مکانیسم های  نروبیولوژیک در اختلال اضطراب فراگیر
(دیوید.جی.نات. دی. ام.ام. ار.سی. پی.اف.ار.سی سایک )

 اختلال اضطراب فراگیر  GAD یک اختلال شایع وجدی است با وجود این حقیقت هیچ شناختی روشنی از تغییرات دقیق واساسی نروبیولوژیکی این بیماری وجود ندارد تا کنون بررسی های اندکی در مورد کارکرد نروبیولوژیکی در بیماران مبتلا به  GAD وجود دارند و فقط اطلاعات محدود تطبیقی با افسردگی موجود است. پیشرفت های تکنیک های تصویربرداری آناتومی عصبی امکان بررسی جامع جریان خون منطقه ای ومتابولیسم وشاید شناخت مناطق ویژه مغز که در GAD درگیر هستند را فراهم کنند بررسی های اختلال کارکرد انتقال دهنده عصبی سیستم های اسیدامینوبوتیریک،  بنزودیازپین، سروتونرژیک و نورا درنرژیک را دراین  اختلال دخیل می دانند تغییرات الگوهای خواب نیز مورد ارزیابی واقع شده اند ویک جدایی بیولوژیکی از افسردگی را نشان می دهند. اختلال اضطراب فراگیر یکی از شایعترین سندرم های اضطراب است علی رغم این واقعیت درباره ناهنجاری نهفته بیولوژیکی و شیمیایی عصبی این اختلال شدید تقریبا شناخت کمی وجود دارد ویژگی های بارز GAD شامل گوش به زنگ بودن بیش ازحد انگیختگی افزایش کشیدگی ماهیچه لرزش وتپش قلب می شوند با وجود این نسبتا تحقیقات نروبیولوژیکی اندکی درباره بیماران مبتلا به GAD انجام شده است تنها اطلاعات محدود تطبیقی با اختلالات روانی دیگر موجود است واین اطلاعات عمدتا در مقایسه با افسردگی هستند تا سایر اختلالات اضطرابی.
 این مقاله با مراجعه به مطالعات آناتومی عصبی شیمی اعصاب درون ریز شناسی عصبی واختلال خواب به بررسی شواهد نروبیولوژیکی موجود دربیماران مبتلا به GAD می پردازد. همچنین این مقاله با توجه به سروتونین (HT-5) محل های اثر وچگونگی اثر عوامل سروتونین در درمان GAD را بررسی می کند.
آناتومی اعصاب
پیشرفت اخیردر تکنیک های تصویربرداری اعصاب مثل توموگرافی انتشار الکترون مثبت (PET) وتوموگرافی محاسبه شد انتشار یک فوتون (SPECT) یک ارزیابی کامل تغییرات جریان خون مغزی وعمل متابولیسم در حوزه های آتاتومیک خاص مغز را ممکن می سازند.


جریان خون مغزی منطقه ای
تعدادی از مطالعات (SPECT/PET) با طرح یکسان مقایسه های جریان خون مغزی منطقه ای بین بیماران مبتلا به GAD یا افسردگی با افراد سالم گواه را ممکن ساخته اند معاینات بیماران مبتلا به GAD که بی حرکت بودند هیچ تفاوت ثابتی در خط مبنای جریان خون مغزی با افراد سالم را نشان نداده اند. درمقایسه شواهد برگرفته از بیماران افسرده درحال استراحت کاهش جریان خون مغزی در مناطق پیشانی اهیانه ای وگیجگاهی را نشان داده اند در حالیکه درمناطق کمربندی هم کاهش وهم افزایش جریان خون آشکارشده است، با وجود این پس از استرس روان شناختی تولید واکنش کمتر درجریان خون بیماران مبتلا به GAD در مقایسه با افراد سالم گزارش شده است هیچ اطلاعات قابل مقایسه ای برای بیماران افسرده پس از برانگیختن استرس وجود ندارد.


متابولیسم مغزی منطقه ای
چند بررسی(PET) با استفاده از دی اکس گلوگز F-(PDG) برای ارزیابی گلوگز منطقه ای به عنوان نشانه فعالیت مغزی توسط یک گروه پژوهشگر در بیماران مبتلا به GAD انجام شده است ودیگران روی هجده بیمار مبتلا به  GAD در ضمن یک تکلیف بررسی بی تحرکی مطالعه کردند ومیزان متابولیسم بالاتر لب های پس سری گیجگاهی و پیشانی و مخچه وتالاموس رادر مقایسه با افراد سالم گواه اعلام کردند در عقده های پایه هم افزایش وهم کاهش فعالیت گزارش شده است درمقابل در بیماران افسرده متابولیسم مغزی در سیستم لیمبیک کمربندی دمی وتالاموس لب های پیشانی وگیجگاهی وعقده های پایه کاهش را نشان داده است.
هوشیاری وآمادگی ضمن تکلیف گوش به زنگ بودن بیماران مبتلا به  GAD افزایش فعالیت درعقده های پایه کاهش فعالیت درعقده های پایه را آشکار ساخته اند. درحالیکه در بیماران افسرده کاهش متابولیسم اهیانه ای راست گزارش شده است. با وجود شواهد محدود آنها نشان می دهند که همانند اختلال وسواس فکری عملی(OCD) احتمالا فزون کاری مدارهای مغز در GAD وجود دارد درحالیکه درافسردگی مدارها فعالیت بسیار کمی دارند. همچنین شواهد روز افزون وجود دارد که حاکی از این هستند که تالاموس در فرایند توجهی دخالت دارد وبنابراین افزایش فعالیت متابولیکی مشاهده شده  درتالاموس گوش به زنگ بودن هوشیاری بیش ازحد یکی از ویژگیهای بالینی GAD است را توضیح دهد.

 

شیمی اعصاب
چندین سیستم انتقال دهنده عصبی در بیولوژی عصبی اختلالات اضطرابی مطرح شده اند ودر شواهد درحال رشدی مبنی براینکه تغییرات دوره ای چند سیستم انتقال دهنده عصبی در GAD دخالت دارند وجود دارد.


سیستم /GABA بنزودیازپین
اثربخشی مشخص بنزودیازپین ها در ایجاد اضطراب  به این معنا بوده است که سیستم اسیدامینو بوتیریک بنزودیازپین به مرکز توجه تحقیقات GAD تبدیل شده است این فرضیه مطرح شده است که بیماران مبتلا به  GAD اختلال درسیستم (GABA) بنزودیازپین به شکل یا کاهش حساسیت دریافت کننده یا اختلال انتقال دهنده های درون زاد بازدارنده دارند. سنجش سرعت حرکت چشم را برای ارزیابی حساسیت بنزودیازپین مرکزی دریافت کننده می توان به کاربرد سرعت حرکت چشم تاحدی با بنزودیازپین دریافت کننده در منطقه پل ها یا برجستگی های زبرین گنترل می شود که نسبت به فعالیت بنزودیازپین حساس است یعنی سرعت کاسته می شود. شواهد اولیه در بیماران مبتلا به وحشتزدگی کاهش حساسیت به دیازپام دراین مدل را ثابت کرده اند. در مطالعات جدیدتر که ازهمان مدل استفاده کردند کروبوث وهمکارانش نتایج مشابهی دربیماران مبتلا به GAD اعلام کردند. این اطلاعات نشان می دهد که بیماران مبتلا به  GAD و اختلال وحشت زدگی در حساسیت بنزودیازپین دریافت کننده مرکزی کاهش دارند. انتشار وتجمع بنزودیازپین دریافت کننده مرکزی نیز در بیماران مبتلا به GAD با استفاده از بررسی با بنزودیازپین دریافت کننده ویژه نامگذاری شده ومورد بررسی قرار گرفته اند نتایج نشان دادند که تجمع  rabioliganb در پل گیجگاهی  چپ در افراد مبتلا به GAD در مقایسه با افراد سالم به طرز معناداری کاهش یافته این یافته ها مشابه نتایج حاصله از بررسی  PET تجمع ظومازنیل C- دربیماران مبتلا به اختلال وحشتزدگی است که یک کاهش کلی در تجمع بنزودیازپین آنها در مقایسه با افراد سالم گزارش شده است. با در نظرگرفتن همه این اطلاعات آنها شواهدی را ارائه می کنند مبنی براینکه درهردو اختلال GAD و وحشتزدگی بیماران شاید به دلیل تغییرات دوره ای تعداد دریافت کننده کارکرد بنزودیازپین دریافت کننده مرکزی را کاهش داده اند.   

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٧