نشانه‌های هدف اختلال وسواس

فرم رتبه بندی

 
 

 نام و نام خانوادگی: رتبه دهنده:

تاریخ:

 

لطفاً در فرم زیر میزان ترس و یا اجتناب از موقعیتهایی را که بیمار در آنها مشکل دارد، رتبه بندی کنید. از مقیاس زیر استفاده کنید.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

هیچ خفیف بطور متوسط برجسته و در نهایت

شدید مشخص شدت

 

موقعیت رتبه‌بندی

1- ________________________________ _____________________

2- ________________________________ _____________________

3- ________________________________ _____________________

 

لطفاً رتبه‌بندی کنید فراوانی و یا مدت رفتار (های) تشریفات وسواسی (اضطراری) را که بابت آنها مراجع به دنبال کمک درمانی آمده است. از مقیاس زیر استفاده کنید:

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

مشکلی نیست اغلب دو اغلب سه اغلب چهار اغلب پنج

رفتار در حد برابر رفتار برابر رفتار برابر رفتار برابر رفتار

معمول طبیعی، 30 طبیعی، یک طبیعی، یک طبیعی، دو

دقیقه در روز ساعت ساعت و نیم ساعت یا بیشتر

به رفتار در روز به در روز به در روز به

مشغول است رفتار مشغول رفتار مشغول رفتار مشغول

است است است

 

تشریفات وسواسی رتبه‌بندی

1- ____________________________________ ______________________

2- ____________________________________ ______________________

3- ____________________________________ ______________________...

لطفا هر تعداد از مثبت های خود را که به یاد می آورید در این فرم یادداشت نمایید. برای کمک به یادآوری بهتر، در هر یک از زمینه های زیر اندکی فکر کنید و آن چه را که به عنوان یک ویژگی مثبت (حتی ویژگی هایی که در همه انسان ها دیده می شود) خودتان به یاد می آورید بنویسد.

1- مثبت های مربوط به کارکرد بدن: مانند سلامتی اندام ها، اندازه قد و وزن، تناسب اندام، قدرت بدنی، کارکرد بهنجار مغز، عدم مشکل در حافظه و...

2- مثبت های مربوط به خانواده ای که در آن متولد شده اید: مانند سلامتی همه اعضاء خانواده، سطح تحصیلات والدین، سطح اقتصادی والدین، تعداد خواهر و برادران، روابط عاطفی میان اعضاء، وجهه خانواده در میان دیگران و... .

3- مثبت های مربوط به محیط اجتماعی که در آن رشد کرده اید: مانند امنیت، اقتصاد، روابط موجود بین مردم جامعه، پیشینه و تمدن آن، افتخارات علمی و... آن در زمان حال و گذشته و...

4- مثبت های مربوط به مدرسه ها و معلمان زمان تحصیل

5- مثبت های منحصر به فرد شما: از قبیل قدرت و سرعت یادگیری، هوش، موفقیت های درسی، ورزشی، هنری و...

6- سایر مثبت ها: هر گونه مثبتی که در 5 مورد قبل نمی گنجد.

 ........

مقیاس وسواس فکری – عملی ییل- براون

فهرست وارسی نشانه‌ها

 
 

 

ارزیاب باید مشخص کند کدام یک از رفتارهای گزارش شده با اطمینان زیاد نشانه‌های اختلال وسواس هستند و نشانه‌های یک اختلال دیگر مثل هراس ساده یا خودبیمارانگاری نیستند، ماده‌هایی که با علامت ستاره (í) مشخص شده اند می‌توانند هم جزء نشانه‌های اختلال وسواس در نظر گرفته شوند و هم جزء آنها در نظر گرفته نشوند.

 پاسخ دهنده عزیز؛ همه موارد زیر را بررسی کنید و نشانه‌های اصلی را مشخص کنید.

 

نام و نام خانوادگی: تاریخ:

 

حال گذشته

 

وسواسهای فکری پرخاشگرانه

______ ______ ترس از آسیب زدن به خود شخص

______ ______ ترس از آسیب زدن به دیگران

______ ______ تصاویر خشونت آمیز یا هولناک

______ ______ ترس از ظهور یکباره زشتی‌ها و فحاشی‌ها

______ ______ ترس از انجام عمل شرم‌آور دیگرí

______ ______ ترس از به عمل درآمدن تکانه‌های ناخواسته (برای مثال، خنجر زدن به دوست)

______ ______ ترس از دزدیدن اشیا

______ ______ ترس از آسیب زدن به دیگران به خاطر دقت کافی نکردن (برای مثال زیر گرفتن طی یک سانحه

رانندگی)

______ ______ ترس از مسئول شناخته شدن بابت یک حادثه وحشتناک دیگر (برای مثال، آتش افروزی، دزدی)

______ ______ اموردیگر_________________________________________________________

 

وسواسهای فکری مرتبط با آلودگی

______ ______ نگرانی یا نفرت از زوائد یا مواد مترشحه بدنی (برای مثال ادرار، مدفوع، عرق)

______ ______ نگرانی از کثیفی یا میکروبها

______ ______ نگرانی مفرط از آلودگی‌ها و مسمومیتهای محیطی (برای مثال پنبه‌های کوهی، امواج، سموم)

______ ______ نگرانی مفرط از مواد خانگی (برای مثال پاک کننده‌ها، مواد حل‌کننده)

______ ______ نگرانی مفرط از حیوانات (برای مثال حشرات)

______ ______ ناراحتی یا به مشکل گرفتار شدن بواسطه مواد لزج یا آشغالها و تفاله‌ها

______ ______ نگرانی از بیمار شدن به خاطر آلودگی‌ها

______ ______ نگرانی از بیمار کردن دیگران از راه سرایت دادن آلودگی (خصمانه)

______ ______ هیچ نگرانی از پیامدهای آلودگی نداشتن بلکه نگرانی داشتن از چگونگی تجربه و احساس صرف

آلودگی

______ ______ امور دیگر________________________________________________________

 

وسواسهای فکری مرتبط با امور جنسی

______ ______ افکار، تصورات یا تمایلات منع شده

______ ______ ارضا از طریق کودکان یا محارمí

______ ______ ارضا به طریق همجنس خواهی

______ ______ رفتار جنسی معطوف به دیگران (با تمایلات پرخاشگرانهí)

______ ______ امور دیگر ________________________________________________________

 

وسواسهای فکری مرتبط با احتکار/ اندوختن

______ ______ از امور ذوقی و علاقه به اشیای دارای ارزش مالی و هنری متمایز شود____________________

 

وسواسهای فکری مرتبط با امور دینی (بیمهای دینی)

______ ______ نگرانی از توهین به مقدسات و کفرگویی

______ ______ نگرانی مفرط درباره حق/ ناحق و امور اخلاقی

______ ______ امور دیگر________________________________________________________

 

وسواسهای فکری مرتبط با نیاز به تجانس و دقت

______ ______ همراه با تفکر جادویی (برای مثال دلنگرانی از این موضوع که مادر دچار سانحه می‌شود مگر آنکه هر

چیزی سر جایش قرار گیرد.)

______ ______ بدون همراهی با تفکر جادویی____________________________________________

 

وسواسهای فکری متفرقه

______ ______ نیاز به دانستن و به یاد آوردن

______ ______ ترس از گفتن چیزهای معین

______ ______ ترس از دست دادن چیزهایی

______ ______ تصاویر سمج (غیر خشونت آمیز)

______ ______ صداها، لغات، یا موسیقی سمج و بی‌معنی

______ ______ از سر و صداها مشوش و ناراحت‌ شدنí

______ ______ اعداد خوش یمن/ نحس

______ ______ رنگهایی با معانی خاص

______ ______ ترسهای خرافی

______ ______ امور دیگر________________________________________________________

 

وسواسهای فکری بدنی

 نگرانی از بیماری یا مرضíنگرانی مفرط در مورد بخشی از بدن یا جنبه‌ای از ظاهر خود (برای مثال هراس از بدریختی)íاعمال اجباری پاکیزگی/ شست و شو دست شیتن مفرط یا توأم با تشریفات وسواسی دوش گرفتن، استحمام، مسواک زدن، آرایش کردن یاآداب توالت مفرط یا توأم با آداب و تشریفات

وسواسی

______ ______ درگیر پاکیزه سازی وسایل یا دیگر شایای غیر جاندار منزل شدن

______ ______ روشهای دیگر پیش‌گیری از تماس با آلوده‌کننده‌ها یا دوری از آنها

______ ______ امور دیگر_________________________________________________________

 

اعمال اجباری وارسی

______ ______ وارسی در و پنجره‌ها، اجاق‌ گاز، وسایل برقی و غیره

______ ______ وارسی اموری که به دیگران آسیب نزده و نخواهد زد.

______ ______ وارسی اموری که به خود شخص آسیب نزده و نخواهد زد.

______ ______ وارسی اموری که هیچ سانحه هولناکی به بار نیاورده و نخواهد آورد.

______ ______ وارسی اموری که هیچ خطا و اشتباهی به دنبال نمی‌آورد.

______ ______ وارسی در ارتباط با وسواسهای فکری

______ ______ امور دیگر_________________________________________________________

 

تشریفات وسواسی تکرار

______ ______ بازخوانی یا بازنویسی

______ ______ نیاز به تکرار فعالیتهای روزانه (برای مثال ورود/ خروج از در، بالا/ پایین صندلی نشستن)

______ ______ امور دیگر_________________________________________________________

‍‍‍‍‍‍‍‍‍

اعمال اجباری شمارش

______ ______ _______________________________________________________________

‍‍‍‍‍‍‍‍‍

اعمال اجباری نظم و ترتیب دادن

______ ______ _______________________________________________________________

‍‍‍

اعمال اجباری احتکار/ اندوختن

______ ______ از امور ذوقی و علاقه به اشیای دارای ارزش مالی یا هنری متمایز شود (برای مثال به دقت نامه‌های

قدیمی را می‌خواند، روزنامه‌های کهنه را جمع‌آوری می‌کند، آشغالها را دسته‌بندی می‌کند، اشیای بی‌فایده

را جمع‌آوری می‌کند.)

______ ______ ______________________________________________________________

 

اعمال اجباری متفرقه

______ ______ تشریفات شناختی (غیر از وارسی/ شمردن)

______ ______ فهرست برداری مفرط

______ ______ نیاز به گفتن، پرسیدن یا اقرار و اعتراف کردن

______ ______ نیاز به لمس، تلنگر زدن یا سائیدنí

______ ______ تشریفات وسواسی در ارتباط با چشمک زدن یا خیره شدنí

______ ______ شیوه‌های پیشگیری (نه وارسی) آسیب به خویش، آسیب به دیگران، پیامدهای هولناک

______ ______ رفتارهای خوردن توأم با تشریفات وسواسیí

______ ______ رفتارهای خرافی

______ ______ عمل اجباری کندن موی خودí

______ ______ دیگر رفتارهای خود آسیب زننده یا خود ناقص کنندهí

______ ______ امور دیگر_________________________________________________________

 از گودمن، پرایس، راسموسن، موستار، فلیشمن و همکاران- 1989...............

فرم ضابطه بندی مشکل در درمان شناختی- رفتاری

 
 

 

4- چگونگی شروع مشکل

 

3- عوامل آشکار ساز

 

 

1- مشکل (مسأله یا شکایت)

 

 

2- عوامل نگهدارنده

 

 

5- عوامل تغییر دهنده ای که در موفقیت درمان مؤثرند

 

 

6- طرح درمان

 .............

جدول فعالیت هفتگی

 
 

 

دستورالعمل: در هر ساعت از هفته بنویسید که دقیقاً چه کاری انجام داده‌اید و میزان رضایتمندی و مهارت خود را در آن کار بنویسید. برای درجه‌بندی رضایت‌مندی، از مقیاس (0= اصلاً رضایت ندارم تا 10= بیشترینمیزان رضایتی که می‌توان تصور نمود.) که در اینجا میزان متوسطی از رضایت است.برای درجه‌بندی مهارت احساس مؤثر بودن یا پیشرفت و موفقیتی که از آن فعالیت بدست می‌آورید، مقیاس مشابه همان مورد قبلی از 0تا 10در نظر بگیرید. میزان آن را در عدد دوم بعد از فعالیت بنویسید. (مثلاً صحبت با دوست 5&6 که در اینجا 6 نمایشگر میزان رضایت فرد و5 نمایشگر میزان پیشرفت است.)

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

6 صبح

             

7

             

8

             

9

             

10

             

11

             

12 ظهر

             

1 بعدازظهر

             

2

             

3

             

4

             

5

             

6

             

7

             

8

             

9

             

10

             

11

             

12 نیمه شب

             

6-1 صبح

             
 .........

تمرین تن آرامی

 
 

 

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

 

روش تنش آرامش برای تن آرامی است. به نوار گوش کنید و آنچه را که گوینده می گوید به طور دقیق انجام دهید. مقدار اضطراب خود و کارآیی تن آرامی را در جدول زیر ثبت کنید.

1) میزان اضطراب را در مقیاس زیر ثبت کنید.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

اضطراب شدید

 

اضطراب متوسط

 

اضطراب خفیف

 

بدون اضطراب

 

2) کارآیی تن آرامی را در مقیاس زیر ثبت کنید.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

خیلی خوب

 

نسبتاً خوب

 

بی اثر

 

بدتر شدن

 

 

تاریخ

تعداد جلسات

مدت زمان انجام تن آرامی

اضطراب قبل از تن آرامی

اضطراب بعد از تن آرامی

سطح متوسط اضطراب در روز

کارآیی تن آرامی

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 ...............

ترسیم نیمرخ علائم خودتان

کنترل فکر عبارت است از تلاش عمومی جهت خلاص شدن از یک فکر به محض اینکه آن فکر ظاهر می‌شود. اجتناب عبارتست از هر عمل، شخص، مکان، موقعیت یا شی که از آن دوری می‌کنید.

نظارت بر رفتار اختلال وسواس و اجبار:

در دفتر یادداشتتان شش ستون رسم کنید و آن‌ها را از راست به چپ به ترتیب نام‌گذاری کنید.

تاریخ:

فکر وسواسی:

احساسات:

اجبارها،

خنثی‌سازی

کنترل فکر:

احساسات بعد از به کار بردن اجبارها/ خنثی‌سازی‌ها

در ستون احساسات تمامی احساساتی را که در هنگام وقوع فکر وسواسی دارید بنویسید و شدت آن را رتبه‌بندی کنید از مقیاص صفر تا صد استفاده کنید.

در قدم بعد باورهای وسواسی‌تان را تعبیر و تفسیر کنید.

 

برانگیزاننده‌های بیرونی وسواس

 
 

 لطفاً فهرست اشیاء، موقعیت ها یا شرایطی را بنویسید که با توجه به اختلال وسواسی جبری‌تان در شما ایجاد ناراحتی و اضطراب می‌کند، در واقع آنچه می‌‌نویسید محرکهای برانگیزاننده اعمال تشریفاتی شما می‌باشد. زمانیکه آنها را فهرست کردید، درمانگرتان به شما کمک می‌کند تا آنها را با توجه به میزان ایجاد ناراحتی و اضطراب درجه‌بندی کنید.

 

نشانه یا برانگیزاننده بیرونی

میزان ناراحتی و اضطراب

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   

7

   

8

   

9

   

10

   
 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۱٦