گنجی که در درون شما نهفته است
بسیاری از افراد از این گنج خبر ندارند . گنجی که ثروت بی پایان است و دور انسان را احاطه کرده است در درون انسان یک معدن طلاست و هر چه را که بخواهید میتوانید از درون این معدن می توانید بیرون بیاورید.
مانند یک قوه مغناطیستی که می تواند یک وزنه سنگین تر از خودمان بردارد . به همین نحو در 2 نوع انسان وجود دارد .
انسان مغناطیس دار : که سرشار از ایمان و اعتماد به نفس است .
و انسان دیگر که قوه مغناطیس خود را از دست داده است و سرشار از ترس و تردید ، نگرانی و ناامیدی است که وقتی برای چنین انسانی فرصت هایی پیش می آید او با شکست به آن می نگرد و چنین انسانی پیشرفت نخواهد کرد .
و شما باید بکوشید که یک انسان مغناطیس دار باشید و به راز بزرگ کلید اعصار دست یابید .
و این راز همان نیروی اعجاز انگیز در ضمیر باطن شماست و در آخرین جایی که مردم ممکن است در جستجویش باشند.

در ژرفای ضمیر شما خود بی پایانی – قدرت بی انتها و مجموعه لایتناهی و بی پایانی از چیزهایی که برای رشد و اظهار وجود لازم است وجود دارد . هوش سرشار که در ذهن شماست و آنچه را که بخواهید این ذهن در اختیارتان می گذارد.
در زندگی به آنچه باور داشته باشید زندگی نیز به دنبال آن می رود .
قانون ذهن شما قانون باورات یعنی باید به باورکردن باور داشته باشید.
و باور همان اندیشه ای است که در ذهن شماست این یک اصل بسیار مهم سادهاست .
کلید تجارب ، حوادث، شرایط و اعمال عکس العمل ضمیر باطن شما را در برابر اندیشه ها نشان می دهد. و آنچه که مهم است اعتقاد داشتن به چیزی نیست بلکه این نفس باور داشتن است که در انتها به نتیجه می رسد . راز باور داشتن به چیزهای خرافات ، ترسها و ... دست بردارید . اندیشه مقدمه عمل است
دوگانگی ذهن : یک ذهن دارای 2 ویژگی
شما فقط یگ ذهن دارید ولی ذهن شما دارای دو ویژگی متفاوت است: ذهن درون ذاتی ، ذهن برون ذاتی
ذهن خودآگاه ، ذهن ناخودآگاه ، ذهن بیدار و ذهن در خواب ، ذهن سطحی و ذهن غیر سطحی ، ذهن ارادی و ذهن غیر ارادی
ضمیر باطن را می توان به خاک تشبیه کرد که در آن انواع بذرها اعم از نیک و بد می روید .
در ذهنتان هیچگاه یک جمله منفی را کامل نکنید و فوا آن را برعکس کنید و خواهید دید که چه اتفاقاتی عجیبی در زندگی شما رخ خواهد دارد .
ایده ها و آرزوها را می توان با تکرار کردن، ایمان داشتن و در انتظار نشستن به ضمیر باطن منتقل کرد و فراموش نکنید که هوش ما به عالم کائنات ارتباط دارد .
و ضمیر باطن شما سازنده بدن شماست و می تواند شما را درمان کند و با این تفکر هر شب که از سلامتی کامل برخوردارید بخواب روید . هر اندیشه ای یک علت است وهر حالت و شرایطی معلول.
قانون زندگی ، قانون باور است
و باور عبارت از اندیشه ای است که در ذهن شماست و چیزهایی را که به شی صدمه می زند وآزار می رساند را باور نکنید
اندیشه هایتان را تغییر دهید تا سرنوشتتان عوض ود .
ضمیر باطن شما مرکز عواطف و ذهن خلاق شماست و ضمیر باطن وقتی ایده ای را جذب می کند به اجرا گذاشتن آن را شروع می کند . و ضمیر باطن روی یک فکر خوب و هم روی یک ایده بد عمل می کند و ذهن خودآگاه شما و ذهن ناخودآگاه شما ذهن تعقل کردن شماست که به انتخاب می پردازد .
تلقینات :
تلقین عبارت از عمل یا فکر که وارد ذهن کسی می شود و یک فرآیند ذهنی است که طرف آن را میپذیرد و یا به مرحله اجرا می گذارد و تلقین فی نفسه قدرتی ندارد مگر اینکه اندیشه ما آن را قبول کند .
تلقینات منفی مانند ترس و اضطراب می تواند در نیروی اراده و تصمیم گیری ایجاد خلل کند و هیچ ضرورتی ندارد که تحت تاثیر تلقینات مخرب ونگران کننده قرار بگیرید .
چنانکه خیر اندیش باشید خیر و خوشی به دنبال خواهد آمد . ولی چنانچه اندیشهای بد به خود راه دهید بدی ها نصیبتان می شود . شما همانید که در طول روز می اندیشید .
شما باید از نقطه نظر حقایق جاودانی و اصول زندگی به تفکر بپردازید نه از نقطه جهالت و نقطه ترس و خرافات.
آنچه روی ضمیر باطن نقش می بندد به تجلی می پردازد:
ویلیم جمز پدر روانشناسی آمریکا اظهار داشت قدرتی که جهان را به حرکت در می آورد ودر ضمیر باطن نهفته است . ضمیر باطن شما باهوش بیکران و حکمت بی پایان قرین است و به وسیله چشمه های پنهانی که قانون زندگی خوانده می شود سیراب میگردد. و این ضمیر آسمان و زمین را زیر و رو میکند . بنابراین شما باید ایده عملی درست وافکار سازنده را روی آن نقش کنید تا حاصل خوبی به دست آید .
تمام سرخوردگیهای انسان ناشی از این است که آرزوهای خود را تحقق نیافته می بینید .
هیچ گاه در مقابل ضمیر باطن کوتاه نیایید و در این صورت است که او از شما اطاعت خواهد کرد شما باید شعور خودآگاه را با بهترین افکار سازنده ، مشغول بدارید به همان طور که آب شکل ظرف را که در آن ریخته می شود به خود می گیرد . اصل زندگی درون شما هم طبق مادیت افکارتان جریان می یابد .
حضرت عیسی (ع) به کرات به یارانش تاکید می کرد که بر طبق ایمانتان با شما سلوک خواهد شد و هر بذر چیزی شبیه خود را به وجود خواهد آورد .
یک اصل شفا دهنده جهانی
قویترین وسیله درمان و قویترین وسیله تلقین به نفس است
اکثر پزشکان مدعی هستند که تمام معالجاتی که انجام می دهد به وسیله تلقین صورت می گیرد و جز این چیزی نیست . یک نیروی واحد که در ضمیر باطن بیمار نهفته است از ایمان بیمار به شفا یافتن سرچشمه می گیرد .
منشا تمام بیماریها در فکر است. هیچ چیز روی تن ظاهر نخواهد شد مگر اینکه الگوی مشابه آن در ذهن وجود داشته باشد .
در تمام جهان یک اصل درمانی وجود دارد . که در همه موجودات اعم از حیوانات ، گیاهان ، باد ، زمین در حال فعالیت است. که هم در نباتات در فلزات و غیر فلزات به صورت ذاتی و طبق قانون طبیعی رشدانجام وظیفه می کند.
در روش معالجه توسط ذهن ، این کار را نیز می توان از راه دور سوار ذهن انجام داد و بیماری را شفا داد.
معالجه از راه دور در مقابل و در تضاد با معالجه حضوری قرار نمی گیرد . زیرا ذهن جهانی بر همه جا حاکم است و این کار توسط یک حرکت آگاهان اندیشه اش انجام می گیرد .
برای بدست آوردن سلامتی ، آرامش و ... در جستجوی چیزی بر آیید که شما را درمان می کند و این هدایت صحیح ضمیر باطن ، هم تن و هم روان را درمان می کند .
تکنیک های عملی در درمان روانی :
ایمان با قوه ادراک توام است . نیایش خواسه صمیمانه روح است و خواسته شما نیایش شماست. و نیایش از ژرفترین نیازهای شما نشات می گیرد.
آرزوهای شما عبارت از دعاهای شما است . یک تصویر ذهنی به هزار دلار می ارزد و آن توسط ایمان را سخنان مورد پشتیبانی قرار می گیرد و به مرحله عمل در می آورد .
با تفکر به محبت و جلال خداوند به امواج الکترونیک هماهنگی ، سلامتی و آرامش وآسایش را به سوی خود جذب کنید .
ضمیر باطن به سوی زندگی است :
ضمیر باطن شما با زندگی بی نهایت و حکمت بی پایان در تماس است و ایده ها و انگیزه هایش همیشه به سوی زندگی است .
ایمان موجود در ضمیر باطن شما را بی عیب می کند :
مرد جوانی که برای شنیدن سخنرانی درباره قدرت شفادهنده ضمیر باطن می آمده دچار درد شدیدی شد (چشم درد) دکترها عمل جراحی را واجب دانستند
اما او به خود گفت: ضمیر باطن چشمان مرا ساخته است و همین ضمیر باطن هم مرا شفا خواهد داد . او هر شب موقع خواب خود را به حالت نیمه خواب می برد به حالت خلسه فرو می رفت وتوجه خود را از سایر اشیاء قطع می کرد و به چشم خود متمرکز می کرد. اینکه دکترها به او می گویند (معجزه ای رخ داده است) او هر شب به مدت 5 دقیقه این جمله را تکرار می کرد . در پایان 3 هفته چشمانش شفا یافت .
بدن انسان هر 9 ماه یکبار از نو ساخته می شود . با تغییر دادن افکارتان بدنتان را تغییر بدهید و آن را همچنان در حال تغییر نگاه بدارید .
افکار مانند حسد ، ترس ، نگرانی و اضطراب به خود و اعصاب شما آسیب رسانده و شما را به اعراض گوناگون عصبی و دماغی گرفتار می کند. نیکی و خوبی را تایید کنید تا شادی و خوشحال وارد زندگیتان شود .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٢