جدول وارسی
 
 

 

فکر جایگزین

رفتار من

احساس من

فکر من

رویداد

تاریخ/روز

ردیف

 

..............

ثبت روزانه افکار اتوماتیک

 
 

 

زمان

موقعیت

دقیقاً چه اتفاقی افتاد، کجا بود و چه کسی در آن درگیر بود.

احساسات

دقیقاً چه احساسی داشتید. شدت آن را از 100-0 درجه بندی کنید.

افکار اتوماتیک

افکار اتوماتیک مقدم بر هیجانات خود را بنویسید. به درستی آن چقدر اطمینان دارید. 100-0

پاسخ منطقی

پاسخ منطقی خود به افکار اتوماتیک را بنویسید. به درستی آن چقدر اطمینان دارید. 100-0

نتیجه

اکنون اطمینان فعلی خود را به درستی افکار اولیه و شدت فعلی هیجان بنویسید. 100-0

فکر

هیجان

   ..

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۱٦