ابزارهای خودسنجی و مصاحبه‌های ساخت‌یافته

برای بازشناسی و تشخیص وسواس، از دو دسته‌ی کلی ابزار استفاده می‌شود. دسته‌ی اول، شامل ابزارهای خودسنجی است که به وسیله‌ی بیمار تکمیل می‌شود. از این ابزارها یا برای غربال‌گری وسواس در شرایط و موقعیت‌های مختلف استفاده می‌شود و یا برای طبقه‌بندی بیماران با دف‌های پژوهشی. برای مثال:

· پرسش‌نامه‌ی وسواس فکری و عملی- فرم کوتاه (OCI-SV

· پرسش‌نامه پادوآ (PI

· فهرست فعالیت‌های وسواسی (اجباری) (CAC

· فهرست و مقیاس وسواس فکری و عملی ییل – براون (Y-BOCS)؛- فرم خودسنجی؛

· پرسش نامه‌ی وسواس فکری و عملی ونکوور (VOCI

دسته دوم ابزارها مصاحبه‌های ساخت‌یافته هستند که در آن درمانگران آموزش دیده، مصاحبه را طبق یک چارچوب دقیقی انجام می‌دهند تا بتوانند وسواس را تشخیص دهند و شدت آن را تعیین نمایند.

این ابزارها عبارت‌اند از:

· مصاحبه ساخت‌یافته بالینی براساس DSM-IV(SCID)؛

· برنامه‌ی مصاحبه اختلال‌های اضطرابی (ADIS

· مقیاس وسواس فکری و عملی ییل- بروان (Y-BOCS) و فهرست علایم، فرم مصاحبه؛

براساس تحلیل عواملی که اخیراً در مورد PI(به عنوان ابزار خودسنجی ) و Y-BOCS(فرم درمانگر) صورت گرفته است، محققان توصیه می‌کنند که برای ارزیابی طیف کامل علایم وسواس، هر دو ابزار به کار گرفته شوند؛ چون معلوم شده است که این دو ابزار، که هر دو به طور وسیعی کاربرد دارند، عوامل مجزایی را می‌سنجند.

VOCIفرم روزآمد پرسش‌نامه وسواس فکری و عملی مادزلی (MOCI) است که به طوری گسترده در سنجش رفتارهای وسواسی قابل مشاهده‌ای مانند شست‌وشو و وارسی به کار گرفته شده است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٩:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۱٦