 معتقدم که هر جامعه دارای باورهای صحیح وغلط خاص خود است ، که برای خود آن جامعه دارای اعتبار وارزش است .          
119 با آدمهایی که در خیابان ها گدایی میکنند ، هیچ گونه احساس همدردی ندارم .          
120 همیشه قبل از دست زدن به عملی ، پیامد های آنرا در نظر می گیرم .          
121 به ندرت نگران آینده می شوم .          
122 واقعاً از صحبت کردن با دیگران لذت می برم .          
123 از تمرکز بر یک موضوع خیالی ، و بررسی تمام احتمالات ممکن و شاخ وبرگ دادن به آن لذت می برم .          
124 وقتی شخصی کار خوبی را برایم انجام دهد ، به نیت او مشکوک می شوم .          
125 به قضاوت های صحیح ودقیق به خود افتخار می کنم .          
126 اغلب از افرادی که باید با آنها در ارتباط باشم ، خوشم نمی آید .          
127 کارهایی را ترجیح می دهم که به تنهایی آنها را انجام دهم و دردسر با دیگران را نداشته باشم .          
128 شعر تقریباً اثری روی من ندارد .          
129 از اینکه دیگران فکر کنند فرد متظاهری هستم متنفرم .          
130 فکر نمی کنم که هیچ وقت بتوانم آدم منظمی بشوم .          
131 هنگامی که اشتباهی صورت می گیرد خودم را سرزنش می کنم .          
132 سایر افراد در تصمیمگیری به من نگاه میکنند .          
133 تجارب هیجانی و احساسی گسترده و گوناگونی به من دست میدهند .          
134 دیگران مرا به عنوان دست و دلبازی نمی شناسند .          
135 وقتی من تعهدی می دهم همیشه آن را اجرا می کنم .          
136 اغلب خود را کمتر از دیگران حس می کنم .          
137 سرعت عمل وسرحالی من به اندازه سایرین نیست .          
138 ترجیح می دهم که وقتم را در محیط های آشنا صرف کنم .          
139 وقتی به من توهین شود ، سعی می کنم آن را ببخشم وفراموش کنم .          
140 احساس نمی کنم که با فشار دیگران به پیش روم .          
141 من بندرت تسلیم خواسته های آنی خود می شوم .          
142 همیشه برای کارم آماده ام .          
143 از حل کردن معماهای پیچیده لذت می برم .          
144 نظرم نسبت به خود م بسیار مثبت است .          
145 وقتی کاری را به دست می گیرم تقریباً همیشه آن را به پایان می رسانم .          
146 غالباً تصمیمگیری برای من مشکل است .          
147 خودم را فردی سرحال و سر زنده ای نمی دانم .          
148 معتقدم که وفاداری به اصول وایده آل ها شخصی ( داشتن تعصب خاص ) بسیار مهمتر از آزاد اندیشی و نداشتن تعصب است .          
149 نیازهای انسانی باید همیشه مقدم بر ملاحظات اقتصادی باشد .          
150 غالباً کارها یم را بدون برنامه ریزی انجام می دهم .          
151 غالباً نگران این هستم که مبادا کارها مطابق برنامه یا به درستی پیش نرود .          
152 برای من لبخند زدن ودوستانه رفتار کردن با غریبه ها آسان است .          
153 اگر احساس کنم که ذهنم به سمت خیال پردازی کشیده میشود معمولاً خود را مشغول کرده وذهن خود را بر روی کاری فعالیتی متمرکز می کنم .          
154 اولین واکنش من نسبت به افراد این است که به آنها اعتماد کنم .          
155 به نظر نمی رسد که در هیچ کاری کاملاً موفق باشم .          
156 خیلی طول می کشد تا من از کوره در بروم.          
157 ترجیح می دهم که تعطیلاتم را در یک محل تفریحی شلوع بگذرانم تا در یک کلبه جنگلی دور افتاده .          
158 بعضی از انواع موسیقی برایم بسیار جذاب و پرکشش است .          
159 گاهی با زرنگی ، دیگران را وادار می کنم کاری را که من می خواهم انجام دهند .          
160 تا حدی مشکل پسند و دقیق هستم .          
161 من خودم را دست کم می گیرم .          
162 ترجیح می دهم که برای خودم کار کنم تا راهبر دیگران باشم .          
163 بندرت متوجه احساسات وعواطف حاصل از وضعیت مختلف می شوم .          
164 اغلب آشنایانم مرا دوست دارند .          
165 من به شدت پایبند اصول اخلاقی خود هستم .          
166 در حضور رؤسایم و یا سایر بزرگان راحت هستم .          
167 من غالباً شخص عجولی به نظر می رسم .          
168 گاهی فقط به منظور ایجاد تنوع در زندگی تغییراتی در محل اثاثیه خانه ایجاد می کنم .          
169 اگر شخصی دعوا را شروع کند من آماده دعوا هستم .          
170 تلاش می کنم آنچه را که می خواهم بدست آورم .          
171 گاهی از پرخوری بیمار می شوم .          
172 هیجانات ناشی از سوار شدن در چرخ فلک های سریع را دوست دارم .          
173 علاقه به تأمل وتفکر جدی در باره سرنوشت وماهیت انسان ندارم .          
174 صرف نظر از اینکه دیگران چه وضعیت وشرایطی دارند احساس نمی کنم که از بقیه بهتر باشم .          
175 وقتی کاری بسیار مشکل میشود، تمایل پیدا می کنم که کار جدیدی را شروع کنم .          
176 به خوبی می توان خود را در یک بحران ادراه کنم .          
177 خوشحال ، بشاش و دارای روحیه خوبی هستم .          
178 خودم را روشن فکر می دانم ( دارای سعه صدر هستم ) و به نحوه زندگی دیگران ، هر اندازه که متفاوت باشد احترام می گذارم .          
179 معتقدم که تمام انسان ها شایسته احترام هستند .          
180 بندرت عجولانه تصمیم می گیرم.          
181 نسبت به اکثر افراد دارای ترس های کمتری هستم .          
182 با دوستان وابستگی عاطفی قوی ( مستحکم ) دارم .          
183 در کودکی بندرت از بازیهای که جنبه نمایشی وتخلیلی داشتند خوشم می آمد .          
184 معمولاً در مورد افراد خوشبین وخوش باورم .          
185 شخص بسیار قادر و توانایی هستم .          
186 گاهی شخصی بد اخلاق و ترشرو هستم .          
187 معمولاً گردهماییهای اجتماعی برایم کسل کننده هستند .          
188 بعضی اوقات وقتی شعری را می خوانم یا یک هنری را تماشا می کنم یک احساس لرزش ویک تکان هیجانی را حس می کنم .          
189 گاهی افراد را به تملق ویا زور وادار به انجام خواست می کنم .          
190 من در رابطه با تمیزی وسواس ندارم .          
191 بعضی اوقات زندگی سرد وناامید کننده به نظر می رسد .          
192 در گفتگو ها بیشترین سهم را از صحبت کردن دارم .          
193 هم حسی با دیگران برایم آسان است ( آنچه را که دیگران حس میکنند من هم حس می کنم ) .          
194 خود را شخصی خَیر و نیکو کار می دانم .          
195 برای جلوگیری از دوباره کاری سعی می کنم کارهایم را با دقت انجام دهم .          
196 اگر درباره کسی حرف بدی زده باشم ویا کار خلافی انجام داده باشم ، برایم مشکل است دوباره با آن فرد مواجه شوم .          
197 زندگی ورویدادهای آن برایم سریع می گذرد .          
198 برای مرخصی ترجیح می دهم به محل های آشنا بروم .          
199 سر سخت ولجوج هستم .          
200 تلاش می کنم که هر کاری را به نحو احسن انجام دهم .          
201 گاهی کارهایی را بدون تأمل انجام می دهم وبعد پشیمان می شوم.          
202 رنگ ها ی روشن وچیزهای پرزرق وبرق مرا به خود جلب میکند .          
203 من کنجکاویهای روشنفکرانه فراوانی دارم .          
204 ترجیح می دهم به جای خودم دیگران را تمجید وستایش کنم .          
205 آن قدر کارهای ریز وکوچک برای انجام دادن دارم که گاهی تمام آنها را نادیده می گیرم .          
206 حتی وقتی به نظر می رسد که همه کارها اشتباه شده ، باز هم می توان تصمیمات خوبی بگیرم .          
207 بندرت از لغاتی مثل « فوق العاده » و « عالی » برای توصیف تجربیاتم استفاده می کنم .          
208 فکر می کنم اگر فردی در سن 25 سالگی اش نداند که به چه چیزی متعقد است ، دارای مشکل است .          
209 من با افرادی که به خوشبختی خودم نیستند همدردی می کنم .          
210 وقتی می خواهم به یک سفر کوتاه بروم ، از قبل با دقت در رابطه با آن برنامه ریزی می کنم .          
211 گاهی اوقات فکرهای ترسناک به ذهنم می رسد .          
212 نسبت به افرادی که با آنها کار می کنم علاقه شخصی پیدا می کنم .          
213 برایم مشکل است که به آسانی به ذهن یا فکرم اجازه دهم تا بدون کنترل یا هدایت به هر جهتی که خواست برود .          
214 اعتقاد خوبی به فطرت انسان دارم .          
215 در کارم ، شخصی کارا ومؤثرم .          
216 حتی یک اذیت وآزار کوچک مرا عاجز میکند .          
217 از میهمانیهای شلوغ خوشم می آید .          
218 از خواندن اشعار حاوی احساسات وتصورات بیشتر از داستان لذت می برم .          
219 به زیرکی خود در اداره کردن افراد افتخار می کنم .          
220 وقت زیادی را برای پیدا کردن چیزهایی که در سرجایشان نگذاشته ام صرف می کنم .          
221 غالباً وقتی کارها درست پیش نمیرود دلسرد می شوم وخودم را می بازم .          
222 پذیرش مدیر یت برای من کار ساده ای نیست .          
223 چیزهای غریبی مثل بوهای خاص ویا نام مکان های دور ، می تواند در من حالات احساسی شدیدی بوجود بیاورد .          
224 اگر بتوانم برای کمک به دیگران حاضرم کار خود را رها کنم .          
225 فقط در شرایطی که واقعاً بیمار باشم کارم را تعطیل می کنم .          
226 وقتی از افراد آشنا کارهای احمقانه سر می زند ، برای آنها ناراحت می شوم .          
227 شخص بسیار فعالی هستم .          
228 برای رفتن به محلی ، همیشه از مسیر یکسانی استفاده می کنم .          
229 اغلب با فامیل وهمکارانم بگو مگو دارم .          
230 من فردی معتاد به کار هستم .          
231 همیشه قادرم احساساتم را کنترل کنم .          
232 دوست دارم در رویداد های ورزشی همراه وهمگام جمعیت باشم .          
233 دارای طیف وسیعی از علایق ذهنی ( فکری ) هستم .          
234 انسانی والا وبرتر هستم .          
235 شخص بسیار منطقی و مرتبی هستم .          
236 از نظر عاطفی کاملاً با ثبات ومتعادل هستم .          
237 زود به خنده می افتم.          
238 معتقدم نظام اخلاقی جدیدی که آسان گیری ( تساهل ) در انجام امور را توصیه میکند اصلاً اخلاق حساب نمیشود .          
239 بیشتر ترجیح می دهم فرد رحیم وبخشنده ای باشم تا عادل .          
240 همیشه قبل از پاسخ دادن به هر سوال به دقت درباره آن فکر می کنم

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٩:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/۱٦