در اختلالات جسمانی شکل، فرد واقعا علائمی را که مطرح می کند تجربه می کند اما در اختلالهای ساختگی، فرد عمدا نشانه ها را ایجاد می کند. برای درمان اختلال های ساختگی اعتماد درمانی به درمانگر و اطمینان حاصل از آن در طی گذشت زمان مفید است.

اختلال های جسمانی شکل شامل موارد زید هستند: اختلال جسمانی کردن که شکایتهای بدنی عود کننده ای هستند که برای آنها نمی توان علت جسمانی یافت. زنها 5 تا 20 برابر بیشتر مبتلا می شوند. علت در رویکرد زیستی برای برخی کاهش سوخت و ساز لوب پیشانی و نیمکره مغلوب و برای برخی دیگر، بنیانی ژنتیکی تصور می کنند؛ در رویکرد روانی – اجتماعی اجتناب از تعهدات. روانکاوان آن را جانشین تکانه های غریزی سرکوب شده می دانند و دیدگاه رفتاری الگو شدن والدین و خانواده های بی ثبات را دخیل می داند. درمان این اختلال، آگاهی از عوامل روانشناختی علائم است و کمک به بیمار برای بیان هیجاناتشان. اختلال جسمانی شکل نامتمایز، اختلال تبدیلی زوال عملکرد جسمی است و شبیه یک اختلال جسمانی اما ظاهرا به تعارض یا نیازی روانشناختی مربوط می شود. علل زیست شناختی و عصبی روانشناختی در این بیماری دخیلند. یافته ها، کاهش سوخت  و سوز در نیمکره غالب و افزایش آن در نیمکره مغلوب را نشان می دهند. در رویکرد روان کاوی این جنبه از هیستری را به عنوان هیستری تبدیلی ناشی از واپس زدن تعارض درون روانی ناهشیار و تبدیل اضطراب به علائم جسمی می دانند. درمان: هیپنوتیزم، آرمیدگی، تمرینات رفتاری و داروهای ضد اضطراب. اختلال درد که درد در کانون توجه بالینی قرار دارد. رویکرد زیستی علت را به سروتونین، کمبود آندوفین و نابهنجاری سیستم لیمبیک مربوط می داند. روانکاوان برخی مکانیسمهای دفاعی را موثر می دانند و رفتارگرایان می گویند اگر رفتارهای مربوط به درد پاداش داده شوند تقویت می شوند. درمان: افزایش آگاهی نسبت به عوامل روانشناختی ایجاد کننده درد، ارائه پسخوراند زیستی، آموزش، رفتاردرمانی و شناخت درمانی به همراه آموزش آرمیدگی عضلانی،تمرین و فیزیوتراپی. خودبیمار انگاری ترسی است که از وجود یک بیماری خطرناک علی رغم انکار پزشکی، در فرد وجود دارد. یک نظریه علت این اختلال را آستانه تحمل پایین بیمار و سوء تعبیر احساسهای جسمانی می داند و ب دلیل چهارچوب شناختی نادرست، آن را نوعی هشدار تلقی می کنند. نظریه دوم، آن را فرار از تعهدات می داند. نظریه سوم، خودبیمار انگاری را چهره ای متفاوت از اختلالاتی چون افسردگی و اضطراب می داند و رویکرد چهارم، آن را جابه جایی حاصل از سرکوب امیال پرخاشگرانه نسبت به دیگران می داند و همچنین دفاعی در مقابل احساس گناه. درمان: تمرکز بر کاهش استرس و آموزش مقابله و گروه درمانی اختلال بد شکلی بدن یک عیب خیالی در بدن فردی بهنجار را شامل می شود. علت را می توان مربوط به سروتونین دانست و همچنین تبلیغات الگوهایی مثل باربی. روانکاوان هم که این اختلال را جابه جایی تعارض جنسی یا هیجانی به قسمتی نامربوط از بدن می دانند. درمان:داروهای سه حلقه ای و مهار کننده های منوآمین اکسیداز و پیموزاید. و اختلالات جسمانی شکلی که به گونه دیگری مشخص نشده است.

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۸