شخصیت افسرده داریم یا مبتلا به اختلال خلقی هستیم؟

افراد دارای شخصیت افسرده با صفات همیشگی در طول عمر که در طیف افسردگیقرار می گیرند مشخص می شوند (شخصیت به عنوان یک برچسب تشخیص کلی برایرفتار قابل مشاهده و تجارب درونی قابل بیان ذهنی مورد استفاده قرار گرفتهاست). شخصیت افسرده به تازگی در مبحث شخصیت در dsm-iv-tr طبقه بندی شدهاست، اما شخصیت ملانکولیک را روان پزشکان اروپایی نظیر ارنست کرچمر دراوایل قرن بیستم ، توصیف کردند. شخصیت افسرده را می توان بخشی از یک طیفاختلالات عاطفی تصور کرد که در آن اختلال افسرده خویی و اختلال افسردگیاساسی انواع شدیدتر آن هستند.

سبب شناسی:
به طور کلی نقش عوامل ارثی در این شخصیت به اثبات رسیده و طبق نظریه هایزیست شناختی به محور هیپوتالامیک – هیپوفیز – آدرنال مربوط می گردد. ایندر حالی است که نظریه های شناختی به احساس فقدان در اوایل زندگی، ضعفایفای نقش پدری و مادری و همچنین وجدان تنبیه گر و احساس فوق العادۀ گناهاشاره دارند.

تشخیص و ویژگیهای بالینی:
این افراد از شادی طبیعی زندگی سهم اندکی برده اند ، تنها، غمگین و خودملالتگر هستند. مستعد ابراز احساس پشیمانی و نا امیدی هستند. غالباّ احساسمسؤلیت می کنند. به آسانی ، هر چند نه در حضور دیگران ، اشک می ریزند. میلبه تردید و احتیاط احساس ناامنی ذاتی آنها را فاش می کند.
به طور کلی می توان آنها را آرام، درون گرا، غمگین، بعضاً بدبین، نکته بینو منتقد نفس، شکاک، اهل انتقاد از دیگران و راضی نشدنی، باوجدان، مسـؤل واصلاح گر اجتماعی، خود نظم بخش، اندیشه ورز، تسلیم نگرانی و دل مشغولرویدادهای منفی توصیف کرد.
افراد دارای شخصیت افسرده از ناشادی مزمن شاکی هستند. یافتن چیزی شادکننده، امید بخش یا خوشبین کننده در زندگی برای آنها دشوار است. احتمالدارد کارشان ، خودشان و روابطشان را با دیگران تحقیر کنند. از خود انتقادمی کنند و کندی روانی حرکتی غالباً نشان دهندۀ خلق پایین آنهاست.
شخصیت افسرده می تواند زمینه های خود شیفتگی مشهود ، جامعه گریزی (انزواطلبی) و گاهاً شخصیت وسواسی هم داشته باشد. نمونۀ بارز این شخصیت درتاریخ کافکا است.

درمان:
اگر این سبک شخصیتی شکل افراطی پیدا کند و در کارکرد عادی فرد مشکل ایجادکند نیاز به درمان دارد. روان درمانی روش انتخابی برای شخصیت افسرده است واین افراد به روان درمانی بینش گرا پاسخ می دهند چون واقعیت سنجی آنها خوباست، می توانند نسبت به عوامل روان پویشی بیماری خود وقوف پیدا کرده واثرات آنها را در روابط بین فردی خود تشخیص دهند. شناخت درمانی به فرد کمکمی کند تظاهرات شناختی بدبینی خود را درک کند. سایر درمانهای مفید عبارتنداز گروه درمانی ، درمان روابط بین فردی و بعضی از این افراد به روشهایخودیاری پاسخ می دهند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/٢٢