ردیف

باور

بله

خیر

١

زنوشوھربایدبهتریندوستیکدیگرباشند

   

٢

عشقواقعیوگرمباعثیکازدواجخوبمیشود.

   

٣

اگراحساسگناهکاریکردی،حتماًبهھمسرتاقرارکن.

   

۴

زنوشوھربایدهمهکارھاراباھمانجامدھند.

   

۵

بایدرویازدواجدائماًکارکردتابرقراربماند

   

۶

یکازدواجشادنیازمنداعتمادکاملطرفینبھھماست.

   

٧

ھمسرخوببایدھمسرخودشراشادوسعادتمندکند.

   

٨

دریکازدواجخوبزنوشوھربایدنسبتبھھمھچیزبیخیالباشندوبگذارندکھبگذرد

   

٩

زنخوبکارھایمنزلراانجاممیدھدوشوھرخوبوظایفبیرونرا.

   

١٠

تولدبچھرابطھزناشوییخرابرابھبودمیبخشد.

   

١١

ازدواجبایدشراکت۵٠، 50 باشد.

   

١٢

ازدواجخوبباعثمیشودکھتمامآرزوھاوخواستھھایفردبرآوردهشود.

   

١٣

عاشقانواقعی،بھطورخودکاراحساساتوافکاریکدیگررامیدانندوحدسمیزنند.

   

١۴

ازدواجناشادبھترازطلاقوویرانکردنخانھمشترکاست.

   

١۵

دریکازدواجخوبرشدوپیشرفتشوھرمھمترازشغلزناست.

   

١۶

اگرھمسرتمیخواھدطلاقبگیرد،مقاومتکنوبرایحفظازدواجاتمبارزهکن.

   

١٧

عشقمردهوسردشدهرامیتواندوبارهزندهکرد.

   

١٨

رقابتبینزنوشوھرگرمیوشوقبھازدواجمیبخشد.

   

١٩

ھرھمسریبایدتلاش کندتاازھمسرش فردی  بھتربسازد.

   

٢٠

افرادی کھ خیلی  باھم فرق دارند(حتی متضاد)جذب ھم میشوندومیتوانندھمدیگرراتکمیل کنند.

   

٢١

زوجین نبایدمسائل زناشویی خودرابادیگران درمیان گذارند.

   

٢٢

وقتی عصبانی ھستید،رابطھ جنسی  برقرارنکنید.

   

٢٣

باآن چھ داری راضی وخشنودباش.

   
 

باورهای منطقی وغیرمنطقیدرخصوصازدواج (لازاروس)

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٩:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۱٦