که معمولا اول بار در دوران شیرخوارگی ،کودکی ،یا نوجوانی تشخیص داده می شود

DISORDER USUALLY FIRST DIAGNOSED IN INFANCY ,CHILDHOOD,OR ADO LESCENCE
 
ردیف
عنوان تشخیص به فارسی
معیار ها و علایم
عنوان تشخیص به لاتین
کد
1
 
عقب ماندگی ذهنی
A عملکرد هوشی بطور قابل ملاحظه کمتر ازحد متوسط ( بهره هوشی 70 یا کمتر ) B نقض یا تخریب همزمان در عملکرد انطباقی موجود ( یعنی کارایی فرد نسبت به سن و انتظارکمتر ) C شروع قبل از 18 سالگی
MENTAL RETARDATION (39)
 
2
عقب ماندگی هوشی خفیف
بهره هوشی 50 تا 70
Mild Mental Retardation (41)
317
3
عقب ماندگی هوشی متوسط
بهره هوشی 35 تا 50
Moderate Mental Retardation (41)
318.0
4
عقب ماندگی هوشی شدید
بهره هوشی 20 تا 35
Sever Mental Retardation (41)
318.1
5
عقب ماندگی هوشی عمیق
بهره هوشی زیر 20
Profound Mental Retardation (41)
318.2
6
عقب ماندگی با شدت نامشخص
ظن قوی عقب ماندگی وجود دارد اما میزان با آزمونهای استاندارد قابل تشخیص نیست
Mental Retardation. Severity Unspecified (42)
319
7
اختلالات یادگیری
اختلال مهارتهای آموزشی
LEARNING DISORDER (46)
 
8
اختلال خواندن (مربوط به رشد)
A پیشرفت خواندن بر مبنای آزمون میزان شده با در نظر گرفتن سن ، هوش ، پایین تر از سن .B اختلال فوق در پیشرفت تحصیلی و فعالیتهای روزمره تداخل میکند C اگر نقص حسی وجود داشته باشد مشکلات درمهارتهای خواندن فراتر از حدی است که معمولا با آن نقص همراه است .
Reading Disorder (48)
315.00
9
اختلال در ریاضیات
A پایین بودن مهارتهای ریاضی (بر مبنای آزمونهای میزان شده فردی) با توجه به سن ، هوش و آموزش فرد .B اختلال در پیشرفت تحصیلی یا فعالیتهای روزمره تداخل می کند C اگر نقص حسی وجود داشته باشد مشکلات درمهارتهای ریاضیات فراتر از حدی است که معمولا با آن نقص همراه است .
Mathematics Disorder (50)
315.1
10
اختلال در بیان کتبی (نگارش)
A پایین بودن مهارتهای نگارش بر اساس آزمونهای استاندارد فردی با توجه به سن ، هوش ،و آموزش .B اختلال مذکور در پیشرفت تحصیلی و فعالیتهای روزمره تداخل میکند C اگر نقص حسی وجود داشته باشد مشکلات درمهارتهای نگارش فراتر از حدی است که معمولا با آن نقص همراه است
Disorder Of Written Expression (51)
315.2
11
اختلال یادگیری ، که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
اختلالات یادگیری که به گونه ای دیگر مشخص نشده است (شامل ملاکهای هیچ یک از اختلالات یادگیری خاص نمی باشند )
Learning Disorder NOS (53)
315.9
12
اختلال مهارتهای حرکتی
 
MOTOR SKILLS DISORDER
 
13
اختلال هماهنگی مربوط به رشد
A پائین بودن عملکرد فعالیتهای روزمره که مستلزم هماهنگی حرکتی است( مثل تاخیر در خزیدن یا راه رفتن یا نوشتن و دست خط بد ) B تداخل اختلال در فعالیتهای روزمره یا پیشرفت تحصیلی C اختلال ناشی از یک طب کلی مثل فلج مغزی ، همی پلژی،دیستروفی نیست و واجد ملاکهای اختلال نافذ مربوط به رشد نمیباشد D اگر عقب ماندگی وجود داشته باشد مشکلات حرکتی فراتر از آن است که معمولا همراه آن است
Developmental Coordination Disorder (53)
315.4
14
اختلالات ارتباط
 
COMMUNICATION DISORDERS (55)
 
15
اختلال زبان بیانی
A نمره زبان بیانی بطور قابل ملاحظه پایین تر از نمرات ظرفیت هوشی غیر کلامی و رشد زبان دریافتی است . اختلال از نظر بالینی ممکن است به واژگان بسیار محدود، اشتباهات مربوط به زمانها ، اشکال در بخاطر آوردن واژه ها و جمله های طولانی تظاهر نماید.B این مشکلات در پیشرفت شغلی و تحصیلی و یا روابط اجتماعی تداخل می نماید .C ملاکها دربر گیرنده اختلال زبان بیانی دریافنی ویا اختلال نافذ مربوط به رشد نیست.D اگر عقب ماندگی یا نقص حسی حرکتی یا محرومیت محیطی باشد مشکلات زبانی فراتر از آن است .
Expressive Language Disorder (55)
315.31
16
اختلال زبانی مختلط دریافتی بیانی
A نمره رشد زبان بیانی و دریافتی پایین تر از ظرفیت هوشی غیر کلامی است و علائم : اختلال زبان بیانی ، اشکال در فهم کلمات ، جملات یا انواع خاص واژه ها ،مثل اصطلاحات فضایی.B مشکلات در پیشرفت شغلی تحصیلی یا روابط اجتماعی تداخل می نماید.C ملاکها در بر گیرنده اختلال نافذ مربوط به رشد نیست .D اگرعقب ماندگی ذهنی یا نقص حسی حرکتی کلامی یا محرومیت محیطی باشد مشکلات زبانی دریافتی فراتر از آن است .
 
Mixed Receptive- Expressive Language Disorder (58)
315.31
17
اختلال واج شناختی یا اختلال ادای کلمات ،
A ناتوانی در استفاده از اصوات کلامی ، جانشین سازی یک صدا به جای صدای دیگر یا حذف اصوات B مشکلات در پیشرفت تحصیلی ، شغلی یا روابط اجتماعی تداخل می نماید .C اگر عثب ماندگی یا نقص حسی حرکتی محیطی باشد فراتر از آن است..
 
Phonological Disorder (63­­­­­)
315.39
18
لکنت زبان
A اختلال در سلامت طبیعی و الگوی زمانی تکلم که با وقوع مکرر موارد ذیل : 1- تکرار اصوات وسیلابها ، 2- تطویل اصوات 3- کلمات معترضه 4- کلمات شکسته 5- انسداد قابل سمع (مگث های پر شده و پر نشده در کلام )6- اطناب 7- تولید کلمات با تنش فراوان 8- تکرار کلمات تک سیلابی ( من من من می بینمش).B اختلال فوق در پیشرفت تحصیلی ، شغلی یا روابط اجنماعی تداخل می کند .C اگر نقص حرکتی باشد مشکلات فراتر از آن است که معمولا با این مسائل همراه است .
 
Stuttering (63)
307.0
19
اختلال ارتباطی
که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
واجد ملاکهای هیچ یک از اختلالات ارتباطی ویژه نمی باشند مثل اختلال صدا ( مثل نابهنجاری زیر و بمی صدا، بلندی ، کیفیت ، تن ، و ارتعاش صدا) .
Communication Disorder NOS (65)
307.9
20
اختلالات نافذ مربوط به رشد
 
PERVASIVE DEVELOPMENTAL DISORDER (65)
 
21
اختلالات اوتیستیک
A حداقل شش مورد از موارد 1و2و3
1- تخریب کیفی در تعامل اجتماعی بصورت :a تخریب بارز در استفاده از رفتارهای غیر کلامی متعدد نظیر نگاه چشم در چشم ، حالت چهره ، وضعیت اندامی ، و حالات تنظیم کننده تعامل اجتماعی .b ناتوانی در برقراری رابطه با همتا متناسب با سطح رشد .c فقدان جستجوی خود انگیز برای مشارکت در لذات ، علائق ، یا پیشرفت با سایر افراد ( مثل فقدان نشان دادن- آوردن – اشاره و ... ). d فقدان تقابل هیجانی یا اجتماعی .
2- تخریب کیفی در برقراری رابطه بصورت :a تاخیر یا فقدان کامل رشد زبان کلامی ( بدون تلاش برای جبران از راههای دیگر مثل ژست یا حالات چهره ). b تخریب بارز در توانایی شروع یا ادامه مکالمه با دیگران در افرادی که تکلم دارند . c استفاده قالبی یا تکراری از زبان .d فقدان بازیهای وانمودی یا تقلیدی جمعی منناسب با سطح رشد .
3- الگوهای محدود تکراری و قالبی در رفتار ، علایق و فعالیت ها بصورت :a اشتغال ذهنی مفرط با یک یا چند الگوی کلیشه ای که از نظر شدت و یا تمرکز نابهنجار است. b چسبندگی ظاهرا انعطاف ناپذیر به برخی عادات و آداب بی فایده .c ادا و اطوار حرکتی تکراری و قالبی مثل بال زدن ، پیچ دادن بدن .d اشتغال ذهنی مداوم با اجزاء و اشیاء .
B تاخیر یا عملکرد نابهنجاردر زمینه های زیرتعامل اجتماعی، بازی نمادی یا تخیلی با شروع در سن زیر 3 سالگی است C با اختلال رت یا کودکی قابل توضیع بهتر نیست .
 
Autistic Disorder (66)
299.00
22
اختلال رت
A وجود تمام موارد ذیل : 1- رشد ظاهرا بهنجار قبل از تولد و دوره پری ناتال 2-رشد روانی حرکتی ظاهرا بهنجار در پنج ماه اول تولد 3-اندازه طبیعی دور سر به هنگام تولد. B شروع تمام علایم زیر پس از دوره رشد بهنجار : 1- کاهش رشد سر بین 5 تا 48 ماهگی 2- از دست دادن مهارتهای دستی هدفدار کسب شده دوره بهنجار و 30 ماهگی با پیدایش بعدی حرکات کلیشه ای دستها ، مثل گره کردن انگشتان یا حرکات دست شستن 3- از بین رفتن درگیری اجتماعی در اوایل سیر بیماری 4- راه رفتن و حرکات بدنی ناهماهنگ 5- اختلال شدید رشد زبان بیانی دریافتی و کندی شدید روانی حرکتی.
Retts Disorder (71)
299.80
23
اختلال فروپاشنده کودکی
A رشد ظاهرا بهنجار حداقل در دو سال اول تولد B از دست رفتن قابل ملاحظه بالینی مهارتهای کسب شده قبلی حداقل در دو مورد ذیل:1- زبان بیانی یا دریافتی 2- مهارتهای اجتماعی یا رفتار انطباقی 3- کنترل روده یا مثانه 4- بازی 5- مهارتهای حرکتی .C نابهنجاری عملکرد حداقل در دو مورد زیر : 1- تخریب کیفی در تعامل اجتماعی ( رفتار غیرکلامی ، عدم روابط با همتا ، فقدان متقابل هیجانی و اجتماعی ) 2-تخریب کیفی در برقراری رابطه ( مثل تاخیر یا فقدان زبان کلامی ، ناتوانی در ادامه یا شروع مکالمه ،استفاده تکراری یا قالبی از زبان ، فقدان بازیهای وانمودی) . 3- الگو های رفتاری،علایق ، وفعالیت های محدود ، تکراری و کلیشه ای از جمله حرکات قالبی و ادا و اطوار .D اختلال دیگری ویژه نافذ رشد یا اسکیزوفرنی توضیع بهتری نیست .
Childhood Disintegrative Disorder (73)
299.10
24
اختلال آسپرگر
A تخریب کیفی در تعامل اجتماعی حداقل در دو مورد زیر : 1- تخریب بارز در استفاده از رفتارهای غیر کلامی متعددنظیر نگاه چشم در چشم ، حالت چهره ، وضعیت اندامی و حالات تنظیم کننده تعامل اجتماعی 2- ناتوانی در برقراری رابطه با همتا 3- اختلال شدید در ابراز لذت از شادی دیگران 4- فقدان تقابل هیجانی و اجتماعی. B الگوهای رفتاری، علایق و فعالیتهای محدود ، تکراری و کلیشه ای که حداقل در یکی از موارد ذیل تظاهر می کند : 1- اشتغال ذهنی فراگیر با یک یا چند الگوی محدود و کلیشه ای علایق که از نظر شدت و تمرکز نابهنجار تلقی می شود 2- چسبندگی ظاهرا انعطاف ناپذیر به عادت یا آدابی خاص و بی ثمر 3- ادا و اطوار حرکتی تکراری و قالبی مثل پیچش ، بال بال زدن ، حرکات پیچنده کامل بدن .4-اشتغال ذهنی مداوم با اجزاء و اشیاء .C اختلال تخریب قابل ملاحظه بالینی ، در عملکرد اجتماعی شغلی یا سایر زمینه ها به وجود می آورد .D تاخیر قابل ملاحظه کلی در رشد زبان وجود ندارد .
E تاخیر قابل ملاحظه بالینی در رشد شناختی ، رشد مهارتهای خود یاری ، رفتار انطباقی ، کنجکاوی نسبت به محیط وجود دارد .F اختلال دیگری از نافذ رشد یا اسکیزوفرنی توضیح بهتری برای این اختلال نیست .
Aspergers Disorder (75)
299.80
25
اختلال نافذ مربوط به رشد ، که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
تخریب شدید و نافذ در رشد تعامل اجتماعی یا مهارتهای ارتباطی کلامی و غیر کلامی وجود دارد ، یا رفتار ، علایق و فعالیتهای کلیشه ای وجود دارد اما ملاکهای اختلال نافذ مربوط به رشد ،اختلال شخصیت اسکیزو تایپی یا دوری گزین را در بر نمی گیرد .
Pervasive Developmental Disorder NOS (77)
299.80
26
 
اختلالات رفتار مخرب و کمبودتوجه
 
ATTENTION- DEFICIT AND DISRUPTIVE BEHAVIOR DISORDERS (78)
 
27
اختلال بیش فعالی / کمبود توجه
A وجود 1یا 2 1- بی توجهی : شش مورد از علایم ذیل حداقل 6ماه ، a غالبا از توجه کافی به جزئیات در می ماند . bاز حفظ توجه روی تکالیف یا بازی ناتوان است .c وقتی مستقیم با با او صحبت می شود گوش نمی دهد .d دستورات را کامل اجرا نمی کند .e در سازماندهی تکالیف یا بازی ناتوان است . f از مسائلی که نیاز به فعالیت ذهنی مستمر دارد اجتناب می کند .g وسایل و اشیاء لازم برای فعالیتها و تکالیف را گم می کند .h حواسش به آسانی پرت می شود .i قالبا فراموش کار است . 2- بیش فعالی تکانشگری : شش مورد از علایم ذیل حداقل شش ماه : بیش فعالی : a غالبا دست و پایش بی قرار است .b در کلاس صندلی خود را ترک می کند .c از در ودیوار بالا می رود یا در جاهایی که مناسبتی ندارد و انتظار نمی رود می رود .d در اشتغال بی سر و صدا به تفریح و بازی ناتوان است .e غالبا در حرکت است و موتور کار گذاشته.f غالبا زیاد حرف می زند .تکانشگری : g قبل از تمام شدن سئوال جواب را می پراند .h در انتظار کشیدن ناتوان است .i حرف دیگران را قطع کرده و مداخله می کند .B برخی علایم بیش فعالی - تکانشگری – بی توجهی ، قبل از 7 سالگی وجود داشته است .C تخریب ناشی از علایم در دو یا چند زمینه ( تحصیلی- شغلی- اجتماعی ) وجود دارد .D باید قرائن آشکار تخریب بالینی در عملکرد اجتماعی شغلی ـ تحصیلی وجود داشته باشد . E علایم منحصرا در جریان اختلال نافذ مربوط به رشد ، اسکیزوفرنی وپسیکوتیک دیگر روی نداده و اختلال روانی دیگری مثل خلقی، اضطرابی، تجزیه ای یا شخصیت ، توضیح بهتری برای آن نیست .
 
Attention- Deficit/ Hyperactivity Disorder (78)
314.xx
28
نوع مرکب
اگر در شش ماه گذشته هم ملاک A1 و هم ملاک A2 وجود داشته باشد.
Combined Type
.01
29
نوع عمدتا بی توجه
اگر در شش ماه گذشته ملاک A1 وجود داشته باشد و ملاک A2 وجود نداشته باشد.
predominantly Inattentive TYPE
.00
30
نوع بیش فعال تکانشگر
اگر در شش ماه گذشته ملاک A2 وجود داشته باشد و ملاک A1 وجود نداشته باشد .
Predominantly Hyperactive Impulsive Type
.01
31
اختلال کمبود توجه /بیش فعالی، که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
برای اختلالاتی با علائم کمبود توجه یا بیش فعالی – تکانشگری که واجد ملاکهای اختلال بیش فعالی / کمبود توجه نمی باشد .
Attention- Deficit/hyperactivity Disorder NOS(85)
314.9
32
اختلال سلوک
A الگوی رفتاری مداوم و مقاوم که در آن حقوق اساسی دیگران یا هنجارهای اجتماعی و اصول عمده زیر پا گذاشته می شود و با وجود سه تا از ملاکهای زیر در 12 ماه گذشته و وجود حداقل یک ملاک در 6 ماه گذشته تظاهر می کند .
پرخاشگوی نسبت به مردم و حیوانات : 1-غالبا قلدری می کند ، دیگران را تهدید یا می ترساند .2-شروع کننده دعواست.
3- از اسلحه سرد و گرم که می تواند آسیب جدی برساند استفاده می کند .4-نسبت به انسان از نظر فیزیکی بیرحمی نشان میدهد .5- نسبت به حیوانات بی رحمی نشان می دهد .6- با حضور قربانی اقدام به دزدی می کرده 7- کس دیگری را وادار به فعالیت جنسی کرده است . تخریب اموال : 8-به قصد ایجاد صدمه جدی دست به آتش افروزی زده است .9- عمدتا مال دیگران را تخریب کرده .حقه بازی یا دزدی :10- بدون اجازه وارد ملک دیگری می شود .11- غالبا برای به دست آوردن چیزی دروغ گویی می کند .12- بدون حضور قربانی اشیاء با ارزشی را دزدیده است . نقض جدی مقررات : 13- علارغم قدغن کردن والدین شبها بیرون از منزل می ماند ( قبل از بلوغ) . 14- ضمن حضور والدین در منزل حداقل دو بار در شبانه روز از منزل فرار کرده .15-قبل از بلوغ مدرسه گریزی را شروع کرده. B اختلال در رفتار تخریب قابل ملاحظه بالینی در عملکرد اجتماعی تحصیلی یا شغلی بوجود می آورد.C اگر شخص 18 ساله یا بزرگتر است ، ملاکهای اختلال شخصیت ضد اجتماعی را در بر نمی گیرد:بر حسب سن شروع نوع را مشخص می کنیم، شروع در کودکی حد اقل یک ملاک قبل از 10 سالگی ، شروع در نوجوانی فقدان هر گونه ملاک قبل 10 سالگی و شدت را مشخص میکنیم : خفیف، متوسط، شدید . .
Conduct Disorder (85)
312.8
23
اختلال بی اعتنائی مقابله ای
A الگوی رفتاری منفی کارانه ، خصمانه ، و بی اعتنا حداقل بمدت 6 ماه ، و حداقل با 4 مورد ذیل: 1- غالبا از کوره در می رود .2- با بزرگسالان درگیر مشاجره می شود .3- فعالانه نسبت به درخواست ومقررات بزرگسالان بی اعتنائی و عدم همکاری نشان می دهد.4- به طور عمد کارهایی می کند که موجب مزاحمت دیگران گردد.5- برای رفتارهای خود و اشتباهاتش دیگران را سرزنش می کند . 6- حساس است و از دست دیگران زود ناراحت می شود .7- غالبا خشمگین و دلخور است .8- غالبا کینه توز و انتقام جوست .B آشفتگی رفتار تخریب قابل ملاحظه در عملکرد تحصیلی شغلی اجتماعی ایجاد می کند. . C رفتار ها منحصرا در جریان یک اختلال پسیکوتیک یا خلقی روی نمی دهد .D ملاکهای اختلال سلوک یا شخصیت ضد اجتماعی وجود ندارد .
Oppositional Defiant Disorder (91)
313.81
34
اختلال رفتارمخرب
که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
ملاکهای اختلال سلوک یا اختلال بی اعتناعی مقابله ای را به تنهایی در بر نمی گیرد مثلا همه علایم اختلال بی اعتناعی مقابله ای و هم اختلال سلوک را دارد معذا در آنها تخریب قابل ملاحظه بالینی وجود دارد .
Disruptive Behavior Disorder NOS (94)
312.9
35
اختلالات تغذیه ای و خوردن در دوره شیرخوارگی و اوان کودکی
 
FEEDING AND EATING DISORDER OF INFANCY OR EARLY CHILDHOOD(94­)
 
36
هرزه خواری یا خوردن مواد غیر خوراکی
A خوردن مستمر مواد غیر خوراکی حداقل بمدت یک ماه B با سطح رشدی نا مناسب است C.مربوط به مسائل فرهنگی نیست .D به اختلالاتی نظیر عقب ماندگی ذهنی ، اختلال نافذ مربوط به رشد و اسکیزوفرنی مربوط نیست .
 
Pica (95)
307.52
37
اختلال نشخوار
A بالا آوردن و جویدن مکرر غذا حداقل به مدت یک ماه (در پی یک دوره عملکرد بهنجار). B ناشی از یک اختلال معدی ، اراده ای یا اختلال طب کلی دیگری نمی باشد.. C اختلال منحصرا در جریان بی اشتهایی روانی یا پر اشتهایی روانی دیده نمی شود .
Rumination Disorder (96)
307.53
38
اختلال تغذیه ای شیرخوارگی یا اوان کودکی
A آشفتگی تغذیه ای ، بالا یا پایین آمدن قابل ملاحظه وزن حداقل ضمن یک ماه .B ناشی از یک اختلال معدی ، روده ای ، یا طبی کلی نیست .C اختلال روانی دیگری ( توضیح بهتری برای آن نیست ). D شروع قبل از 6 سالگی .
Feeding Disorder of Infancy or Early Childhood (98)
307.59
39
اختلالات تیک
 
TIC DISORDERS (100)
 
40
اختلال توره
A تیکهای حرکتی متعدد و یا تیک صوتی ، زمانی در طول بیماری و نه لزوما همزمان ( ناگهانی ، سریع،عود کننده ، موزون و کلیشه ای ). B تیکها بارها ضمن روز و دوره ای تقریبا هر روز در طول متجاوز از یک سال ( که فواصل بیش از سه ماه بدون تیک هم وجود داشته ) . C شروع قبل از 18 سالگی.. D اختلال ناشی از مواد محرک یا اختلال طب کلی مثل بیماری هانینگتون یا آنسفالیت پس از عفونت ویروسی نیست .
Tourettes Disorder (101)
307.23
41
اختلال تیک حرکتی یا صوتی مزمن
A تیکهای صوتی یا حرکتی واحد یا متعدد اما نه هر دو با هم زمانی در طول بیماری وجود داشته است .B تقریبا هر روز یا متناوبا در طول دوره ای بیش از یکسال روی می دهد ولی فواصل بدون تیک بیش از سه ماه متوالی وجود نداشته است.C اختلال موجب ناراحتی بارز یا تخریب قابل ملاحظه عملکرد اجتماعی، شغلی یا سایر زمینه ها می گردد.
D شروع قبل از 18 سالگی.E ناشی از تاثیر ماده یا اختلال طبی کلی نیست .F ملاک اختلال توره هرگز وجود نداشته.
Chronic Motor or vocal Tic Disorder (103)
307.22
42
اختلال تیک کذرا
A تیکهای صوتی یا حرکتی واحد یا متعدد .B تقریبا هر روز بمدت 4 هفته اما نه بیشتر از 12 ماه .C تخریب عملکرد .D شروع قبل از 18 سالگی.E ناشی از مصرف مواد یا بیماری دیگری نیست .F ملاک های اختلال دیگر را ندارد مثل توره یا تیک مزمن.
Transient Tic Disorder (104)
307.21
43
اختلال تیک
که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
نوعی از اختلال که ملاگهای اختلالات تیک خاصی را در بر نمی گیرند.
Tic Disorder NOS (105)
307.20
44
اختلالات دفعی
 
ELIMINATION DISORDERS (106)
 
45
بی اختیاری مدفوع
A دفع مکرر مدفوع در جاهای نامناسب عمدی یا غیر عمد .B اقلا هر ماه یکبار به مدت 3 ماه .C سن حداقل 4 سال.
D ناشی از تاثیر یک ماده (مثل ملین ها) یا اختلال طبی کلی نیست .
Encopresis (100)
----
46
با یبوست و بی اختیاری
A دفع مکرر مدفوع در جاهای نامناسب عمدی یا غیر عمد با یبوست و بی اختیلری .B اقلا هر ماه یکبار به مدت 3 ماه .C سن حداقل 4 سال . .D ناشی از تاثیر یک ماده (مثل ملین ها) یا اختلال طبی کلی نیست .
With Constipation and Overflow Incontinence
787.6
47
بدون یبوست و بی اختیاری
A دفع مکرر مدفوع در جاهای نامناسب عمدی یا غیر عمد بدون یبوست و بی اختیاری .B اقلا هر ماه یکبار به مدت 3 ماه .C سن حداقل 4 سال . D ناشی از تاثیر یک ماده (مثل ملین ها) یا اختلال طبی کلی نیست .
Without Constipation and Overflow Incontinence
307.7
48
بی اختیاری ادرار
A دفع مکرر ادرار در لباس یا رختخواب عمدی یا غیر عمد . B رفتار حائز اهمیت است (حداقل دو بار در هفته بمدت 3 ماه پیاپی ، تخریب عملکرد اجتماعی ، تحصیلی، شغلی ). . C سن حداقل 5 سال .D ناشی از ماده یا اختلال طب کلی مثل دیابت ، اسپینا بنیفیدا ، تشنج نیست.E نوع را مشخص می کنیم ، شبانه ، روزانه،شبانه و روزانه
Enuresis (Not Due to a General Medical Condition) (108)
307.6
49
سایر اختلالات دوران شیرخوارگی ،کودکی ،یا نوجوانی
 
Other disorders of INFANCY,CHILDHOOD,OR ADO LESCENCE
 
50
اختلال اضطراب جدائی
A اضطراب مفرط و نا متناسب جدایی از خانه یا کسانی که کودک به آنها دلبستگی دارد با حداقل سه تا از علایم زیر: 1-ناراحتی مفرط وتکرار شوند موقع جدایی .2- دلواسی مستمر و مفرط در مورد از دست دادن یا صدمه به افراد مورد نظر 3- دلواپسی مستمر ومفرط در مورد واقعه ای مصیبت بار که موجب جدایی شود . 4- دو دلی یا امتناع مستمر از رفتن به مدرسه به دلیل ترس از جدایی 5- ترس با تردید مستمر
Separation Anxiety Disorder (110)
309.21
51
لالی انتخابی
A ناتوانی مستمر در تکلم در موقعیتهای اجتماعی خاص مثل مدرسه که در بقیه جاها مشکلی ندارد B اختلال در پیشرفت تحصیلی ، شغلی یا اجتماعی فرد دخالت میکند C اختلال حد اقل یک ماه طول می کشد ( ماه اول مدرسه حساب نیست ) D صحبت نکردن نتیجه فقدان معلومات نیست E اختلال ارتباطی یا نافذ رشد یا اسکیزوفرنی یا سایکوز توضیح بهتر برای این اختلال نیست
Selective Mutism (114)
313.23
52
اختلال دلبستگی واکنشی
شیر خوارگی و اوان کودکی
A وابستگی اجتماعی آشکارا مختل و از نظر رشدی نامتناسب است و قبل از 5 سالگی شروع میشود به دو صورت 1- ناتوانی مستمردر شروع یا واکنش به تعامل اجتماعی حتی با خودی نمیتواند دلبستگی پیدا کند 2- یا دلبستگی منتشر به همه با غریبه نیز مثل خودی رفتار میکند B اختلال با تاخیر در رشد و عقب ماندگی و اختلال نافذ رشد قابل توجیه نیست
Reactive Attachment Disorder of Infancy or early Childhood (116)
313.89
53
اختلال حرکتی کلیشه ای (اختلال رفتار کلیشه ای عادتی )
A رفتار حرکتی تکراری و بیفایده مثل جلو عقب بردن مداوم بدن ، دستکاری مداوم سوراخ های بدن ،گاز گرفتن مداوم جایی از بدن B این رفتار در فعالیتهای طبیعی دخالت کرده آنرا مختل میکند و منجر به آسیب فرد و نیاز به مداوا می گردد C حتی اگر اختلال هوشی یا نافذ رشد وجود داشته باشد رفتار کلیشه ای و آزار دهنده از شدت کافی برای مد نظر بودن درمان برخوردار است D وسواس عملی و تیک (در اختلال توره) توضیح بهتری برای این اختلال نیست و اختلال محدود به تریکوتیلومانیا یعنی کندن مو نیست E اختلال حاصل آثار یک ماده یا اختلال طبی کلی نیست F این اختلال یک ماه دوام داشته است
Stereotypic Movement Disorder (118)
307.3
54
اختلال دوره شیرخوارگی ،کودکی ،یا نوجوانی ، که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
ته مانده برای اختلالاتی که نمیتوان ملاکهای اختلالات خاص شیرخوارگی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/۳٠