نقش مدار قشری - بادامه پیش پیشانی میانی در اثرات استرس بر نابودی ترس:

 قرار گرفتن در معرض استرس براساس شدت وطول آن شناخت ویادگیری به روش سازکارانه یا ناسازگارانه اثر می گذارد. مطالعاتی که به اثرات استرس برفرایندهای شناختی می پردازند اساسا به احساس ترس شرطی توجه کرده اند، زیرا اینطور اظهار می شود که یادگیری با ترس برانگیخته شده منشا» اختلالات عاطفی واضطرابی است. جلوگیری از پاسخ برانگخته شده با ترس با نابودی تجربی وواکنش ترسناک به محرک برانگیزنده ترس تحقق می یابد. شواهد نشان می دهند که نابودی خاطره ترس به انعطاف پذیری قشر پیش پیشانی میانی وبادامه نیاز دارد. این مناطق مغزی در وساطت اثرات در معرض استرس بودن برحافظه نیز عمیقا دخیل هستند. علاوه براین شواهد گسترده حاکی از این هستند که انتقال اسید گاما - امینوبوتیریک GABA نقش اساسی در تنظیم پیامدهای رفتاری ناشی از یک تجربه استراس زا ایفا می کند وهمچنین تا حدودی واسطه یادگیری بازدارنده در خلال نابودی باشد. دراین بررسی شواهدی را مبنی براینکه در معرض یک تجربه استرس زا قرار گرفتن نابودی ترس ودخالت احتمالی سیستم GABA را دچار اختلال می کند، ارائه می کنیم. اختلال یادگیری نابودی ترس اهمیت  ویژه ای دارد چراکه شاید برخی افراد را مستعد بروز اختلال فشار روانی پس آسیبی کند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٧