خود باوری

خود با وری

          

طرز تفکر احساس و رفتار کیفیت زندگی شما را تشکیل میدهد .تصور اینکه به اندازه کافی خوب نیستید ÷÷موجب میشود که خود را بی کفایت و بدون اعتماد به نفس احساس کنید و رفتار شما این احساس را منعکس خواهد کرد ÷÷شما یکی از قربانیان زندگی خواهید بود . اگر به خود اعتقاد دارید  و میتوانید به خود ارزش بگذارید و خود را دوست داشته باشید ÷÷باوجود تمام اشتباهات  ÷قادر خواهید بود پا به میدان بگذارید تا انچه را که میخواهید به دست اورید  .از همان اوایل کودکی از خانواده و جامعه یاد می گیریم چه چیز هایی را در خود باور کنیم .شیوه پدر سالاری قرنها بر جامعه ما حاکم بوده ÷واین شیوه ÷در نقشهای فرهنگی ÷هم برای زنان و هم برای مردان مشکلاتی به وجود اورده است ..انتظارهای جامعه مرد سالار ÷÷در وارد شدن مقتدرانه و مثبت زنان به صحنه زندگی  ÷دشواریهایی  ایجاد کرده است ..

زنان  این گونه مطرح میکنند  ÷

 

نگهداری  از بچه ها کار ارزش مندی نیست  ..                                                                         

 

جامعه به مردان بیشتر از زنان بها میدهد .

 

   

 

 

 

 

 

بیست سال تمام از شوهر و بچه ها مواظبت کردم .در حال حاضر انها موقعیت اجتماعی خوبی دارند و من احساس میکنم چیزی به دست نیاورده  ام ..

 

همیشه از دست مردانی که در زندگیم دخالت میکنند عصبانی  میشوم ÷÷ولی به نظر میرسد که انها  عین خیالشان نیست..

 

جامعه  سنتی مرد سالار  ÷÷زنان را سر کوب و کنترل کرده  ÷÷ واین امر  باعث  از دست رفتن احترام زنان نسبت به خودشان  شده است ...

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/۳٠