اختلالات مربوط به مصرف مواد

 - Substance- Related Disord
 
1
اختلالات مربوط به الکل
 
ALCOHOL-RELATED DISORDERS (194)
 
2
اختلالات مصرف الکل
 
Alcohol Use Disorders
 
3
وابستگی الکل
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با چند تا از علایم زیر (حد اقل سه تا )که در طول 12 ماه روی می دهند تظاهر میکند 1- تحمل tolerance بصورت نیاز به مقادیر بالاتر برای مستی (مسمومیت) ، کاهش مداوم تاثیر مصرف ، 2- ترک withdrawal بصورت سندرم ترک ، مصرف همان ماده یا مشابه برای جلوگیری از علایم محرومیت 3- ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف میشود 4- میل دائم و تلاشهای ناموفق دائم برای کاهش یا کنترل مصرف ماده 5- وقت زیاد در بدست آوردن ماده یا رهایی از آن 6- کاهش فعالیتهای مهم شغلی اجتماعی تفریحی بخاطر مصرف ماده 7- ادامه مصرف علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن
Alcohol dependence (195)
303.90
4
سو, مصرف الکل
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با یک یا چند تا از علایم زیر که در طول 12 ماه روی می دهند تظاهر میکند 1- مصرف تکراری مواد که به ناتوانی در انجام تعهدات تحصیلی اجتماعی شغلی منجر میشود 2- مصرف تکراری مواد در موقعیتهایی که خطرناک است مثل رانندگی 3- مسایل قانونی تکراری مربوط به مواد 4- مصرف مداوم علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن در تشدید مسائل خانوادگی و بین فردی
Alcohol Abuse (196)
305.00
5
اختلالات ناشی از الکل
 
Alcohol-Induced Disorders
 
6
مسمومیت الکل (مستی)
A-مصرف اخیر الکل B-تغییر رفتار (مثل پرخاشکری ،رفتار نامناسب جنسی ، بی ثباتی خلقی ،اشکال در قضاوت ،اشکال در عملکرد اجتماعی-شغلی )که پس از مصرف الکل ظاهر میشود C-چند تا از نشانه های زیر که پس از مصرف ظاهر می شود مثل راه رفتن بی ثبات ،تکلم مختل ،،ناهماهنگی حرکتی ،نیستاکموس،اختلال حافظه ،اختلال توجه ،اختلال تمرکز ،بهت یا اغما D-علایم مربوط به اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتر تشخیص نیست
Alcohol Intoxication (196)
303.00
7
ترک الکل
A-قطع مصرف برای کسی که مصرف زیاد و طولانی داشته B-چند تا از علایم زیر بعد از قطع ظاهر میشوند :بیش فعالی اتونومیک (مثل ضربان نبض زیاد ،تعریق ) لرزش دست و افزایش لرزش ،تهوع و استفراغ ،بی خوابی ، توهم یا خطای حسی ، اضطراب ،تحرک روانی حرکتی ،تشنج C-علایم موجب اختلال در عملکرد اجتماعی شغلی می گردد D-مسائل ناشی از اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتری نیست .
Alcohol Withdrawal(197)
291.8
8
دلیریوم مسمومیت الکلی
دلیریوم ضمن مسمومیت
Alcohol Intoxication Delirium(129)
291.0
9
دلیریوم ترک الکلی
دلیریوم ضمن ترک
Alcohol Withdrawal Delirium(129)
291.0
10
دمانس مداوم الکلی
دمانس مستمر ناشی از الکل
Alcohol-Induced Persisting Dementia 9152)
291.2
11
اختلالات نسیانی مداوم الکلی
اختلالات حافظه مستمر ناشی ازالکل
Alcohol-Induced Persisting Amnestic Disorder (161)
291.1
12
اختلال پسیکوتیک مربوط به الکل
سایکوز ناشی از الکل
Alcohol-Induced Psychotic Disorder (310)
291.x
13
اختلال پسیکوتیک مربوط به الکل باهذیان
سایکوز مربوط به الکل با هذیان
With Delusion
.5
14
اختلال پسیکوتیک مربوط به الکل با توهم
سایکوز مربوط به الکل با توهم
With Hallucination
.3
15
اختلالات خلقی مربوط به الکل
اختلال خلقی مربوط به الکل
Alcohol-Induced Mood Disorder (370)
291.8
16
اختلالات اضطرابی مربوط به الکل
اختلال اضطرابی ناشی از الکل
Alcohol-Induced Anxiety Disorder (439)
291.8
17
اختلالات کنشی جنسی مربوط به الکل
اختلالات کنش جنسی ناشی از الکل
Alcohol-Induced Sexual Dysfunction (519)
291.8
18
اختلالات خواب مربوط به الکل
اختلالات خواب ناشی از الکل
Alcohol-Induced Sleep Disorder (601)
291.8
19
اختلالات مربوط به الکل که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
اختلالات مربوط به الکل اما ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Alcohol-Related Disorder NOS(204)
291.9
20
اختلالات مربوط آمفتامین (یا مواد وابسته )
 
AMPHETAMINE(OR AMPHETAMINE-LIKE)-RELATED DISORDERS (204)
 
21
اختلال مصرف آمفتامین
 
Amphetamine Use Disorder
 
22
وابستکی به آمفتامین
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با چند تا از علایم زیر (حد اقل سه تا )که در طول 12 ماه روی می دهند تظاهر میکند 1- تحمل tolerance بصورت نیاز به مقادیر بالاتر برای نشئه (مسمومیت) ، کاهش مداوم تاثیر مصرف ، 2- ترک withdrawal بصورت سندرم ترک ، مصرف همان ماده یا مشابه برای جلوگیری از علایم محرومیت 3- ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف میشود 4- میل دائم و تلاشهای ناموفق دائم برای کاهش یا کنترل مصرف ماده 5- وقت زیاد در بدست آوردن ماده یا رهایی از آن 6- کاهش فعالیتهای مهم شغلی اجتماعی تفریحی بخاطر مصرف ماده 7- ادامه مصرف علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن
Amphetamine Dependence (206)
304.40
23
سو, مصرف آمفتامین
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با یک یا چند تا از علایم زیر که در طول 12 ماه روی می دهند تظاهر میکند 1- مصرف تکراری مواد که به ناتوانی در انجام تعهدات تحصیلی اجتماعی شغلی منجر میشود 2- مصرف تکراری مواد در موقعیتهایی که خطرناک است مثل رانندگی 3- مسایل قانونی تکراری مربوط به مواد 4- مصرف مداوم علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن در تشدید مسائل خانوادگی و بین فردی
Amphetamine Abuse (206)
305.70
24
اختلالات ناشی از آمفتامین
 
Amphetamine Induced Disorders
 
25
مسمومیت (مستی و نشئگی )با آمفتامین(یا مواد وابسته )
A-مصرف اخیر ماده B-تغییر غیر انطباقی رفتاری (مثل نشئه ، کندی عاطفه ،پرخاشکری ،تغیرات در مردم آمیزی ، بی ثباتی خلقی ،اشکال در قضاوت ،اشکال در عملکرد اجتماعی-شغلی )که پس از مصرف ظاهر میشود C-چند تا از نشانه های زیر که پس از مصرف ظاهر می شود مثل تاکیکاردی ،برادیکاردی ،اتساع مردمک ،تغیرات فشار ،تعریق یا سرماسرما شدن ،تهوع و استفراغ،کاهش وزن ، کندی روانی حرکتی ،ضعف عضلانی ،آریتمی قلبی،تشنج ،دیستونی ،دیسکینزی،اغما ،توهم D-علایم مربوط به اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتر تشخیص نیست .
Amphetamine Intoxication (207)
.292.89
26
ترک آمفتامین(یا مواد وابسته )
A-قطع مصرف برای کسی که مصرف زیاد و طولانی داشته B-خلق پایین وچند تا از علایم زیر بعد از قطع ظاهر می شوند :احساس خفگی، رویاهای ناخوشایند و روشن ،بیخوابی ،پرخوابی ،افزایش اشتها ،کندی یا تحرک روانی حرکتی C-علایم موجب اختلال در عملکرد اجتماعی شغلی می گردد D-مسائل ناشی از اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتری نیست .
Amphetamine Withdrawal (208)
292.0
27
دلیریوم مسمومیت آمفتامین(یا مواد وابسته )
دلیریوم مسمومیت با آمفتامین
Amphetamine Intoxication Delirium (129)
292.81
28
اختلال پسیکوتیک آمفتامین(یا مواد وابسته )
سایکوز ناشی از آمفتامین
Amphetamine-Induced Psychotic Disorder (310)
292.xx
29
اختلال پسیکوتیک آمفتامین(یا مواد وابسته )با هذیان
با هذیان
With Delusions
.11
30
اختلال سایکوتیک آمفتامین(یا مواد وابسته )با توهم
با توهم
With Hallucinations
.12
31
اختلال خلقی آمفتامین(یا مواد وابسته )
اختلالات خلقی ناشی از آمفتامین
Amphetamine-Induced Mood Disorder (370)
292.84
32
اختلال اضطرابی آمفتامین(یا مواد وابسته )
اختلال اضطرابی ناشی از آمفتامین
Amphetamine-Induced Anxiety Disorder (439)
292.89
33
اختلال کنشی جنسی آمفتامین(یا مواد وابسته )
اختلال در عملکرد جنسی ناشی از آمفتامین
Amphetamine-Induced Sexual Dysfunction (519)
292.89
34
اختلال خواب آمفتامین(یا مواد وابسته )
اختلال خواب ناشی از آمفتامین
Amphetamine-Induced Sleep Disorder (601)
292.89
35
اختلال مصرف آمفتامین(یا مواد وابسته ) که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
اختلالات مربوط به آمفتامین اما ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Amphetamine-Related Disorder NOS (211)
292.9
36
اختلالات مربوط کافئین
 
CAFFEINE-RELATED DISORDERS (212)
 
37
اختلالات ناشی از کافئین
 
CAFFEINE- Induced DISORDERS
 
38
مسمومیت (نشئگی یا مستی)با کافئین
A- مصرف اخیر کافئین بیش از 250 میلی لیتر ( بیش از دو سه فنجان قهوه دم کرده )
B- ظاهر شدن حد اقل 5 تا از علایم زیر پس از مصرف: بیقراری ،عصبانیت ، تحرک ، بیخوابی ، برافروختگی ، دفع زیاد ادرار ،پیچ عضلانی ، تکلم شاخه به شاخه ،آریتمی قلبی یا تاکیکاردی ، گاهی خستگی ناپذیری ،تحرک روانی حرکتی C- علایم فوق باعث اختلال عملکرد تحصیلی ،اجتماعی ،شغلی میگردد D- مسائل ناشی از اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگرتوضیح بهتری نیست .
Caffeine Intoxication (212)
305.90
39
اختلال اضطراب کافئین
اضطراب ناشی از کافئین
Caffeine-Induced Anxiety Disorder (439)
292.89
40
اختلال خواب کافئین
اختلال خواب ناشی از کافئین
Caffeine-Induced Sleep Disorder (601)
292.89
41
اختلال مصرف کافئین که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
اختلالات مربوط به کافئین اما ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Caffeine-Related Disorder NOS (215)
292.9
42
اختلالات مربوط به حشیش
 
CANNABIS-RELATED DISORDERS(215)
 
43
اختلالات مصرف حشیش
 
Cannabis Use Disorders
 
44
وابستگی به حشیش
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با چند تا از علایم زیر (حد اقل سه تا )که در طول 12 ماه روی می دهند تظاهر میکند 1- تحمل tolerance بصورت نیاز به مقادیر بالاتر برای نشئه (مسمومیت) ، کاهش مداوم تاثیر مصرف ، 2- ترک withdrawal بصورت سندرم ترک ، مصرف همان ماده یا مشابه برای جلوگیری از علایم محرومیت 3- ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف میشود 4- میل دائم و تلاشهای ناموفق دائم برای کاهش یا کنترل مصرف ماده 5- وقت زیاد در بدست آوردن ماده یا رهایی از آن 6- کاهش فعالیتهای مهم شغلی اجتماعی تفریحی بخاطر مصرف ماده 7- ادامه مصرف علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن
Cannabis Dependence (216)
304.30
45
سوء مصرف حشیش
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با یک یا چند تا از علایم زیر که در طول 12 ماه روی می دهند تظاهر میکند 1- مصرف تکراری مواد که به ناتوانی در انجام تعهدات تحصیلی اجتماعی شغلی منجر میشود 2- مصرف تکراری مواد در موقعیتهایی که خطرناک است مثل رانندگی 3- مسایل قانونی تکراری مربوط به مواد 4- مصرف مداوم علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن در تشدید مسائل خانوادگی و بین فردی
Cannabis Abuse (217)
305.20
46
اختلالات ناشی از حشیش
 
Cannabis Induced Disorders
 
47
مسمومیت (نشئگی ) با حشیش
A- مصرف اخیر ماده B-تغییر غیر انطباقی رفتاری (مثل نشئه ، احساس کندی زمان ، پرخاشکری ،تغیرات در مردم آمیزی ، بی ثباتی خلقی ،اشکال در قضاوت ،اشکال در عملکرد اجتماعی-شغلی )که پس از مصرف ظاهر میشود C-حد اقل دو تا از نشانه های زیر که پس از مصرف ظاهر می شود مثل : تاکیکاردی ،پرخونی چشم ،افزایش اشتها ، توهم ، خطاهای حسیD-علایم مربوط به اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتر تشخیص نیست .
Cannabis Intoxication (217)
292.89
48
دلیریوم مسمومیت با حشیش
دلیریوم مسمومیت (مستی و نشئه گی ) حشیش
Cannabis Intoxication Delirium (129)
292.81
49
اختلال اضطرابی حشیش
اختلال اضطرابی ناشی از حشیش
Cannabis-Induced Anxiety Disorder (439)
292.89
50
اختلال مصرف حشیش که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
اختلالات مربوط به حشیش که ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Cannabis-Related Disorder NOS (221)
292.9
51
اختلالات مربوط به کوکائین
 
COCAINE-RELATED DISORDERS (221)
 
52
اختلالات مصرف کوکائین
 
COCAINE-USE DISORDERS
 
53
وابستگی به کوکائین
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با چند تا از علایم زیر (حد اقل سه تا )که در طول 12 ماه روی می دهند تظاهر میکند 1- تحمل tolerance بصورت نیاز به مقادیر بالاتر برای نشئه (مسمومیت) ، کاهش مداوم تاثیر مصرف ، 2- ترک withdrawal بصورت سندرم ترک ، مصرف همان ماده یا مشابه برای جلوگیری از علایم محرومیت 3- ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف میشود 4- میل دائم و تلاشهای ناموفق دائم برای کاهش یا کنترل مصرف ماده 5- وقت زیاد در بدست آوردن ماده یا رهایی از آن 6- کاهش فعالیتهای مهم شغلی اجتماعی تفریحی بخاطر مصرف ماده 7- ادامه مصرف علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن
Cocaine Dependence (222)
304.20
54
سوء مصرف کوکائین
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با یک یا چند تا از علایم زیر که در طول 12 ماه روی می دهند تظاهر میکند 1- مصرف تکراری مواد که به ناتوانی در انجام تعهدات تحصیلی اجتماعی شغلی منجر میشود 2- مصرف تکراری مواد در موقعیتهایی که خطرناک است مثل رانندگی 3- مسایل قانونی تکراری مربوط به مواد 4- مصرف مداوم علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن در تشدید مسائل خانوادگی و بین فردی
Cocaine Abuse (223)
305.60
55
اختلالات ناشی از کوکائین
 
COCAINE-INDUCED DISORDERS
 
56
مسمومیت کوکائین
A- مصرف اخیر ماده B-تغییر غیر انطباقی رفتاری (مثل نشئه ، کندی عاطفی ، اضطراب ، پرخاشکری ،تغیرات در مردم آمیزی ، بی ثباتی خلقی ،اشکال در قضاوت ،اشکال در عملکرد اجتماعی-شغلی )که پس از مصرف ظاهر میشود C-حد اقل دو تا از نشانه های زیر که پس از مصرف ظاهر می شود مثل : تاکیکاردی ،یا برادیکاردی ، اتساع مردمک ،تغییرات فشار ، تهوع یا استفراغ ،کاهش وزن ،کندی یا تندی روانی حرکتی ،آریتمی قلبی ،ضعف عضلانی ،کنفوزیون دیسکینزی دیستونی اغما تشنج ،توهم و خطاهای حسی D-علایم مربوط به اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتر تشخیص نیست .
Cocaine Intoxication (223)
292.89
57
ترک کوکائین
A-قطع مصرف برای کسی که مصرف زیاد و طولانی داشته B-خلق پایین وچند تا از علایم زیر بعد از قطع ظاهر می شوند :احساس خستگی ، خفگی، رویاهای ناخوشایند و روشن ،بیخوابی ،پرخوابی ،افزایش اشتها ،کندی یا تحرک روانی حرکتی C-علایم موجب اختلال در عملکرد اجتماعی شغلی می گردد D-مسائل ناشی از اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتری نیست .
Cocaine Withdrawal (225)
292.0
58
دلیریوم مسمومیت کوکائین
دلیریوم مسمومیت کوکائین
Cocaine Intoxication Delirium (129)
292.81
59
اختلال پسیکوتیک کوکائین
سایکوز ناشی از کوکائین
Cocaine-Induced Psychotic Disorder (310)
292.xx
60
اختلال پسیکوتیک کوکائین با هذیان
با هذیان
With Delusion
.11
61
اختلال پسیکوتیک کوکائین با توهم
با توهم
With Hallucination
.12
62
اختلال خلقی کوکائین
اختلال خلقی ناشی از کوکائین
Cocaine-Induced Mood Disorder (370)
292.84
63
اختلال اضطرابی کوکائین
اضطراب ناشی از کوکائین
Cocaine-Induced Anxiety Disorder (439)
292.89
64
اختلال کنشی جنسی کوکائین
اختلال در عملکرد جنسی ناشی از کوکائین
Cocaine-Induced Sexual Dysfunction (519)
292.89
65
اختلال خواب کوکائین
اختلال خواب ناشی از کوکائین
Cocaine-Induced Sleep Disorder (601)
292.89
66
اختلال مصرف کوکائین که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
اختلالات مربوط به کوکائین اما ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Cocaine-Related Disorder NOS (229)
292.9
67
اختلالات مربوط توهم زاها
 
HALLUCINOGEN-RELATED DISORDERS (229)
 
68
اختلالات مصرف توهم زاها
 
HALLUCINOGEN-USE DISORDERS
 
69
وابستگی به توهم زا
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با چند تا از علایم زیر (حد اقل سه تا )که در طول 12 ماه روی می دهند تظاهر میکند 1- تحمل tolerance بصورت نیاز به مقادیر بالاتر برای نشئه (مسمومیت) ، کاهش مداوم تاثیر مصرف ، 2- ترک withdrawal بصورت سندرم ترک ، مصرف همان ماده یا مشابه برای جلوگیری از علایم محرومیت 3- ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف میشود 4- میل دائم و تلاشهای ناموفق دائم برای کاهش یا کنترل مصرف ماده 5- وقت زیاد در بدست آوردن ماده یا رهایی از آن 6- کاهش فعالیتهای مهم شغلی اجتماعی تفریحی بخاطر مصرف ماده 7- ادامه مصرف علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن
Hallucinogen Dependence (230)
304.50
70
سوء مصرف توهم زا
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با یک یا چند تا از علایم زیر که در طول 12 ماه روی می دهند تظاهر میکند 1- مصرف تکراری مواد که به ناتوانی در انجام تعهدات تحصیلی اجتماعی شغلی منجر میشود 2- مصرف تکراری مواد در موقعیتهایی که خطرناک است مثل رانندگی 3- مسایل قانونی تکراری مربوط به مواد 4- مصرف مداوم علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن در تشدید مسائل خانوادگی و بین فردی
Hallucinogen Abuse(231)
305.30
71
اختلالات ناشی از توهم زاها
 
HALLUCINOGEN-INDUCED DISORDERS
 
72
مسمومیت (نشئگی)با توهم زا
A- مصرف اخیر ماده B-تغییر غیر انطباقی رفتاری (مثل افسردگی ، یا اضطراب بارز، عقاید انتساب ، ترس از دچار جنون شدن ، پرخاشکری ،تغییرات در مردم آمیزی ،اشکال در قضاوت ،اشکال در عملکرد اجتماعی-شغلی )که پس از مصرف ظاهر میشود C-تغییرات ادراکی در حالت بیداری کامل و هوشیاری روی می دهد مثل مسخ شخصیت مسخ واقعیت توهمات خطاهای حسی D- حد اقل دو تا از نشانه های زیر که پس از مصرف ظاهر می شود مثل : تاکیکاردی ،یا برادیکاردی ، اتساع مردمک ،آریتمی قلبی ،تعریق،تاری دید ،لرزش ،ناهماهنگی حرکتی E-علایم مربوط به اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتر تشخیص نیست .
Hallucinogen Intoxication (232)
292.89
73
اختلالات ادراکی مستمر مواد توهم زا
A-تجربه مجدد علایم ادراکی که ضمن مسمومیت تجربه شده اند در پی قطع مصرف همان ماده ( مثل توهمات ، خطاهای حسی ،جرقه های نورانی تغییر رنگها )B- علایم موجب اختلال در عملکرد اجتماعی شغلی می گردد C-مسائل ناشی از اختلال طبی کلی مثل ضایعات تشریعی، عفونت مغز ، و صرع های بصری نبوده و اختلال روانی دیگری مثل دلیریوم ، دمانس ، اسکیزوفرنی توضیح بهتری نیست
Hallucinogen Persisting Perception Disorder (flashbacks)(233)
292.89
74
اختلال پسیکوتیک توهم زا با هذیان
با هذیان
With Delusion
.11
75
اختلال پسیکوتیک توهم زا با توهم
با توهم
With Hallucination
.12
76
اختلال خلقی توهم زا
اختلال خلقی ناشی از توهم زاها
Hallucination-Induced Mood Disorder (370)
292.84
77
اختلال اضطرابی توهم زا
اختلال اضطرابی ناشی از توهم زاها
Hallucinogen-Induced Anxiety Disorder (439)
292.89
78
اختلال مصرف توهم زاکه به گونه ای دیگر مشخص نشده است
اختلالات مربوط به توهم زاها اما ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Hallucinohen-Related Disorder NOS(236)
292.9
79
اختلالات مصرف مواد استنشاقی
 
INHALANT-RELATED DISORDERS
 
80
وابستگی به مواد استنشاقی
 
INHALANT-USE DISORDERS
 
81
وابستگی مواد استنشاقی
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با چند تا از علایم زیر (حد اقل سه تا )که در طول 12 ماه روی می دهند تظاهر میکند 1- تحمل tolerance بصورت نیاز به مقادیر بالاتر برای نشئه (مسمومیت) ، کاهش مداوم تاثیر مصرف ، 2- ترک withdrawal بصورت سندرم ترک ، مصرف همان ماده یا مشابه برای جلوگیری از علایم محرومیت 3- ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف میشود 4- میل دائم و تلاشهای ناموفق دائم برای کاهش یا کنترل مصرف ماده 5- وقت زیاد در بدست آوردن ماده یا رهایی از آن 6- کاهش فعالیتهای مهم شغلی اجتماعی تفریحی بخاطر مصرف ماده 7- ادامه مصرف علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن
Inhalat Dependence (238)
304.60
82
سوء مصرف مواد استنشاقی
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با یک یا چند تا از علایم زیر که در طول 12 ماه روی می دهند تظاهر میکند 1- مصرف تکراری مواد که به ناتوانی در انجام تعهدات تحصیلی اجتماعی شغلی منجر میشود 2- مصرف تکراری مواد در موقعیتهایی که خطرناک است مثل رانندگی 3- مسایل قانونی تکراری مربوط به مواد 4- مصرف مداوم علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن در تشدید مسائل خانوادگی و بین فردی
Inhalant Abuse (238)
305.90
83
ترک مواد استنشاقی
 
INHALANT Induced Disorder
 
84
مسمومیت با مواد استنشاقی
A- مصرف زیاد اخیر ، یا مواجهه کوتاه مدت ، یا دوز بالا با مواد استنشاقی فرار B-تغییر غیر انطباقی رفتاری (مثل ستیزه جویی ، تهاجم ،بی احساسی ،قضاوت مختل ، اشکال در عملکرد اجتماعی-شغلی )که پس از مصرف ظاهر میشود C- حد اقل دو تا از نشانه های زیر که پس از مصرف ظاهر می شود مثل : احساس سرگیجه ، نیستاکموس ، ناهماهنگی حرکتی ، تکلم مختل ، راه رفتن بی ثبات ، بیحالی ،رفلکس کند ، کندی روانی حرکتی ،لرزش ، ضعف عضلانی ، دوبینی یا تاری دید ،بهت یا اغما ،نشئه D-علایم مربوط به اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتر تشخیص نیست .
Inhalant Intoxication (239)
292.89
85
دلیریوم مسمومیت با مواد استنشاقی
دلیریوم
Inhalant Intoxication Delirium (129)
292.81
86
دمانس مستمر مواد استنشاقی
دمانس مستمر
Inhalant-Induced Persisting Dementia (152)
292.82
87
اختلال پسیکوتیک مواد استنشاقی
اختلال سایکوتیک
Inhalant-Induced Psychotic Disorder (310)
292.xx
88
اختلال پسیکوتیک مواد استنشاقی با هذیان
با هذیان
With Delution
.11
89
اختلال پسیکوتیک مواد استنشاقی با توهم
با توهم
With Hallucination
.12
90
اختلال خلقی مواد استنشاقی
اختلال خلقی ناشی از مواد استنشاقی
Inhalant-Induced Mood Disorder (370)
292.84
91
اختلال اضطرابی مواد استنشاقی
اختلال اضطراب ناشی از مواد استنشاقی
Inhalant-Induced Anxiety Disorder (439)
292.89
92
اختلال مصرف مواد استنشاقی که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
اختلالات مربوط به مواد استنشاقی که ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Inhalant-Related Disorder NOS(242)
292.9
93
اختلالات مربوط به نیکوتین
 
NICOTINE-RELATED DISORDERS
 
94
اختلالات مصرف نیکوتین
 
Nicotine Use Disorder
 
95
وابستگی به نیکوتین
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با چند تا از علایم زیر (حد اقل سه تا )که در طول 12 ماه روی می دهند تظاهر میکند 1- تحمل tolerance بصورت نیاز به مقادیر بالاتر برای نشئه (مسمومیت) ، کاهش مداوم تاثیر مصرف ، 2- ترک withdrawal بصورت سندرم ترک ، مصرف همان ماده یا مشابه برای جلوگیری از علایم محرومیت 3- ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف میشود 4- میل دائم و تلاشهای ناموفق دائم برای کاهش یا کنترل مصرف ماده 5- وقت زیاد در بدست آوردن ماده یا رهایی از آن 6- کاهش فعالیتهای مهم شغلی اجتماعی تفریحی بخاطر مصرف ماده 7- ادامه مصرف علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن
Nicotine Dependence (243)
305.10
96
اختلال ناشی از نیکوتین
 
Nicotine Induced Disorder
 
97
ترک نیکوتین
A-مصرف روزانه نیکوتین حد اقل بمدت چندین هفته B- قطع مصرف یا کاهش آن برای کسی که مصرف زیاد و طولانی داشته با حد اقل 4 تا از علامت زیر : خلق پایین ، بیخوابی ، تحریک پذیری ، خشم ،احساس ناکامی ،اضطراب ، بیقراری ، اشکال در تمرکز ،کاهش ضربان قلب ،افزایش اشتها ، C-علایم موجب اختلال در عملکرد اجتماعی شغلی می گردد D-مسائل ناشی از اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتری نیست .
Nicotine Withdrawal (244)
292.0
98
اختلال مربوط به نیکوتین که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
اختلالات مربوط به نیکوتین که ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Nicotine-Related Disorder NOS(247)
292.9
99
اختلالات مربوط به مواد افیونی
 
OPIOID-RELATED DISORDERS
 
100
اختلالات مصرف مواد افیونی
 
Opioid Use Disorders
 
101
وابستگی به مواد افیونی (تریاک)
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با چند تا از علایم زیر (حد اقل سه تا )که در طول 12 ماه روی می دهند تظاهر میکند 1- تحمل tolerance بصورت نیاز به مقادیر بالاتر برای نشئه (مسمومیت) ، کاهش مداوم تاثیر مصرف ، 2- ترک withdrawal بصورت سندرم ترک ، مصرف همان ماده یا مشابه برای جلوگیری از علایم محرومیت 3- ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف میشود 4- میل دائم و تلاشهای ناموفق دائم برای کاهش یا کنترل مصرف ماده 5- وقت زیاد در بدست آوردن ماده یا رهایی از آن 6- کاهش فعالیتهای مهم شغلی اجتماعی تفریحی بخاطر مصرف ماده 7- ادامه مصرف علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن
Opioid Dependence (248)
304.00
102
سوء مصرف مواد افیونی (تریاک)
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با یک یا چند تا از علایم زیر که در طول 12 ماه روی می دهند تظاهر میکند 1- مصرف تکراری مواد که به ناتوانی در انجام تعهدات تحصیلی اجتماعی شغلی منجر میشود 2- مصرف تکراری مواد در موقعیتهایی که خطرناک است مثل رانندگی 3- مسایل قانونی تکراری مربوط به مواد 4- مصرف مداوم علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن در تشدید مسائل خانوادگی و بین فردی
Opioid Abuse(249)
305.50
103
اختلال ناشی از مواد افیونی
 
Opioid-Induced Disorders
 
104
مسمومیت مواد افیونی (تریاک)
A- مصرف اخیر مواد افیونی B-تغییر غیر انطباقی رفتاری (مثل نشئه اولیه ،و در پی آن بیحالی ، ،بی احساسی ، تحریک یا کندی روانی حرکتی ، قضاوت مختل ، اشکال در عملکرد اجتماعی-شغلی )که پس از مصرف ظاهر میشود C- انقباض مردمک (یا اتساع مردمک بدلیل آنوکسی ناشی از مسمومیت شدید ) و یک یا بیشتر از نشانه های زیر که پس از مصرف ظاهر می شود مثل : خواب آلودگی یا اغماء ، تکلم مختل ، اختلال توجه یا حافظه D- علایم مربوط به اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتر تشخیص نیست .
Opioid Intoxication (249)
292.89
105
ترک مواد افیونی (تریاک)
A-قطع یا کاهش مصرف برای کسی که مصرف زیاد و طولانی داشته B- سه تا یا بیشتر از علایم زیر: خلق پایین ،تهوع و استفراغ ، دردهای عضلانی ، آبریزش از چشم و بینی ، اتساع مردمک و سیخ شدن موها و یا تعریق ،اسهال ، خمیازه ،بیخوابی ،تب C-علایم موجب اختلال در عملکرد اجتماعی شغلی می گردد D-مسائل ناشی از اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتری نیست .
Opioid Withdrawal (250)
292.0
106
دلیریوم مواد افیونی
دلیریوم مسمومیت تریاک
Opioid Intoxication Delirium(129)
292.81
107
اختلال پسیکوتیک مواد افیونی
سایکوز ناشی از مواد افیونی
Opioid-Induced Psychotic Disorder(310)
292.xx
108
اختلال پسیکوتیک مواد افیونی با هذیان
با هذیان
With Delution
.11
109
اختلال پسیکوتیک مواد افیونی با توهم
با توهم
With Hallucination
.12
110
اختلال خلقی مواد افیونی
اختلالات خلقی ناشی از مواد افیونی
Opioid-Induced Mood Disorder (370)
292.84
111
اختلال کنش جنسی مواد افیونی
اختلال عملکرد جنسی ناشی از مواد افیونی
Opioid-Induced Sexual Dysfunction (519)
292.89
112
اختلال خواب مواد افیونی
اختلال خواب ناشی از مواد افیونی
Opioid-Induced Sleep Disorder (601)
292.89
113
اختلال مصرف مواد افیونی که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
اختلالات مربوط به تریاک که ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Opioid-Related Disorder NOS(255)
292.9
114
اختلالات مربوط به فن سیکلیدین (یا مواد وابسته )
 
PHENCYCLIDINE (OR PHENCYCLIDINE-LIKE)-RELATED DISORDERS(255)
 
115
اختلالات مصرف فن سیکلیدین
 
PHENCYCLIDINE USE DISORDERS
 
116
وابستگی به فن سیکلیدین
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با چند تا از علایم زیر (حد اقل سه تا )که در طول 12 ماه روی می دهند تظاهر میکند 1- تحمل tolerance بصورت نیاز به مقادیر بالاتر برای نشئه (مسمومیت) ، کاهش مداوم تاثیر مصرف ، 2- ترک withdrawal بصورت سندرم ترک ، مصرف همان ماده یا مشابه برای جلوگیری از علایم محرومیت 3- ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف میشود 4- میل دائم و تلاشهای ناموفق دائم برای کاهش یا کنترل مصرف ماده 5- وقت زیاد در بدست آوردن ماده یا رهایی از آن 6- کاهش فعالیتهای مهم شغلی اجتماعی تفریحی بخاطر مصرف ماده 7- ادامه مصرف علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن
Phencyclidine Dependence (256)
304.90
117
سوء مصرف فن سیکلیدین
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با یک یا چند تا از علایم زیر که در طول 12 ماه روی می دهند تظاهر میکند 1- مصرف تکراری مواد که به ناتوانی در انجام تعهدات تحصیلی اجتماعی شغلی منجر میشود 2- مصرف تکراری مواد در موقعیتهایی که خطرناک است مثل رانندگی 3- مسایل قانونی تکراری مربوط به مواد 4- مصرف مداوم علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن در تشدید مسائل خانوادگی و بین فردی
Phencyclidine Abuse(257)
305.90
118
اختلالات ناشی از فن سیکلیدین
 
PHENCYCLIDINE INDUCED DISORDERS
 
119
مسمومیت با فن سیکلیدین
A- مصرف اخیر مواد B-تغییر غیر انطباقی رفتاری (مثل ،ستیزه جویی ،تهاجم ،رفتارهای غیر منتظره ، تحریک یا کندی روانی حرکتی ، قضاوت مختل ، اشکال در عملکرد اجتماعی-شغلی )که پس از مصرف ظاهر میشود C- ضمن یک ساعت یا کمتر بعد مصرف دو یا بیشتر از نشانه های زیر ظاهر می شود نیستاکموس ،بالارفتن فشار یا تاکیکاردی ،کرختی یا کاهش حساسیت به درد ، آتاکسی ،دیزآرتری ،انقباض یا سفتی عضلانی ،تشنج یا اغماء ،تشدید بیمارگونه حس شنوایی D- علایم مربوط به اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتر تشخیص نیست .
Phencyclidine Intoxication (257)
292.89
120
دلیریوم فن سیکلیدین
دلیریوم مسمومیت با فنسیکلیدین
Phencyclidine Intoxication Delirium (129)
292.81
121
اختلال پسیکوتیک فن سیکلیدین
سایکوتیک ناشی از فنسیکلیدین
Phencyclidine-Induced Psychotic Disorder (310)
292.xx
122
اختلال پسیکوتیک فن سیکلیدین با هذیان
با هذیان
With Delution
.11
123
اختلال پسیکوتیک فن سیکلیدین با توهم
با توهم
With Hallucination
.12
124
اختلال خلقی فن سیکلیدین
اختلال خلقی ناشی از فنسیکلیدین
Phencyclidine-Induced Mood Disorder (370)
292.84
125
اختلال اضطرابی فن سیکلیدین
اضطراب ناشی از فنسیکلیدین
Phencyclidine-induced Anxiety Disorder (439)
292.89
126
اختلال مصرف فن سیکلیدین که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
اختلالات مربوط به فنسیکلیدین که ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Phencyclidine-Related Disorder NOS(261)
292.9
127
اختلالات مربوط به مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
 
SEDATIVE,HYPNOTIC,OR ANXIOLYTIC- RELATED DISORDERS (261)
 
128
اختلالات مصرف مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
 
SEDATIVE,HYPNOTIC,OR ANXIOLYTIC- USE DISORDERS
 
129
وابستگی به مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با چند تا از علایم زیر (حد اقل سه تا )که در طول 12 ماه روی می دهند تظاهر میکند 1- تحمل tolerance بصورت نیاز به مقادیر بالاتر برای نشئه (مسمومیت) ، کاهش مداوم تاثیر مصرف ، 2- ترک withdrawal بصورت سندرم ترک ، مصرف همان ماده یا مشابه برای جلوگیری از علایم محرومیت 3- ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف میشود 4- میل دائم و تلاشهای ناموفق دائم برای کاهش یا کنترل مصرف ماده 5- وقت زیاد در بدست آوردن ماده یا رهایی از آن 6- کاهش فعالیتهای مهم شغلی اجتماعی تفریحی بخاطر مصرف ماده 7- ادامه مصرف علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن
Sedative,Hypnotic,or Anxiolytic Dependence(262)
304.10
130
سومصرف به مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با یک یا چند تا از علایم زیر که در طول 12 ماه روی می دهند تظاهر میکند 1- مصرف تکراری مواد که به ناتوانی در انجام تعهدات تحصیلی اجتماعی شغلی منجر میشود 2- مصرف تکراری مواد در موقعیتهایی که خطرناک است مثل رانندگی 3- مسایل قانونی تکراری مربوط به مواد 4- مصرف مداوم علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن در تشدید مسائل خانوادگی و بین فردی
Sedative,Hypnotic,or Anxiolytic Abuse(263)
305.40
131
اختلالات ناشی از مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
 
SEDATIVE,HYPNOTIC,OR ANXIOLYTIC- INDUCED DISORDERS
 
132
مسمومیت با مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
A- مصرف اخیر ماده مسکن منوم یا اضطراب زدا B-تغییر غیر انطباقی رفتاری (مثل ،رفتارهای نامتناسب جنسی ، بی ثباتی خلقی ،رفتارهای غیر منتظره ، تحریک یا کندی روانی حرکتی ، قضاوت مختل ، اشکال در عملکرد اجتماعی-شغلی )که پس از مصرف ظاهر میشود C- یک یا چند نشانه به فاصله کوتاهی بعد مصرف ظاهر می شود تکلم مختل ، نیستاکموس ،ناهماهنگی حرکتی ، راه رفتن بی ثبات ،اختلال توجه و حافظه ،بهت یا اغماء D- علایم مربوط به اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتر تشخیص نیست .
Sedative,Hypnotic,or Anxiolytic Intoxication(263)
292.89
133
ترک مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
A- قطع یا کاهش مصرف برای کسی که مصرف زیاد و طولانی داشته B- دو یا بیشتر از علایم زیر: بیش فعالی اتونومیک مثل عرق کردن یا نبض بالا ،تهوع و استفراغ ، بیخوابی ، توهمات و خطاهای حسی اضطراب ، تندی سایکوموتور ، تشنج C-علایم موجب اختلال در عملکرد اجتماعی شغلی می گردد D-مسائل ناشی از اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتری نیست .
Sedative,Hypnotic,or Anxiolytic Withdrawal(264)
292.0
134
دلیریوم مسمومیت مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
دلیریوم مسمومیت با مواد فوق
Sedative,Hypnotic,or Anxiolytic Intoxication Delirium(129)
292.81
135
دلیریوم ترک مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
دلیریوم ترک مواد فوق
Sedativce,Hypnotic,or Anxiolytic Withdrawal Delirium (129)
292.81
136
دمانس مستمر ناشی از مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
دمانس ناشی از مواد فوق
Sedativce,Hypnotic,or Anxiolytic Induced Persiting Dementia (152)
292.82
137
سندرم نسیانی مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
سندرم نسیانی ناشی از مواد فوق
Sedativce,Hypnotic,or Anxiolytic Induced Persisting Amnestic Delirium (161)
292.83
138
اختلالات پسیکوتیک مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
سایکوز ناشی از مواد فوق
Sedative,Hypnotic,or Anxiolytic-Induced Psychotic Disorder(310)
292.xx
139
اختلالات پسیکوتیک مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا با هذیان
با هذیان
With Delution
.11
140
اختلالات پسیکوتیک مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا با توهم
با توهم
With Hallucination
.12
141
اختلالات خلقی مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
اختلال خلقی ناشی از مواد فوق
Sedative,Hypnotic-or Anxiolytic- Induced Mood Disorder (370)
292.84
142
اختلال اضطرابی مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
اختلال اضطرابی ناشی از مواد فوق
Sedative-Hypnotic-or Anxiolytic-Induced Anxiety Disorder(439)
292.89
143
اختلال کنشی جنسی مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
اختلال عملکردی جنسی ناشی از مواد فوق
Sedative-Hypnotic-or Anxiolytic-Induced Sexual Dysfuncation(519)
292.89
144
اختلال خواب مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
اختلالات خواب ناشی از مواد فوق
Sedative-Hypnotic-or Anxiolytic Induced Sleep Disorder (601)
292.89
145
اختلتل مصرف مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
اختلالات مربوط به مصرف مواد فوق که ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Sedative-Hypnotic-or Anxiolytic-Related Disorder NOS(269)
292.9
146
اختلال مربوط مواد چند کانه
 
Polysubstance-Related Disorder
 
147
وابستگی به مواد چندگانه
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با چند تا از علایم زیر (حد اقل سه تا )که در طول 12 ماه روی می دهند تظاهر میکند 1- تحمل tolerance بصورت نیاز به مقادیر بالاتر برای نشئه (مسمومیت) ، کاهش مداوم تاثیر مصرف ، 2- ترک withdrawal بصورت سندرم ترک ، مصرف همان ماده یا مشابه برای جلوگیری از علایم محرومیت 3- ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف میشود 4- میل دائم و تلاشهای ناموفق دائم برای کاهش یا کنترل مصرف ماده 5- وقت زیاد در بدست آوردن ماده یا رهایی از آن 6- کاهش فعالیتهای مهم شغلی اجتماعی تفریحی بخاطر مصرف ماده 7- ادامه مصرف علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن
Polysubstance Dependence(270)
304.80
148
اختلال مربوط به سایر مواد (یا ناشناخته )
 
OTHER(OR UNKNOWN)SUBSTANCE-RELATED DISORDERS(270)
 
149
اختلال مصرف سایر مواد (یا ناشناخته )
 
OTHER(OR UNKNOWN)SUBSTANCE-USE DISORDERS
 
150
وابستگی به مواد دیگر یا ناشناخته
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با چند تا از علایم زیر (حد اقل سه تا )که در طول 12 ماه روی می دهند تظاهر میکند 1- تحمل tolerance بصورت نیاز به مقادیر بالاتر برای نشئه (مسمومیت) ، کاهش مداوم تاثیر مصرف ، 2- ترک withdrawal بصورت سندرم ترک ، مصرف همان ماده یا مشابه برای جلوگیری از علایم محرومیت 3- ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف میشود 4- میل دائم و تلاشهای ناموفق دائم برای کاهش یا کنترل مصرف ماده 5- وقت زیاد در بدست آوردن ماده یا رهایی از آن 6- کاهش فعالیتهای مهم شغلی اجتماعی تفریحی بخاطر مصرف ماده 7- ادامه مصرف علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن
Other (or Unknown) Substance Dependence (176)
304.90
151
سوء مصرف مواد دیگر یا ناشناخته
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با یک یا چند تا از علایم زیر که در طول 12 ماه روی می دهند تظاهر میکند 1- مصرف تکراری مواد که به ناتوانی در انجام تعهدات تحصیلی اجتماعی شغلی منجر میشود 2- مصرف تکراری مواد در موقعیتهایی که خطرناک است مثل رانندگی 3- مسایل قانونی تکراری مربوط به مواد 4- مصرف مداوم علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن در تشدید مسائل خانوادگی و بین فردی
Other (or Unknown)Substance Abuse(182)
305.90
152
دیگر اختلالات ناشی از مصرف سایر مواد (یا ناشناخته )
 
OTHER(OR UNKNOWN)SUBSTANCE-INDUCED DISORDERS
 
153
مسمومیت با مواد دیگر یا ناشناخته
A- مصرف اخیر ماده ناشناخته B-تغییر غیر انطباقی رفتاری (مثل ،رفتارهای نامتناسب جنسی ، بی ثباتی خلقی ،رفتارهای غیر منتظره ، تحریک یا کندی روانی حرکتی ، قضاوت مختل ، اشکال در عملکرد اجتماعی-شغلی )که پس از مصرف ظاهر میشود C- یک یا چند نشانه به فاصله کوتاهی بعد مصرف ظاهر می شود تکلم مختل ، نیستاکموس ،ناهماهنگی حرکتی ، راه رفتن بی ثبات ،اختلال توجه و حافظه ،بهت یا اغماء D- علایم مربوط به اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتر تشخیص نیست .
Other (or Unknown)Substance Intoxication(183)
292.89
154
ترک مواد دیگر یا ناشناخته
A- قطع یا کاهش مصرف برای کسی که مصرف زیاد و طولانی داشته B- دو یا بیشتر از علایم زیر: بیش فعالی اتونومیک مثل عرق کردن یا نبض بالا ،تهوع و استفراغ ، بیخوابی ، توهمات و خطاهای حسی اضطراب ، تندی سایکوموتور ، تشنج C-علایم موجب اختلال در عملکرد اجتماعی شغلی می گردد D-مسائل ناشی از اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتری نیست .
Other (or Unknown) Substance Withdrawal (184)
292.0
155
دلیریوم مواد دیگر یا ناشناخته
دلیریوم
Other (or Unknown)Substance-Induced Delirium (129)
292.81
156
دمانس مداوم مواد دیگر یا ناشناخته
دمانس
Other (or Unknown)Substance-Induced Persisting Dementia(152)
292.82
157
اختلال نسیانی مداوم مواد دیگر یا ناشناخته
اختلال نسیانی
Other(or Unknown)substance-Induced Persisting Amnestic Disorder (161)
292.83
158
اختلال پسیکوتیک مواد دیگر یا ناشناخته
سایکوز ناشی
Other (or Unknown)Substance-Induced Psychotic Disorder (310)
292.xx
159
اختلال پسیکوتیک مواد دیگر یا ناشناخته با هذیان
با هذیان
With Delution
.11
160
اختلال پسیکوتیک مواد دیگر یا ناشناخته با توهم
با توهم
With Hallucination
.12
161
اختلال خلقی مواد دیگر یا ناشناخته
اختلال خلقی ناشی
Other (or Unknown)Substance-Induced Mood Disorder (370)
292.84
162
اختلال اضطرابی مواد دیگر یا ناشناخته
اختلال اضطرابی ناشی
Other )or Unknown)Substance-Induced Anxiety Disorder(439)
292.89
163
اختلال کنش جنسی مواد دیگر یا ناشناخته
اختلال کنشی جنسی ناشی
Other (or Unknown) Substance-Induced Sexual Dysfunction(519)
292.89
164
اختلال خواب مواد دیگر یا ناشناخته
اختلال خواب ناشی
Other (or Unknown)Substance-Induced Sleep Disorder (601)
292.89
165
اختلال مصرف مواد دیگر یا ناشناخته که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
اختلالات مربوط به مصرف مواد دیگر که ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Other (or Unknown) Substance-Related Disorder NOS(272)
292.9
 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/٢٩