عصاره نعناع در کاهش افسردگی موثر است


نتایج یک مطالعه نشان داد: عصاره نعناع در مقادیر 100 میلی‌گرم و 200میلی‌گرم می ‌تواند به عنوان مکمل درمان در بیماران افسرده موثر باشد.

این مطالعه با هدف تعیین تأثیر عصاره خوراکی آبی ـ الکلی نعناع (درمانمکمل) بر شدت افسردگی بیماران انجام شد.

این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی سه سوکور است که بر روی 120 بیمار مبتلا به افسردگی مراجعه‌کننده به کلینیک انجام شد.

شدت افسردگی بیماران به کمک پرسشنامه بک سنجیده شد و بیماران به صورتتخصیص تصادفی به پنج گروه مساوی تقسیم شدند. چهار گروه به عنوان آزمونبودند که به ترتیب مقادیر 10، 50، 100 و 200 میلی‌گرم عصاره خوراکی آبی ـالکلی نعناع را روزانه به مدت دو ماه دریافت می‌کردند و یک گروه به عنوانپلاسبو بود که عصاره دریافت نکرد.

یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که بالاترین میزان کاهش افسردگی به ترتیبمربوط به نمونه‌های گروه 100 میلی‌گرم و200 میلی‌گرم بود و کمترین میزانکاهش افسردگی بعد از مداخله به ترتیب به نمونه‌های گروه 50 میلی‌گرم، گروهپلاسبو و گروه 10 میلی‌گرم اختصاص داشت.

افسردگی یکی از بیماری‌های شایع روان‌پزشکی و از جمله ناتوان کننده‌ترینمشکلات بهداشتی ـ روانی در میان جوامع مختلف می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود کهدر سال 2020 میلادی افسردگی به عنوان دومین بیماری شایع پس از بیماری‌هایقلبی ـ عروقی قرار گرفته و 15 درصد کل بیماری‌ها را شامل شود.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/٢٢