فهرست وسواس فکری- عملی مادزلی (MOC

دستورالعمل: لطفاً به هر سوال با کشیدن دایره‌ای دور واژه «درست» یا «نادرست» پاسخ دهید.

هیچیک از این سوالات پاسخ درست یا غلط ندارند یا به قصد فریب و شوخی با شما طرح نشده‌اند. سریع دست به کار شوید و در مورد معنی دقیق هر سوال زیاد فکر نکنید.

 

1- از به کار بردن تلفنهای همگانی به خاطر آلودگی احتمالی آنها خودداری می‌ورزم. درست نادرست

2- غالباً گرفتار فکرهای زشتی هستم و نمی‌توانم از دست آنها خلاصی یابم. درست نادرست

3- بیش از اکثریت مردم به صداقت و درستی اهمیت می‌‌دهم. درست نادرست

4- غالباً تأخیر دارم چون به نظر می‌رسد نمی‌توانم به موقع کارهایم را تمام کنم. درست نادرست

5- اگر با جانوری تماس بدنی پیدا کنم خیلی از فکر آلودگی ناراحت نمی‌شوم. درست نادرست

6- غالباً مجبورم چیزهایی چون اجاق گاز، شیر آب، قفل در را چند بار وارسی کنم. درست نادرست

7- من وجدان خیلی سخت‌گیری دارم. درست نادرست

8- متوجه شده‌ام که من تقریباً هر روز به خاطر افکار ناخوشایندی که علی‌رغم میلم

به ذهنم وارد می‌شوند، دچار ناراحتی می‌شوم. درست نادرست

9- اگر بر حسب تصادف به کسی تنه بزنم بیش از حد ناراحت نمی‌شوم. درست نادرست

10- معمولاً درباره انجام کارهای سادة روزمره، شدیداً به شک و تردید دچار می‌شوم. درست نادرست

11- در طول دوره کودکی هیچیک از والدینم در مورد من زیاد سخت‌گیری نمی‌کردند. درست نادرست

12- معمولاً به خاطر تکرار بیش از حد، کارهایم به تأخیر می‌افتند. درست نادرست

13- من بیش از حد معمول از صابون استفاده نمی‌کنم. درست نادرست

14- برخی از اعداد بیش از حد بدشانسی می‌آورند. درست نادرست

15- قبل از پست کردن نامه‌ها، زیاد آنها را وارسی نمی‌کنم. درست نادرست

16- صبحها وقت زیادی را صرف لباس پوشیدن نمی‌کنم. درست نادرست

17- به تمیزی و نظافت بیش از حد اهمیت نمی‌دهم. درست نادرست

18- یکی از مشکلات عمدة من این است که بیش از حد به جزئیات اهمیت می‌دهم. درست نادرست

19- از توالتهای عمومی تمیز بدون تردید و تشویش استفاده می‌کنم. درست نادرست

20- مشکل عمدة من، وارسی کردنهای مکرر چیزی است. درست نادرست

21- بیش از حد معمول از بابت تماس با میکروب و بیماری، نگران و ناراحت نیستم. درست نادرست

22- هر چیزی را فقط یکبار وارسی می‌کنم. درست نادرست

23- در موقع انجام کارهای روزمره از روش و یا نظم بسیار دقیقی پیروی نمی‌کنم. درست نادرست

24- بعد از دست زدن به پول احساس نمی‌کنم دستهایم کثیف شده‌اند. درست نادرست

25- معمولاً به هنگام انجام یک کار معمولی، اعداد را نمی‌شمارم. درست نادرست

26- صبحها برای شست و شوی دست و صورت، وقت زیادی صرف می‌کنم. درست نادرست

27- من زیاد از مواد ضدعفونی و میکروب‌کش استفاده نمی‌کنم. درست نادرست

28- هر روز مقدار زیادی از وقت خود را صرف وارسی کارها و اشیا می‌کنم. درست نادرست

29- تاکردن یا آویختن لباسهای من به هنگام شب، وقت زیادی نمی‌گیرند. درست نادرست

30- غالباً حتی اگر کاری را خیلی خوب و به دقت انجام دهم، احساس می‌کنم

که آن را خیلی خوب انجام نداده‌ام. درست نادرست

کلید نمره‌گذاری

 

دستورالعمل: وقتی پاسخی با کلید همخوان بود نمره یک می‌گیرد و وقتی همخوان نبود، نمره صفر.

بنابراین حداکثر نمره‌ای که در هر یک از پنج مقیاس به دست می‌آید به ترتیب عبارتند از: 3، 9، 11، 7، 7. عامل 5 (یعنی نشخوارهای فکری نمره‌گذاری نشده است زیرا تنها سوالات 2 و 8 از این بابت امتیاز می‌گیرند. پاسخ «درست» به هر یک از این دو سؤال احتمالاً علامت نشخوار است. تنها وارسی، شست و شو، و نمره‌های وسواس کلی از روایی برخوردار بوده‌اند؛ عاملهای «کندی- تکرار» و «تردید- وظیفه‌شناسی» نیاز به تکرار و اعتباریابی دارند.

 

سوالات نمره وسواس کلی وارسی شست و شو کندی- تکرار تردید- وظیفه‌شناسی

س1 درست - درست - -

س2 درست درست - نادرست -

س3 درست - - - درست

س4 درست - درست درست -

س5 نادرست - نادرست - -

س6 درست درست - - -

س7 درست - - - درست

س8 درست درست - نادرست -

س9 نادرست - نادرست - -

س10 درست - - - درست

س11 نادرست - - - نادرست

س12 درست - - - درست

س13 نادرست - نادرست - -

س14 درست درست - - -

س15 نادرست نادرست - - -

س16 نادرست - - نادرست -

س17 نادرست - نادرست - -

س18 درست - - - درست

س19 نادرست - نادرست - -

س20 درست درست - - -

س21 نادرست - نادرست - -

س22 نادرست نادرست - - -

س23 نادرست - - نادرست -

س24 نادرست - نادرست - -

س25 نادرست - - نادرست -

س26 درست درست درست - -

س27 نادرست - نادرست - -

س28 درست درست - - -

س29 نادرست - - نادرست -

س30 درست - - - درست

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٩:۱٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۱٦