خانواده یکی از قدیمی ترین نهادهای اجتماعی و سنگ بنای جامعه بوده و در جوامع مختلف دارای نقش، پایگاه و منزلت ویژه ای است به گونهای که هیچ جامعه بشری بدون خانواده برپا نمیماند .
یکی از مهمترین علل نداشتن تمایل به ازدواج رسمی وتشکیل خانواده در غرب عدم اعتماد طرفین به یکدیگر برای ادامه زندگی است، بنابر این سعی می شود برای مدتی قبل از ازدواج رسمی زندگی مشترک داشته باشند، تا شناخت بیشتری کسب کنند که گاهی تا چندین سال ادامه می یابد و بیشتر آنها به جدایی می انجامد و زنان آسیب زیادی از این رابطه می بینند. گاهی چندین بچه از پدران و یا مادران مختلف در این خانواده ها با هم زندگی می کنند. واضح است که چقدر عدم ثبات روحی و خطرات مسایل تربیتی ناشی از آن ،این خانوده ها را تهدید می کند.

کودکانی که در غرب دارای خانواده های غیر قانونی هستند و بطور غیر رسمی زندگی می کنند 73 برابر بیشتر مورد سو استفاده و بد رفتاری واقع می شوند.

تحقیقات گویای این امر است که زنانی که اصلا ازدواج نکرده اند در مقایسه با آنانکه حداقل یک بار ازدواج کرده اند بیش از دو برابر مورد جرم واقع می شوندبر اساس تحقیقاتی ، در انگلیس از هر 6 زن در معرض خطر یکی از آنها هر سه روز توسط همسر و یا همسر سابقش کشته می شود.


نتیجه تضعیف بنیاد خانواده، افزایش آسیب های اجتماعی و جرم در جامعه است ، براین اساس  افزایش نرخ طلاق، بالا رفتن سن ازدواج و کاهش درخواست برای ازدواج نشانه آن است که نهاد خانواده نتوانسته به درستی احساس رضایتمندی در اعضای خود به وجود آورد.

..
خانواده یک گروه خویشاوندی است که در اجتماعی کردن فرزندان و براوردن برخی نیاز های بنیادی دیگر ، مسئولیت اصلی را به عهده دارد .
خانواده مرکب از افرادی است که از طریق خون ، ازدواج یا فرزند خاندگی به یکدیگر مربوط و منسوب بوده ، برای مدتی طولانی و مشخص با هم زندگی می کنند .تصویر ذهنی ما از خانواه با توجه به نوع اجتماعی شدنمان متشکل از شوهر ، زن و فرزندان است . اما باید توجه داشت که از فرهنگی به فرهنگ دیگر تنوع بسیاری در ساخت خانواه ملاحظه می شود که می توناند به صورت های گوناگونی در جوامع مختلف وجود داشته باشد.
تک همسری : ازدواج یک زن با یک مرد ، و این شایع ترین صورت زناشویی را تشکیل می دهد .
چند همسری : ازدواج یک شخص ، اعم از زن یا مرد ، با بیش از یک همسر .
چند شوهر ی : نوعی چند همسری است که ازدواج یک زن با بیش از یک مرد را مشخص می کند .
چند زنی : یکی از صورت های چند همسری است که ازدواج یک مرد با بیش ازیک زن را مشخص می کند .
خویشاوندی :
به شبکه ی وسیعی از روابط بین افراد گفته می شود که از طریق نسبی یا سبب از طریق فرزند پذیری به یکدیگر مرتبط اند.به وسیله نظام خویشاوندیمی توانیم مناسباتی راکه میان خانواه ها موجود است سازمان داده و مشخص کنیم .
با تغییر الگوی جوامع از کشاورزی به صنعتی ، کارکرد ها و اقتدار خانواده همراه با ان دگرگون می شود .عمده ترین پیامد تغییر خانواده ها از سنتی و کشاورز بودن به شهری و صنعتی شدمن ، تحول از نظام خویشاوندی گسترده به خانوادهی هسته ایست .
با تغییر کارکرد خانواده ، از یک واحد تولیدیو مصرفی به یک واحد مصرفی صرف ، دیگر نیازی به ستفاده از تعداد فرزندان بسیار و اعضای خانواده ی وسیع وجود نداشته که درکار خانوادگی ، به طور دسته جمعی شرکت جویند .در جوامع شهری ، شهری خانواده با جمعیت کمتر در براوردن نیاز ها موفق از خانواده ایست که فرزندان بیشتری را داراست .
آثار صنعتی شدن بر خانواده :
در عصر جدید که تولید اقتصادی از خانواده به کار خانه منتقل شده است ، برای موسسات آموزشی رسمی ( مثل مدرسه و..) ضروری است تا نقش بیشتری را در فرایند اجتماعی شدن ایفا کنند . امروز ه با توجه به تخصصی شدن مشاغل در جوامع صنعتی تنها مدارس فنی و حرفه ایی و دانشگاه ها قادر به اموزش چنین مهارت ها و اموزش آن به افراد هستند .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۸