هتست افسرد

در این پرسشنامه چندین گروه سؤال وجود دارد و هر سؤال بیان کننده حالتی در فرد است. شما باید سؤال های هر گروه را به ترتیب و با دقت بخوانید سپس گزینه ای را انتخاب کنید که بهتر از همه طرز احساس کنونی شما را بیان می کند.
A (غمگینی)
3 من آنقدر غمگین یا بدبختم که دیگر تحملش را ندارم.
2 من همیشه غمگین یا گرفته ام و نمی توانم خود را از این وضع خلاص کنم.
1 من غمگین یا گرفته ام.
0 من غمگین نیستم.
B (بدبینی)
3 من احساس می کنم که به آینده امیدی نیست و اوضاع بهتر نخواهد شد.
2 من احساس می کنم که هیچ امیدی به آینده ندارم.
1 من نسبت به آینده مأیوسم.
0 من خیلی نسبت به آینده بدبین یا مأیوس نیستم.
C (احساس شکست خوردگی)
3 من احساس می کنم که شخصی کاملاً شکست خورده ام.(به عنوان پدر، مادر،شوهر، زن)
2 من هر چه به گذشته می نگرم چیزی جز شکست نمی یابم.
1 من احساس می کنم که بیش از یک شخص متوسط در زندگی با شکست مواجه شده ام.
0 من خود را مثل یک شخص شکست خورده نمی دانم.
D (نارضائی)
3 من از همه چیز ناراضی ام.
2 دیگر هیچ چیز مرا راضی نمی کند.
1 من از چیزهایی که لذت می بردم، دیگر لذت نمی برم.
0 من نارضائی خاصی ندارم.
E (احساس گناهکاری)
3 انگار احساس می کنم که بسیار بد یا بی ارزش هستم.
2 من احساس می کنم که کاملاً گناهکارم.
1 من اغلب اوقات احساس می کنم که بد یا بی ارزشم.
0 من احساس گناهکاری به خصوصی ندارم.
F (از خودبیزاری)
3 من از خود نفرت دارم.
2 من از خود بیزارم.
1 من از خود ناامیدم.
0 من از خود ناامید نیستم.
G (خود آزاررسانی)
3 اگر امکان داشت خودم را می کشتم.
2 من نقشه های مشخصی برای خودکشی دارم.
1 من احساس می کنم که بهتر است بمیرم.
0 من به هیچ وجه در فکر آسیب رساندن به خود نیستم.
H (کناره گیری)
3 من تمام علاقه ام را نسبت به مردم از دست داده ام و هیچ توجهی به آنها ندارم.
2 من علاقه ام را تا حد زیادی نسبت به مردم از دست داده ام و فقط اندک احساسی نسبت به آنها دارم.
1 من اکنون کمتر از گذشته نسبت به مردم علاقه دارم.
0 من علاقه ام را نسبت به مردم از دست نداده ام.
I (بی تصمیمی)
3 من دیگرنمی توانم هیچ تصمیمی بگیرم.
2 برای من تصمیم گرفتن بسیار مشکل است.
1 من سعی می کنم که تصمیم گیری خود را به تأخیر بیندازم.
0 من همیشه می توانم به خوبی تصمیم بگیرم.
J (تغییر خودپنداشت)
3 من احساس می کنم که زشت یا زننده ام.
2 من احساس می کنم که وضع ظاهری من دائماً در تغییر است و باعث می شود که به نظر دیگران جذاب نباشم.
1 من از اینکه پیر یا غیر جذاب به نظر برسم، نگرانم.
0 من احساس نمی کنم که به نظر دیگران بدتر از گذشته باشم.
K (دشواری در کار)
3 من اصلاً نمی توانم کار کنم.
2 من برای انجام هر کاری باید خیلی به خود فشار بیاورم.
1 برای من شروع یک کار مستلزم کوششی فوق العاده است.
0 من می توانم مثل گذشته کار کنم.
L (خستگی پذیری)
3 من خسته تر از آنم که بتوانم کاری انجام دهم.
2 من با انجام هر کاری خسته می شوم.
1 من خیلی زودتر از سابق خسته می شوم.
0 من بیش از حد معمول خسته نمی شوم.
M (بی اشتهائی)
3 من دیگر به هیچ وجه اشتها ندارم.
2 حالا دیگر اشتهای من خیلی بدتر شده است.
1 اشتهای من دیگر به خوبی گذشته نیست.
0 اشتهای من بدتر از از حد معمول نیست.
محاسبه تست
نمرات بدست آمده را جمع زده و با جدول زیر قیاس دهید

درجات افسردگی سطح نمره ها
هیچ یا کمترین حد 4 - 0
خفیف 8 - 5
متوسط 15- 8
وخیم 16 به بالا

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/٢