داروهای ضدافسردگی، مانعی در برابر آسیب رساندن به دیگران

داروهای ضدافسردگی میزان سروتونین را در مغز بالا می‌برند. به نظر می‌رسداین تاثیر،‌ باعث می‌شود که افراد تمایلی به آسیب رساندن یا تنبیه کردندیگران نداشته باشند، حتی اگر به نفع افراد بیشتری باشد.

 اگر به شما بگویند یک نفر را جلوی قطار هل بدهید،‌ این کاررا می‌کنید؟ اگر این کار باعث نجات جان 5 نفر دیگر بشود چه؟ آن‌وقت قبولمی‌کنید؟ اگر داروی ضدافسردگی مصرف کنید به احتمال زیاد پاسختان خیر است.

داروهای معمول ضدافسردگی،‌ مقدار ماده سروتونین را در مغز افراد بالامی‌برند. به گزارش نیوساینتیست، بالا رفتن سروتونین،‌ روی رفتار اجتماعی وقضاوت‌های اجتماعی افراد تاثیر می‌گذارد.

محققین دانشگاه کمبریج با مقایسه تاثیر قرص‌های ضدافسردگی که میزانسروتونین مغز را بالا می‌برند با دارونماها، پی بردند که افرادی کهسروتونین مغزشان به واسطه دارو بالا می‌رود، 10 درصد کم‌تر ‌احتمال کم‌دارد که به دیگران آسیب برسانند، حتی اگر این آسیب رساندن به نفع افرادبیشتری باشد.

همچنین آن‌ها افراد را در یک بازی شرکت دادند که در آن، به آن‌ها گفتهمی‌شد می‌توانند پیشنهاد شریک شدن در مقداری پول را بپذیرند یا رد کنند. اگر می‌پذیرفتند، پول بین دو نفر تقسیم می‌شد و اگر نمی‌پذیرفتند، به هیچکدام هیچ پولی نمی‌رسید. افرادی که تحت تاثیر داروی ضدافسردگی بودند، بانسبت بسیار بالاتری، پیشنهاد شراکت را می‌پذیرفتند، به جای این که تصمیمبگیرند با رد کردن پیشنهاد و خالی گذاشتن دست طرف مقابل، او را تنبیه کنند.

بنابراین، احتمال آسیب‌رساندن به دیگران و یا تنبیه کردن آن‌ها در افرادیکه داروی ضدافسردگی مصرف می‌کنند پایین می‌آید. به اعتقاد محققین، ازآن‌جا که مصرف این داروها در برخی جوامع به سرعت در حال گسترش است، ‌بایدنسبت به اثرات جانبی آن‌ها بر رفتار اجتماعی مردم در موقعیت‌های مختلفآگاهی داشت

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/٢٢