شانس


در حالت کلی وقتی یک پدیده ای به شکل تصادفی رخ نیدهد احتمال به وقوع پیوستن پیشامد خاصی از این پدیده قابل محاسبه است.برای به دست اوردن احتمال کافی است تعداد حالتهای مطلوب برای به وقوع پیوستن ان پیشامد خاص را بر تعداد کل حالتهای ممکن تقسیم کنیم .به طور مثال وقتی از بین کارتهای ۱ تا ۱۰ کارتی تصادفی بر میداریم احتمال ان که عدد اول را بر داشته باشیم برابر است با چهار دهم زیرا کل حالتها ۱۰ و تعداد حالتهای مطلوب (اعداد اول بین ۱ تا ۱۰ )۴ است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢۱