اجبارها و خنثی‌سازها

رفتارهای اجتنابی:

فرد برای جلوگیری از اضطراب از انجام دادن رفتار خاصی اجتناب می کند.

وقتی افراد افکار وسواسی دارند تلاش می‌کنند به طریقی از شر آن خلاص شده یا احساسات ناخوشایند را از طریق انجام بعضی کارها کاهش دهند. وقتی آن کار یا عمل همیشه و دقیقاً به یک شکل تکرار می‌شود آن را اجبار می‌نامند اجبارها اعمالی هستند که افراد به انجام آنها احساس اجبار می‌کنند.

وقتی هدف باطل کردن وسواس یا به طریقی جبران کردن است و نحوه انجام دادن آن عمل می‌تواند متغیر باشد آن عمل را یک خنثی‌ساز می‌نامند.

راهبردهای کنترل که مردم برای مدیریت بر وسواس‌ها استفاده می‌کنند:

- اجتناب‌: این‌ها تلاش‌هایی هستند جهت کاهش تکرار وسواس‌ها از طریق دورماندن از موقعیت‌ها افراد، اشیاء، رنگ‌ها و ....

- تلاش برای متقاعدسازی خود که آن فکر بی‌اهمیت است.

- توقف فکر: فریاد زدن به خود که بس است، به طور ذهنی یا با صدای بلند.

- خودانتقادی: بیان عبارات زشت و تحقیرکننده به خودتان به خاطر داشتن افکار و تصاویر وسواسی

- حواس‌پرتی: تلاش برای تغییر دادن توجه‌تان از فکر وسواسی از طریق انجام دادن کاری یا فکر کردن به چیز دیگر

- جایگزینی فکر: تلاش برای جایگزین کردن فکر وسواسی با فکر دیگر................

سلسله مراتب موقعیتهای اجتنابی ( دشوار ) / تحریک کننده اضطرای بیمار

 

لطفا موقعیتهای اجتنابی و تحریک کننده اضطراب خود را به ترتیب از حداقل موارد ناراحتی تا حداکثر این موارد فهرست بندی کنید . در ستون آخر ، درجه ناراحتی هر مورد را از 0 ( بدون ناراحتی ) تا 10 ( حداکثر ناراحتی ) ثبت نمایید.

 

ناراحتی 0 تا10

دشوار موقعیت

رتبه

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

پوشیدن لباس بیرون برای چند روز

 

34

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

کرم زدن به علت اینکه ابجی دست زده

35

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

بستن شیراب

36

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

برداشتن گوشی اف اف

37

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

نشستن در دستشویی

38

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

حمام کردن

39

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن سایرین به گوشی ثابت خانه

40

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

آوردن همین برگه ودست زدن

41

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

موقعی کلید درحیاط تا کسی بگیرید باید دستش را بشوید

42

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

بستن شیر آب حیاط (هرروز)

43

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست دادن به اقوام

44

 

 

 

ناراحتی 0 تا10

دشوار موقعیت

رتبه

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به قرص و شربت

23

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به دستگیره پنجره

24

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به برگه آزمایش محمد

25

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

تماس با پرده اپن توسط اطرافیان

26

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

اوردن پایه میکروفون

 

27

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

باز کردن در کشو

28

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

جلوگیری از سایرین موقع تماس انها با کیف

29

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن سایرین به تشک و لحاف

30

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست دادن به اقوام

 

31

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

برداشتن گوشی منزل توسط محمد

 

32

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به در کمد

 

33

 

ناراحتی 0 تا10

دشوار موقعیت

رتبه

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به کنترل سی دی

 

12

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

بستن شیر اب حمام

13

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

اوردن همین برگه و دست زدن به ان

14

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به دستگیره در اتاق خواب

15

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

برداشتن دستمال کاغذی

16

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به گوشی ابجی

17

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

چای درست نکردن برای همسر

18

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

برداشتن سینی و لیوان برای چای

19

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

اتو کردن لباس

20

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

بستن شیر اب حیاط

21

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به دفترچه تلفن2

22

 

 

ناراحتی 0 تا10

دشوار موقعیت

رتبه

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

استفاده کردن از غذاهای مانده خودم و همسرم

 

1

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

باز کردن در یخچال

2

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

 

استفاده کردن از حوله مادرم

3

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به اشیا آشپزخانه

4

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

برداشتن سینی

5

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

برداشتن لیوان

6

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

برداشتن قاشق

7

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به کنترل تلویزیون

8

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

بازکردن در پذیرایی

9

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

پهن کردن لباس

10

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

بازکردن در حیاط

11

 

 

 

ناراحتی 0 تا10

دشوار موقعیت

رتبه

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

برداشتن گوشی منزل توسط محمد

 

45

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

گرفتن کلید در حیاط توسط مهدیه و شستن دستها

46

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به دفترچه تلفن

47

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به درکمد

48

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به قرص ها وشربت

49

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست شستن (5 دقیقه)

50

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

پوشیدن لباس بیرون برای چند روز

51

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   
 
 

تاریخ

میزان ناراحتیپس از Relaxation

Distraction

 

میزان ناراحتی از مواجهه

موقعیت مواجهه

 

ردیف

       

.............

فهرست وارسی فعالیت اجباری

 
 

 

دستورالعمل: آنچه در مقابل دارید یک مقیاس رتبه‌بندی و فهرستی از فعالیتهاست که افراد گاهی در زمینه این فعالیتها مشکلاتی دارند. لطفاً جلوی هر ماده، عددی را بنویسید که به بهترین وجه میزان دشواری شما را در آن فعالیت طی هفته گذشته توصیف می‌کند.

 

0- هیچ مشکلی در ارتباط با این فعالیت ندارم. همان اندازه وقت صرف این فعالیت می‌کنم که اشخاص معمولاً صرف می‌کنند. لازم نمی‌بینم آن را تکرار کنم یا از آن اجتناب ورزم.

1- این فعالیت تقریباً دو برابر بیشتر از مدتی که اکثر مردم وقف آن می‌کنند، وقتم را می‌گیرد، یا مجبورم آن را دو بار تکرار کنم یا مایلم از آن اجتناب ورزم.

2- این فعالیت تقریباً سه برابر بیشتر از مدتی که اکثر مردم وقف آن می‌کنند، وقتم را می‌گیرد یا مجبورم سه بار یا بیشتر آن را تکرار کنم یا معمولاً از آن اجتناب می‌ورزم.

3- نمی‌توانم این فعالیت را تمام کنم یا بدان مبادرت ورزم.

 

____ 1- رد گامها را گرفتن

____ 2- استحمام یا دوش گرفتن

____ 3- دست و رو را شستن

____ 4- به موها رسیدن (شستن، شانه کردن، اصلاح کردن)

____ 5- مسواک زدن

____ 6- لباس پوشیدن و کندن

____ 7- توالت رفتن (برای دفع ادرار یا مدفوع)

____ 8- تماس بدنی با مردم

____ 9- جمع‌آوری آشغال و زباله

____ 10- لباس شستن

____ 11- ظرف شستن

____ 12- غذا پختن

____ 13- تمیز کردن خانه

____ 14- حفظ اشیا به صورت تمیز و منظم

____ 15- مرتب کردن تختخواب

____ 16- واکس زدن به کفشها

____ 17- لمس و برقراری تماس دستی با دستگیره‌های در

____ 18- لمس اعضای تناسلی یا فعالیت جنسی

____ 19- روشن- خاموش کردن لامپها یا باز و بسته کردن شیر آب

____ 20- باز و بسته کردن درها و پنجره‌ها

____ 21- وارسی وسایل برقی

____ 22- سر کار رفتن

____ 23- انجام کاری شخصی

____ 24- تکمیل کردن فرمها (پرسشنامه‌ها)

____ 25- پست کردن نامه‌ها

____ 26- لمس کف اتاق

____ 27- استفاده از توالتهای عمومی

____ 28- دور انداختن چیزها

 .......نمونه ای از سلسله مراتب مواجه بیمار وسواسی

 

لطفا موقعیتهای اجتنابی و تحریک کننده اضطراب خود را به ترتیب از حداقل موارد ناراحتی تا حداکثر این موارد فهرست بندی کنید . در ستون آخر ، درجه ناراحتی هر مورد را از 0 ( بدون ناراحتی ) تا 10 ( حداکثر ناراحتی ) ثبت نمایید.

 

ناراحتی 0 تا10

دشوار موقعیت

رتبه

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به کلید اشپزخانه

1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به کلید پذیرایی

1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

پهن کردن لباس روی بند

1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به درب اصلی منزل

2

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به سر سطل اشغال

2

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به کلید دستشویی

3

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

تمیز کردن محلی که فکر میکنم نجس است

3

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

شستن دستها در دستشویی

3

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به قسمت بالای شلوار دخترم

4

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به پشت دخترم

4

  

 

ناراحتی 0 تا10

دشوار موقعیت

رتبه

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به دیوار دستشویی

5/4

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به دستگیره بالکن

5/4

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به کمد منزل مادرم

5

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

روابط زناشویی

5

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

پوشیدن شلوار زمان عادت ماهیانه

5

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

کامل نشستن روی صندلی یا مبل پس از دستشویی

5/5

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به شلنگ دستشویی

6

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

نستن در محلی که فکر میکنم نجس است

6

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به دیوار دستشویی

5/6

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به کفش های دخترم پس از مهد

5/6

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

پوشیدن دمپایی همسر

6

 

 

  

ناراحتی 0 تا10

دشوار موقعیت

رتبه

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به جاکفشی

7

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به فایل لوازم

7

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به بخاری

7

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به دستگیره حمام

7

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

نپوشیدن دمپایی در منزل

7

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به دستگیره دستشویی

8

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به دستگیره اتاق خواب

8

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به کلید اتاق خواب

8

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

شستن پاهای دخترم پس از دستشویی

9

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به دیوارحمام

9

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

تعویض لباس زیر پس از توالت

9

 

  

ناراحتی 0 تا10

دشوار موقعیت

رتبه

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

 

استفاده کردن از جالباسی حمام

5/9

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

دست زدن به کلید حمام

5/9

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

رفتن به مهد دخترم بدون پوشیدن دستشویی

10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   
 

 

ناراحتی 0 تا10

دشوار موقعیت

رتبه

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

 

 

45

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

 

46

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

 

47

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

 

48

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

 

49

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

 

50

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

 

51

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   
 

 

ثبت موقعیت‌های اجتنابی

 
 

 

موقعیت‌

ناراحتی

چند درصد؟

میل اجباری

چند درصد؟

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 .............

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۱٦