1- زمان اختصاص داده شده به وسواسهای فکری

هیچ

خفیف

متوسط

شدید

مفرط

0

1

2

3

4

 

 

1 ب- فواصل بدون وسواس فکری

هیچ

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

0

1

2

3

4

2- مزاحمت بدون وسواسهای فکری

0

1

2

3

4

3- ناراحتی از وسواسهای فکری

0

1

2

3

4

 

 

4- مقاومت

همیشه مقاوت

می ورزد

     

کاملاً تسلیم میشود

0

1

2

3

4

 

 

5- کنترل روی وسواسهای فکری

کنترل کامل

کنترل زیاد

کنترل مفرط

کنترل اندک

بدون کنترل

0

1

2

3

4

 

 

6- زمان اختصاص داده شده به اعمال اجباری

هیچ

خفیف

متوسط

شدید

مفرط

         
 

 

6 ب- فواصل بدون اعمال اجباری

هیچ

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

0

1

2

3

4

7- مزاحمت اعمال اجباری

0

1

2

3

4

8- ناراحتی از اعمال اجباری

0

1

2

3

4

 

 

9- مقاومت

همیشه مقاومت می‌ورزد

     

کاملاً تسلیم می‌شور

0

1

2

2

4

 

 

10- کنترل روی اعمال اجباری

کنترل کامل

کنترل زیاد

کنترل مفرط

کنترل اندک

بدون کنترل

0

1

2

3

4

 

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٩:٢٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۱٦