یادداشت روزانه اندیشه‌های اتوماتیک

 
 

 

نام و نام خانوادگی:

   
 

 

تاریخ

موقعیت

واکنش های هیجانی

اندیشه (های) اتوماتیک

پاسخ منطقی

نتیجه

 

1- هر حادثهای که به هیجان یا احساس نا خوشایند می انجامد، توضیح دهید و یا

2- جریان افکار یا خیال پردازی ها و یا خاطراتی را که احساس نا خوشایندی به دنبالدارند، توضیح دهید.

1- حالت غمگینی، اضطراب، خشم و … را مشخص سازید.

2- میزان (شدت) هیجان را مشخص کنید از 1 تا 100)

1- اندیشه (های) اتوماتیک مقدم بر واکنش های هیجانی خود را بنویسید.

2- میزان اعتقاد خود را به این اندیشه (های) اتوماتیک مشخص کنید (از 1 تا 100)

1- پاسخ منطقی در برابر اندیشه (های) اتوماتیک را بنویسید.

2- میزان اعتقاد خود را به این پاسخ منطقی مشخص سازید ( 1تا 100)

1- میزان اعتقاد خود را به اندیشه (های) اتوماتیک دو مرتبه درجه بندی کنید. (از 1 تا100)

2- واکنش های هیجانی بعدی را مشخص و درجه بندی کنید. (از 1 تا 100)

           

تاریخ

موقعیت

واکنش های هیجانی

اندیشه (های) اتوماتیک

پاسخ منطقی

نتیجه

 

1- هر حادثهای که به هیجان یا احساس نا خوشایند می انجامد، توضیح دهید و یا

2- جریان افکار یا خیال پردازی ها و یا خاطراتی را که احساس نا خوشایندی به دنبالدارند، توضیح دهید.

1- حالت غمگینی، اضطراب، خشم و … را مشخص سازید.

2- میزان (شدت) هیجان را مشخص کنید از 1 تا 100)

1- اندیشه (های) اتوماتیک مقدم بر واکنش های هیجانی خود را بنویسید.

2- میزان اعتقاد خود را به این اندیشه (های) اتوماتیک مشخص کنید (از 1 تا 100)

1- پاسخ منطقی در برابر اندیشه (های) اتوماتیک را بنویسید.

2- میزان اعتقاد خود را به این پاسخ منطقی مشخص سازید ( 1تا 100)

1- میزان اعتقاد خود را به اندیشه (های) اتوماتیک دو مرتبه درجه بندی کنید. (از 1 تا100)

2- واکنش های هیجانی بعدی را مشخص و درجه بندی کنید. (از 1 تا 100)

           
 

توضیح :

وقتی یک حالت هیجانی یا احساس ناخوشایند را تجربه می کنید، موقعیتی را که به نظر شما آن هیجان یا احساس را برانگیخته است، مورد توجه قرار دهید. (اگر در حال فکر کردن، خیالبافی و غیره هستید و هر نوع حالت هیجانی پیدا می کنید،یادداشت کنید) . و آنگاه اندیشه اتوماتیک مربوط به هیجان را مورد توجه قرار دهید و میزان اعتقاد خود را در مورد این اندیشه مشخص کنید:

به هیچ وجه= صفر در صد

کاملاً = صد در صد

خیلی ضعیف =

 
 

 

یشه‌های اتوماتیک

 
 

 

نام و نام خانوادگی:

   
 

 

تاریخ

موقعیت

واکنش های هیجانی

اندیشه (های) اتوماتیک

پاسخ منطقی

نتیجه

 

1- هر حادثهای که به هیجان یا احساس نا خوشایند می انجامد، توضیح دهید و یا

2- جریان افکار یا خیال پردازی ها و یا خاطراتی را که احساس نا خوشایندی به دنبالدارند، توضیح دهید.

1- حالت غمگینی، اضطراب، خشم و … را مشخص سازید.

2- میزان (شدت) هیجان را مشخص کنید از 1 تا 100)

1- اندیشه (های) اتوماتیک مقدم بر واکنش های هیجانی خود را بنویسید.

2- میزان اعتقاد خود را به این اندیشه (های) اتوماتیک مشخص کنید (از 1 تا 100)

1- پاسخ منطقی در برابر اندیشه (های) اتوماتیک را بنویسید.

2- میزان اعتقاد خود را به این پاسخ منطقی مشخص سازید ( 1تا 100)

1- میزان اعتقاد خود را به اندیشه (های) اتوماتیک دو مرتبه درجه بندی کنید. (از 1 تا100)

2- واکنش های هیجانی بعدی را مشخص و درجه بندی کنید. (از 1 تا 100)

           

تاریخ

موقعیت

واکنش های هیجانی

اندیشه (های) اتوماتیک

پاسخ منطقی

نتیجه

 

1- هر حادثهای که به هیجان یا احساس نا خوشایند می انجامد، توضیح دهید و یا

2- جریان افکار یا خیال پردازی ها و یا خاطراتی را که احساس نا خوشایندی به دنبالدارند، توضیح دهید.

1- حالت غمگینی، اضطراب، خشم و … را مشخص سازید.

2- میزان (شدت) هیجان را مشخص کنید از 1 تا 100)

1- اندیشه (های) اتوماتیک مقدم بر واکنش های هیجانی خود را بنویسید.

2- میزان اعتقاد خود را به این اندیشه (های) اتوماتیک مشخص کنید (از 1 تا 100)

1- پاسخ منطقی در برابر اندیشه (های) اتوماتیک را بنویسید.

2- میزان اعتقاد خود را به این پاسخ منطقی مشخص سازید ( 1تا 100)

1- میزان اعتقاد خود را به اندیشه (های) اتوماتیک دو مرتبه درجه بندی کنید. (از 1 تا100)

2- واکنش های هیجانی بعدی را مشخص و درجه بندی کنید. (از 1 تا 100)

           
 

توضیح :

وقتی یک حالت هیجانی یا احساس ناخوشایند را تجربه می کنید، موقعیتی را که به نظر شما آن هیجان یا احساس را برانگیخته است، مورد توجه قرار دهید. (اگر در حال فکر کردن، خیالبافی و غیره هستید و هر نوع حالت هیجانی پیدا می کنید،یادداشت کنید) . و آنگاه اندیشه اتوماتیک مربوط به هیجان را مورد توجه قرار دهید و میزان اعتقاد خود را در مورد این اندیشه مشخص کنید:

به هیچ وجه= صفر در صد

کاملاً = صد در صد

خیلی ضعیف =

 
 

 .........

یادداشت افکار

 
 

 

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

 

 

موقعیت

هیجا‌ن

فکر خودآیند

ارزیابی منطقی

خطاهای شناختی

         
 

 .........

فهرست باورها

 
 

 

جملات زیر نگرشهایی را توصیف می‌کند که ممکن است مردم در باب افکارشان داشته باشند. لطفا جلوی هر جمله در جای خالی بر حسب درجه شدت درست یا غلط بودن آن باور از نظر شما، عدد مناسب را بنویسید. لطفاً به تمام سوالات پاسخ دهید.

 

6: قویاً معتقدم این جمله درست است.

5: معتقدم این جمله درست است.

4: معتقدم احتمالاً این جمله درست است، حداقل بیشتر درست است تا غلط.

3: معتقدم احتمالاً این جمله غلط است، حداقل بیشتر غلط است تا درست.

2: معتقدم این جمله غلط است.

1: قویاً معتقدم این جمله غلط است.

 

___ 1- افکار بخوبی خود آسیب زننده نیستند.

___ 2- عدم ایقان نباید فرد را آشفته سازد.

___ 3- مسئول خطایی بودن که به وجهه خود آدم آسیب وارد کند، نابخشودنی است.

___ 4- احساس گناه واکنش مناسبی است در برابر افکار غیر قابل پذیرش

___ 5- خطر همیشه چیز هولناکی است.

___ 6- اگر فرد معتقد باشد امکان بسیار کمی برای آسیب دیدن وجود دارد، آنگاه باید به گونه‌ای عمل کند که سرزنشی متوجه او نشود

(یعنی قبول خطر نکند.)

___ 7- فرد باید به هر قیمتی شده، دست به کاری نزند که بابت آن شخصاً مسئول شناخته شود.

___ 8- ضرر و زیان همیشه چیز هولناکی است.

___ 9- فرد اگر بر افکارش کنترل ندارد، باید احساس گناه کند.

___ 10- بر افکار خود کنترلی نداشتن، آسیبی را متوجه فرد نخواهد ساخت.

___ 11- افکار ناخوشایندی را متحمل شدن بدون دست زدن به کاری، خطری را متوجه شخص می‌کند.

___ 12- در مجموع به تنهایی مسئولیت را قبول کردن، مرجّح است.

___ 13- تنبیه شخص به خاطر اشتباهاتی که مرتکب شده، موجب اجتناب از اشتباهات آتی می‌شود.

___ 14- افکار ناخوشایندی را متحمل شدن بدون دست زدن به کاری، به حذف آن افکار می‌انجامد.

___ 15- یک شخص مسئول اجازه نمی‌دهد افکار ناخوشایند به ذهن او وارد شوند و بدون آنکه سعی کند آنها را کنترل کند.

___ 16- از دست دادن یک شخص عزیز همیشه غیرقابل تحمل است.

___ 17- اگر فرد به چیزی فکر کند و بعد آن چیز رخ دهد، سزاوار سرزنش است.

___ 18- عدم اطمینان در مورد اینکه موجب آسیب محتملی شده‌ایم یا نه غیر قابل تحمل است، حتی اگر امکان آن خیلی کم باشد.

___ 19- عدم یقین و اطمینان منشاء نگرانی است.

___ 20- فرد باید بسیار احساس گناه و تقصیر کند اگر امکان خیلی کمی باشد که او مسئول بدبختی کسانی است.

ترجمه از متن فرانسه توسط فریستون و همکاران1993.....................

ثبت روزانه افکار اتوماتیک

 
 

 

زمان

موقعیت

دقیقاً چه اتفاقی افتاد، کجا بود و چه کسی در آن درگیر بود.

احساسات

دقیقاً چه احساسی داشتید. شدت آن را از 100-0 درجه بندی کنید.

افکار اتوماتیک

افکار اتوماتیک مقدم بر هیجانات خود را بنویسید. به درستی آن چقدر اطمینان دارید. 100-0

خطاهای شناختی

پاسخ منطقی

پاسخ منطقی خود به افکار اتوماتیک را بنویسید. به درستی آن چقدر اطمینان دارید. 100-0

نتیجه

اکنون اطمینان فعلی خود را به درستی افکار اولیه و شدت فعلی هیجان بنویسید. 100-0

فکر

هیجان

               
   ....

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۱٦